(Chánh Hồng) – NHÂN VÀ QUẢ CỦA GHPGVNTN.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

By: Chánh Hồng Nguyễn Thanh Châu

buddha-365643_640Con cung kính đê đàu đảnh lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão HT Thích Quảng Độ.
Con cung kính đảnh lễ HT nguyên Chánh Thư ký VTT Thích Thiện Hạnh,HT nguyên Viện Trưởng VHĐ Thích Viên Định và chư Tôn Đức Giáo Phẩm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính ngưỡng bạch Đức Tăng Thống.
Ngưỡng bạch HT nguyên Chánh Thư ký,HT nguyên Viện Trưởng và chư Tôn Đức Giáo Phẩm.
Kính thưa quý cư sĩ phật tử.

Con,Chánh Hồng Nguyễn Thanh Châu,xin có đôi điều cung kính bộc bạch cùng quý ngài.

Trong thời gian gần đây,GH đã trải qua nhiều xáo trộn,một số chư tôn đức Giáo phẩm đã từ nhiệm và qui kết cho nhiều nguyên nhân và nhiều tác nhân đã gây ra bất ổn và làm suy sụp GH.

Con kính xin được nêu lên NHÂN và QỦA của cơn “lốc biến động” của GH.
Tất cả mọi biến thiên của vũ trụ đều có nguyên lý hữu cơ của NHÂN và QỦA như Đức Phật đã dạy,có NHÂN tức có QUẢ và ngược lại có QUẢ đương nhiên là do NHÂN tác động và ảnh hưởng tạo thành.

Định luật Nhân Quả chi phối tất cả, kể cả sự xáo trộn của GH như hiện nay.
Cái “NHÂN” tiên khởi của giòng thác xáo trộn ngày hôm nay là do vụ việc không khâm thừa ý chỉ của Đức Tăng Thống qua sự kiện HT nguyên Viện trưởng VHĐ Thích Viên Định đã đưa thầy Chánh Lạc trở vào Hội đồng Giáo phẩm và Phó viện trưởng,mặc dù ngài nguyên VT Thích Viên Định và ngài Chánh Thư ký VTT Thích Thiện Hạnh đã “y hậu” đảnh lễ sám hối và hứa khâm tuân là không để thầy Chánh Lạc trong GH,để thỉnh mời Đức Tăng Thống đáo nhiệm,sự kiện cụ thể qua “Thư Trình” của HT nguyên VT ký để thầy Chánh Lạc trở vào GH và yêu cầu Đức Tăng Thống ký duyệt bên góc trái. Cái NHÂN chính là điều này,sự việc này đã đưa đến cái QUẢ đương nhiên theo sau đó là Giáo Chỉ số 10 ,đã gây ra nhiều sự kiện xáo trộn,nhiều tranh luận và nhiều chỉ trích làm băng hoại GH giữa bên bênh và bên chống.

Kính thưa quý ngài,
Theo lời Đức Phật dạy,muốn giải quyết những hệ quả xáo trộn,bất an,ly tán thì phải giải quyết tận gốc rễ ,nghĩa là giải quyết và tu sửa cái NHÂN tác thành,gây ra những QUẢ xáo trộn,bất an,nghĩa là DIỆT cái NHÂN nguyên ủy của xáo trộn để đưa đến cái ĐẠO an vui,hài hòa hay gọi QUẢ lành; đây là hai vế sau cùng trong bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn Thích Ca đã dạy là “Khổ,Tập,Diệt và Đạo”.

Nếu quý ngài tĩnh tâm,thiền tọa quán sát cái NHÂN nguyên ủy của sự xáo trộn,tranh cãi,chống báng nhau cách chân xác và đúng theo tinh thần lời dạy của Đức Thế Tôn thì con nghĩ mọi việc sẽ sóng êm,biển lặng,tất cả hàng Phật tử sẽ ngừng tranh cãi,chống báng nhau để tiếp tục con đường tu tập giải thoát,giác ngộ và hộ trì Đạo pháp và Dân tộc.

Tất cả đều do cái NHÂN đầu là BẤT KHÂM TUÂN mà gây ra bao nhiêu là hệ quả phỉ báng,công kích,tranh luận xúc phạm,khẩu nghiệp và vọng nghiệp.
Nếu toàn thể Chư Tôn Đức Giáo Phẩm tăng và ni và phật tử đều đồng nhận chân ra con người “thạc đức,siêu phàm” của Đức Tăng Thống Đại Lão HT Thích Quảng Độ ,với giới thể thanh tịnh,giới đức trang nghiêm,giới luật nghiêm trì và giới hạnh viên dung của Đức đương kim Tăng Thống,cộng thêm với trí huệ viễn kiến và tấm lòng từ bi mẫn cảm của ngài thì không lý do gì để chúng ta phải bất kính mà không khâm tuân và phụng hành mọi ý chỉ sáng suốt của ngài.

Con kính ngưỡng mong quý ngài xét rọi lại những NHÂN tố đã gây ra muôn vàn khổ lụy do hệ QUẢ tiên khởi “BẤT KHÂM TUÂN” để tu sửa lại theo con đường của chư Phật đã dạy với Bát Chánh Đạo.

Vấn đề của GH ngày hôm nay không thể nào giải quyết ở những hệ quả đằng ngọn như HT nguyên Viện trưởng Thích Viên Định qui kết là do “ngoại nhân” tác động, nhưng ngài cũng đã không nêu lên ngoại nhân là nhân vật nào để tất cả cùng nhau nhận diện và suy xét vấn đề cho thấu đáo,lợi và hại cho đạo pháp và dân tôc “Ngoại nhân” chỉ là cái QUẢ bung xung để che lấp cái NHÂN là thầy Chánh Lạc và việc không khâm thừa tâm ý của Đức Tăng Thống.

Trên là những tâm thành,ý nguyện của con xin được trải rộng trong giòng ưu tư cho mạng mạch của GH.Nếu trong giòng tâm tư đó có những điều,những ý,những chữ,những câu mạo phạm đến chư Tôn Đức tăng ni và quý đạo hữu,xin cho con được sám hối và cúi xin quý ngài hoan hỷ xả bỏ cho con.

Con cầu nguyện chư Phật,chư vị Lịch Đại Tổ Sư,chư Thánh hiền Tăng gia hộ cho Đức Đệ ngũ Tăng Thống,quý ngài HT Thích Thiện Hạnh,HT Thích Viên Định và chư Tốn Đức Tăng,Ni pháp thể khang an và tuệ đăng thường chiếu.
Con cầu nguyện Đức Phật Quán Thế Âm gia hộ cho GHPGVNTN sớm thoát chướng duyên và nghịch lý.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Phật.

Con đê đầu cung kính bái bạch Đức Đệ ngũ Tăng Thống Đại lão HT Thích Quảng Độ.
Con cung kính bái bạch nhị vị HT nguyên Chánh Thư ký Thích Thiện Hạnh và HT nguyên Viện trưởng Thích Viên Định,cùng chư Tôn đức Giáo phẩm tăng và ni.
Xin kính chào tinh tấn quý đạo hữu.

Con
Chánh Hồng,Nguyễn Thanh Châu.

“Con xin sám hối với HT nguyên Chánh Thư ký VTT Thích Thiện Hạnh vì con không có địa chỉ e mail của ngài,con kính xin HT Thích Không Tánh hoan hỷ chuyển cho ngài dùm con.”

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Phật.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.