TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(HUỆ LỘC) Chớ Nên Bảo Rằng Ngài Quảng Độ Vi Phạm Hiến Chương GHPGVNTN. Ngài Quảng Độ Đã Thành Tựu 8 Pháp Bồ Tát Sanh Về Cõi Tịnh Độ.

           Huy Hieu Hoa Sen Những ai thường theo dõi những biến động trong GHPGVNTN trong nước cũng như ngoài nước trong những năm vừa qua thì đều phải kinh ngạc cho trí tuệ phi thường  và sức vô uý của Ngài Quảng Độ cũng như sự nhẫn nại sâu xa và ý chí chiến đấu kiên cố  như thành đồng vách sắt của các thành viên và Phật tử trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.   Trong Kinh Phật thường nói khi một vị A La Hán gặp chuyện khó khăn thì ghế ngồi của vị Thiên Đế cõi Ba Mươi Ba sẽ lắc không ngừng, tức thời vị Chúa Trời nầy phải đến nơi để giải quyết.  Nói thế không có nghĩa là người tu hành giải thoát luôn luôn mong muốn có sự trợ giúp từ các chư Thiên, mà ngược lại phải nương vào chánh niệm và luật hạnh làm căn cứ cho hành vi, lời nói, và tư tưởng thì mới là cung cách của người tu Đạo.   

 
            Trong Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Phật Hương Tích, các vị Bồ Tát nước Chúng Hương cõi Phật Hương Tích mới hỏi ông Duy Ma Cật:
     – Bồ Tát phải thành tựu mấy Pháp thời ở cõi nầy được sanh về cõi Tịnh Độ?
     Ông Duy Ma Cật đáp:
     – Bồ Tát thành tựu tám Pháp sau đây thời ở cõi nầy, không làm điều gì lầm lỗi thì được sanh về cõi Tịnh Độ.  Đó là tám Pháp gì?
 
     1.  Lợi ích cho chúng sanh, mà không mong báo đáp
     2. Thay thế cho chúng sanh chịu điều khổ não
     3. Bao nhiêu công đức mình đều ban cho tất cả chúng sanh
     4. Lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật
     5. Những Kinh chưa nghe, nghe không nghi
     6. Không chống trái với hàng Thanh Văn
     7. Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe khoang những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình
     8.  Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công đức.
 
 Việc làm của Ngài Quảng Độ đã thoả mãn tám Pháp Bồ Tát Sanh Về Cõi Tịnh Độ trên:
 
1. Lợi ích cho chúng sanh không mong báo đáp: 
            Ngài Quảng Độ  và Giáo Hội khởi xướng kêu gọi hai chuyện làm lợi ích cho chúng sanh mà không mong báo đáp:  Tự do tôn giáo và  Bình đẳng nhân quyền. 
 
2.  Thay thế tất cả chúng sanh chịu điều khổ não: 
            Ngài Quảng Độ và các Tăng Sĩ trong Giáo Hội gánh chịu mọi sự đàn áp, tra tấn, tù đày, thậm chí đến mất mạng sống trong chế độ công sản Việt Nam như trường hợp Ngài Thích Thiện Minh.
 
3. Bao nhiêu công đức mình đều ban cho chúng sanh: 
            Những đức hạnh như Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Không Loạn Động, và quyết định sáng suốt của Ngài Quảng Độ là những gương sáng cho những ai muốn tìm hiểu sự ứng dụng của Đạo vào Đời, tức thời công đức tự có đầy đủ.  Đó gọi là bao nhiêu công đức mình đều ban cho chúng sanh. Hơn nữa sự tranh đấu cho Tự Do tôn giáo và Nhân quyền là một dấu ấn để mở ra con đường Dân Chủ Hạnh Phúc cho người dân Việt Nam.
 
4. Lòng Bình Đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật:  
            Vì ích lợi của chúng Tăng và toàn thể người dân nước Việt Nam mà Ngài Quảng Độ không ngại khổ nhọc giữ gìn mạng mạch GHPGVNTN cho đến ngày hôm nay chứng tỏ được Tâm Đại Bi Bình Đẳng của bậc tu hành chân chánh có trí tuệ phi thường mà ẩn trong hình tướng của một nhà sư quê mùa mộc mạc.  Khiêm nhường mà không thấy có người làm khiêm nhường chính là Pháp Vô Sở Đắc.  Ở trong Pháp Vô Sở Đắc thì thấy Bồ Tát giống y như Phật vì Bồ Tát và Phật đều đồng pháp tánh là bình đẳng không tướng, cũng là Vô Sở Đắc.   
 
5.  Những Kinh chưa nghe, nghe không nghi: 
            Ở đây Kinh chưa nghe là những Kinh Điển thuộc vào các hệ phái tôn giáo khác nhau trong Phật Giáo gồm Đại Thừa và Tiểu Thừa.  GHPHVNTN là sự kết hợp mọi thành viên trong mọi chi nhánh Phật Giáo không phân biệt Ngũ Thừa hay Bát Giáo hoặc Mười Tôn;  do đó hệ thống Kinh Luật Luận trong Phật Giáo luôn luôn được tôn trọng không nghi ngại.  Đó gọi là những Kinh chưa nghe, nghe không nghi.
 
6. Không chống trái với hàng Thanh Văn: 
            Thanh Văn là lối tu Tiểu Thừa, có nghĩa là các tu sĩ chưa phát Bồ Đề Tâm một cách tích cực (serious) và chưa có trí tuệ Bát Nhã.  Ngài Quảng Độ chưa bao giờ có hành động nào chống trái với tư tưởng Tiểu Thừa.  Ngài luôn luôn nghiên cứu và dung hoà mọi pháp môn Phật dạy và luôn tìm thấy nơi mọi Pháp môn đó là những phương thuốc thần diệu chữa được mọi bịnh tình cho chúng sanh.
 
7. Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe khoang những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình:  
            Tật đố có nghĩa là ganh tỵ.  Điều phục là thắng lướt và sai khiến.  Ngài Quảng Độ là một thiền sư không có riêng y bát nghĩa là người có đời sống trong ngục tù chỉ vì muốn được tự do tôn giáo và tự do nhân quyền cho người dân Việt Nam. Chấp nhận đời sống quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện chính là điều phục tâm mình.  Lo tìm ích lợi cho chúng sanh chính là thấy người được cúng dường mà không sinh tật đố.   Nhẫn nhục chịu khổ mà không thấy có người nhẫn nhục chịu khổ tức là không khoe khoang lợi lộc của mình.
 
8. Hằng xét lỗi mình, không nói lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công đức.
 
            Ngài Quảng Độ thường hỏi chánh quyền Việt Nam Ngài có lỗi gì mà bị quản thúc nhiều năm, nhưng chánh quyền cộng sản Việt Nam không bao giờ dám trả lời:  Đó là hằng xét lỗi mình.
 
     Hoà Thượng Thích Chánh Lạc phạm Giới Ba La Di còn gọi là Đại Giới “Trục Xuất” (Tiểu Thừa)  mà Ngài chỉ dùng luật hành chánh để ngưng nhiệm vụ của Hoà Thượng Thích Chánh Lạc đó là không nói lỗi người.   Quên thân là cội phúc.   Vì thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo trong Giáo Hội, mà Ngài Quảng Độ lại chịu nhiều cảnh gian nan lận đận như trong năm vừa qua mà tâm không thối chuyển.  Đó chính là quên thân, nhứt tâm hằng cầu các công đức.
 
            Ngài Quảng Độ đã thành tựu Tám Pháp Bồ Tát như lời ông Duy Ma Cật trả lời các Bồ Tát Nước Chúng Hương.  Ngài Quảng Độ cũng không hề vi phạm Hiến Chương GHPGVNTN như có người ác tâm cố tình xuyên tạc. 
 
            Trước thềm năm mới xin kính chúc Ngài Quảng Độ và toàn thể Đại Chúng một năm mới Đại Kiết Tường.
 
Huệ Lộc
Tôn Thắng Đạo Tràng
Ngày 1/1/2015

     

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: