TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(Huệ Lộc): Luận Bàn về “Ngu” và “Mất dạy”

 Image result for thien va ac images

Về Thiện và Ác, Ngài Trung Phong Đại Sư dạy:

Việc làm nào có ích lợi cho mình và người là thiện.  Trái lại, nếu việc làm nào chỉ lợi mình tổn người, tuy kính trọng người cũng vẫn là ác.  Thế nên làm lành mà đem sự lợi ích cho người là công, và công tức là chân.  Còn duy cầu lợi riêng cho mình là tư, đã tư tức là giả.  Lại việc lành tự đáy lòng phát ra là chân.  Làm theo thói quen bên ngoài là giả.  Không chấp tướng là chân, có chấp tướng là giả.  Cứ theo mấy điểm ấy xét ra sẽ tự hiểu thiện hay là ác.

 

Đúng như lời Trung Phong Đại sư giải thích về tiêu chuẩn thiện ác. Theo Phật giáo, Thiện là điều gì có lợi cho mình và người trong hiện tại, tương lai, và Ác thì cũng theo ý trên.  Phân biện Thiện và Ác như thế không phải dựa trên hình thức mà dựa trên sự ích lợi lâu dài.  Như chiều chuộng, ngọt ngào với người chưa chắc là thiện; la rầy, đánh đuổi kẻ khác cũng chưa chắc đã là ác. 

 

Cũng vậy trên emails hôm nay có người không biết thế nào “ngu” và “mất dạy” theo thiển ý thì sau đây là một số tiêu chuẩn  về “ngu” và “mất dạy” để cho các vị theo đó mà xét ắt biết ra ai là kẻ “ngu” và ai là kẻ “mất dạy”:

 

1.     Làm điều sai quấy mà không biết mình sai quấy, thời là tiểu ngu.  Thí dụ như nói láo với bạn bè, nói láo với Phật tử, nói láo với những bậc tu hành có hạnh đức  mà không biết nói láo là xấu, là tội, là mất tín… thế gọi là tiểu ngu.

 

 2.   Biết mình sai quấy mà không cần cầu học hỏi để sửa sai, thời là trung ngu.  Thí dụ như phạm tội lường gạt trộm cắp của chúng sanh, của đàn na tín chủ, của thường trụ Tam Bảo mà không cần cầu học hỏi sám hối nên gọi là trung ngu.

 

 3.   Biết mình sai quấy lại che dấu, chửi mắng kẻ nói mình ngu, thời là đại ngu.  Thí dụ đã phạm nhiều lỗi lầm như nói lường gạt nói dối bạn đồng tu, các Phật tử, và các vị thầy đáng kính, nay có người biết được nói mình ngu.  Nay không sửa đổi sự sái quấy, lại còn mắng nhiếc người.  Thời là đại ngu.

 

4.  Biết mình sai quấy lại che dấu, chửi mắng kẻ khác, rồi tiếp tục sự sai quấy như trước là tăng thượng ngu.  Hết thuốc chửa.  Thí dụ như đã không sửa đổi tánh hư tật xấu như nói láo, lừa gạt, trộm cắp của Thường Trụ, mà cứ che dấu bằng cách vu khống, mắng chửi đổ tội cho người, thời là tăng thượng ngu.  Nhân phẩm không còn nữa.

 

 5.   Lại nữa mọi người đều thấy biết mình là ai, và  họ cũng thấy biết mình đã làm gì,  mà chỉ tự mình cứ nghĩ là mọi người chưa thấy biết, thời cũng là đại ngu.  Giống như có kẻ không có quần áo che thân, bụng đói, mặc vải thưa đi trộm đồ ngoài chợ với hy vọng không ai biết mình.  Nhưng ngược lại mọi người đều thấy biết, nên kết cuộc kẻ ăn cắp bị bắt giải về tra vấn.   Đó cũng là đại ngu.

 

6.  Cha mẹ, ông bà dạy điều trung cang nghĩa khí, biết xấu hổ khi phạm lỗi lầm.  Nay làm điều gian xảo, lừa thầy phản bạn, chạy theo lợi lộc, bỏ điều nhân nghĩa  thì gọi là mất dạy.

7.   Kẻ xuất gia tự mình làm điều sai trái, không tự cảnh tỉnh sửa đổi còn vu khống, mắng nhiếc vị Tăng Thống đức trọng tài cao, thời là mất dạy.

 8. Lời Phật dạy kẻ tu hành phải giữ gìn phẩm giới như hơi thở.  Nay làm người xuất gia, mặc tăng bào nhà Phật, đầu tròn áo vuông, đã tự bản thân mình không giữ được giới nào, còn thêm xúi dục nhiều người phá phách lung lăng,  giả tên giả họ dối gạt Phật, Bồ Tát, và Tứ Chúng.  Như thế gọi là mất dạy.

 Cứ y theo đó mà xét thì biết ngay ai là kẻ ngu, ai là người mất dạy.   Những kẻ “ngu và mất dạy”  nầy  có tánh tình ma quỷ, thường lẫn trốn trong bóng tối hay sợ ánh sáng, nếu ai kêu chúng đối mặt thì chúng không bao giờ dám.  Đây chỉ lược nói về danh tướng của sự sai quấy chớ chưa nói đến kết quả của tội lỗi.

 

                        Kính chúc quí vị mọi sự kiết tường.

 

Huệ Lộc

Tôn Thắng Đạo Tràng

 

1/11/2015

                     

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: