Huy Hieu Hoa SenXe tam thừa vô ảnh

Đường sanh diệt vô danh

Cõi trần hoàn tử tử sanh sanh

Tìm không thấy chúng sanh dị độ

Thân mõi mệt nhưng tâm hồn không khỗ

Vào chốn  mê  gánh việc thế trần

Công việc xong tự hoá thu thần

Rời cõi thế như xa rời chợ nhóm

Nguyện Hoà Thượng về nơi Lạc Bổn (Lạc Bang Bổn Quốc)

Thấy Như Lai đắc pháp Vô Sanh

Đủ thần thông trở xuống Nam Thành

Độ Nước Việt Tự Do Dân Chủ.

 Nam  Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư  Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn giác linh Đại Lão Hoà Thượng Thích Như Đạt vãng sanh Cực Lạc.

 Huệ Lộc

Tôn Thắng Đạo Tràng

2/27/2015