(Huệ Lộc) – Ơn Chúng Sanh

TIẾNG LÒNG NGƯỜI
  statue-207471_1280Viết riêng cho nạn nhân động đất Nepal
       

            Thế gian là chốn tang thương,
            Hay là Phật cảnh trên đường huyễn sanh.
            Ấy do tâm niệm tu hành,
            Mà ma phiền não chuyển sanh Bồ Đề.
            Độ trần qua khỏi cơn mê,
            Phát tâm cứu giúp an bề khổ đau.
            Thiên tai địa chấn gây sầu,
            Người thân, tài sản chôn sâu mất rồi.
            Công trình xây dựng cả đời,
            Gia đình xum hợp vui chơi thuở nào, 
            Bổng đâu đất động xôn xao,
            Phố thành nhà cửa đổ ào nát tan.
            Ai ai kinh hãi ngỡ ngàng,
            Nỗi lo người chết khóc than mỏi mòn.
            Chồng mất vợ, cha lìa con,
            Thương điền biến đổi chỉ còn biển dâu.  
            Nhớ thương dẫu đến bạc đầu,
            Mà hình bóng cũ tìm đâu bây giờ.
            Cõi lòng phụ mẫu ngẩn ngơ,
            Thấy ai cũng ngỡ con thơ trở về,
            Đợi chờ ngày tháng mỏi mê,
            Người thân không đến, não nề nhớ thương.
            Than ôi!  thảm cảnh đoạn trường,
            Biệt ly ái khổ đại dương ba đào.
            Chút quà mong đến tận trao,
            Giúp người bất hạnh phần nào nguôi vơi.
            Chúng sanh nhỏ lệ khắp trời,
            Nhiều hơn nước ở biển khơi bốn lần,
            Tuy mang sanh tướng khác thân,
            Cũng là duyên phận thân nhân nhiều đời.
            Mong người con Phật khắp nơi,
            Từ bi mở rộng hướng về tha nhân.
            Của tuy ít ỏi khi cần,
            Cũng thành gói lớn lúc thân hiểm nghèo,
            Huống chi trong lúc nạn eo,
            Mạng người tạm sống nương theo lòng vàng.  
            Cha mẹ chết con tràn nước mắt,
            Con chết lòng cha mẹ quặng đau.
            Chúng sanh tuy khác giống màu,
            Nhưng trong sanh tử đã vào đời ta.
            Thâm tình nhiều kiếp đậm đà,
            Nay trong hoạn khổ bỏ qua sao đành?
            Hoàng Thiên còn nhỏ lệ quanh,
            Làm người ai chẳng chạnh lòng tái tê?
            Hạnh tu Bồ Tát độ mê,
            Đầu tiên dẫn chúng sanh về chổ an.
            Đồng tiền bát gạo thuốc thang,
            Là phương tiếp dẫn Lạc Bang bước đầu.
            Tuy là tương trợ lẫn nhau,
            Ấy phương trả nghĩa đáp vào ơn xưa.
            Giúp người không kể thân, sơ,
            Mở tâm Bố thí phước so ngàn trùng.
            Sống đời khó đoán kiết hung,
            Đức vừa tạo lập, hoạ tùng dấu tan.
            Nguyện cho mọi giới họp đoàn,
            Thế gian chuyển đổi Già Lam vĩnh thường.
            Hỷ Xả  Bố Thí Bi Thương, 
            Là nơi Bồ Tát hằng nương trụ về.
            Một người qua khỏi cơn mê,
            Tạo ra bước tiến trở về Chơn Tâm.
            Giúp người quên cả tấm thân,
            Đặng nên Bố thí trọn phần Ba La.
 
            Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
             
            Huệ Lộc
           Tôn Thắng Đạo Tràng         
          5/1/2015

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.