Ký giả Dương Phục phỏng Vấn HT Thích Huyền Việt

https://www.youtube.com/watch?v=YCCuPi11pCc