flower-159951_640Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Sư Bà

Sư Bà ơi công phu tu tập

Bao nhiêu năm sao nỡ bỏ đi

Theo chi tà kiến phản thì

Tranh dành đoạt lợi tạo ngàn đau thương

Công Sư Bà tạo dựng bấy lâu

Ơn nghĩa Tam Bảo nỡ đâu quên đành

Nhớ ơn giáo hội đã dành

Được chùa lớn đẹp có thành hôm nay

Xin Sư Bà chớ quên đi nhé

Lời Phật là châu báu dạy ta

Nói làm nhất nhất không xa

Buông lời chín chắn, thực hành phải kham

Sống sao thanh tịnh tránh phàm

Bốn ơn nhớ trả đạo vàng nhớ ghi

Tránh đất mẹ khổ đau da diết

Sống an lành đất Mỹ phồn hoa

Chẳng quên nghĩa cử ông cha

Tu tâm dưỡng tánh Phật đà đoái thương

Giờ đất nước vẫn đương nghiêng ngửa

Giáo hội lâm nguy, tổ quốc lâm nguy

Thật cần những bậc chánh tri

Với bi trí dũng thật vì chúng sanh

Sư bà hỡi! ngưng đi “khoáng hội”

Để dân hiền bớt tội, lo tu

Nghiệp tà xin chớ vướng vô

Thực hành lời Phật, Pháp Như phải tường

Bao nhiêu công đức khôn lường

Bao nhiêu danh lợi cũng thường như không

Danh dự chỉ có một đồng

Sư Bà giữ lấy, kẻo công dã tràng

Đạo vô thượng, liễu thông vô giá

Thương chúng sanh phải khá nhọc công

Tu sao không thẹn với lòng

Làm con dòng Thích, Pháp Không nhớ hoài

Hương giáo pháp tỏa bay muôn lối

Giúp nhân gian biết lối đường đi

Bao công tu tập trường kỳ

Quay đầu bờ giác, bến mê xa lià

Chân thành kính lạy Sư Bà

Huyển thân xả bỏ để mà tiến lên

Đài cao trí tuệ tinh anh

Con đường chánh giác, chúng sanh rất cần

Noi gương đức độ cha lành

Đại hùng đại lực muôn phần vinh quang!

Thích Nữ Giác Nguyên

Mùa Pháp nạn 2015