(Thích Nữ Giác Nguyên)Thời mạt pháp ma tăng nổi sóng

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
On Wednesday, September 30, 2015 2:47 PM, Giac Nguyen <giacnguyen9@yahoo.com> wrote:

flower-159951_640

Mô Phật
Thời mạt pháp ma tăng nổi sóng
Âm Phật Đà phải lắng lặng im
Thương thay Tổ Quốc đắm chìm
Thương thay nhân loại chưa nhìn thẩu tâm
Con kính lạy mười phương chư Phật
Cứu những người chân thật nghiêm tu
Những ai liễu dạo pháp NHƯ
Những ai cổ gắng tâm tư hành trì
Chuyển nghiệp được! Lời chư Phật dạy
Nhất một lòng cương quyết bước đi
Chớ đừng nản chí tu trì
Phí đi phươc báu có thi từ lâu
Luật nhân quả trước sau sẽ đến
Quá giận hờn nguy hại thân tâm
Kiên nhẫn, nhẫn nhục, chuyên cần
Giúp người người hiểu cùng cầu tiến theo
Chư Phật dạy bảo bao nhiêu
Hiểu được tinh tấn hành theo một lòng
Hỡi ai đang ráng thực hành
Bền gan nhất trí sẽ thành công phu

Đừng dễ để tà tâm chi phối
Con Phật Đà chớ rối tâm lâu
Siêng năng tu tập hàng đầu
Mười phương chư Phật không đâu quên mình

Đừng nghĩ kẻ cố tình gian dối
Đang tâm làm việc ác tầy trời
Sẽ có Hộ Pháp tính thôi
Nhân quả phải trả luật Trời chẳng dung
Giữ gìn sức khoẻ thong dong
Tu trì dúng pháp ta không lo gì
Tu sao thân tướng phương phi
Phước báu có được chẳng chi hại mình.

Nguyện mười phương Phật bao dung
Độ mau nhân loại thấy KHÔNG pháp màu

Thể giới khi hểt khổ sầu
Nơi nơi an lạc hát câu “Hoà bình”….

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa Pháp nạn 2015

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.