Thông Báo của Ban Hộ Trì Tam Bảo và phật tử chùa Phật Quang về sự kiện bán chùa bất hợp pháp của ông Steven Điêu

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

helm-154918_640   GIÁO HỘI PIIẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
                     VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
                                 Chùa Phật Quang
   ————————————————————————
        17101 A Lane, Huntington Beach, CA 92647

    Thông Báo của Ban Hộ Trì Tam Bảo và phật tử chùa Phật Quang

           về sự kiện bán chùa bất hợp pháp của ông Steven Điêu

Ban Hộ trì Tam Bảo chùa Phật Quang KHẨN BÁO :

– cùng toàn thể đồng hương, phật tử,

– tất cả cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn người việt hải ngoại,

– Tất cả các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí,

Ngày 17/9/2015 chùa Phật Quang đã bị bán một cách âm thầm bởi ông Stenven Điêu, chủ tịch Hội đồng Quản Trị UBCV mà Ban Hộ Trì Tam Bảo và những phật tử sinh hoạt thường xuyên tại chùa Phật Quang chỉ được biết vào tối ngày 28/09/2015. Và ngày 30/09/2015 nhóm ông Steven Điêu mới có văn bản xác nhận việc bán chùa này.

Ban Hộ Trì Tam Bảo và phật tử chùa Phật Quang xin được minh thị những điều dưới đây và diễn tiến việc chiếm đoạt chùa Phật Quang của TT Giác Đẳng, Steven Điêu, và Trần Đình Minh :

1) Chùa Phật Quang được tạo mãi qua lời kêu gọi của Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, đã được phật tử khắp mọi nơi tại Hoa kỳ, tại Pháp, tại úc và cả tại Việt Nam, đóng góp tịnh tài tạo mãi. Sự việc này đã được toàn thể đồng hương, phật tử và mọi giới truyền thông chứng kiến, tham dự qua những buổi tiệc gây quỹ.

Do đó chùa Phật Quang là sở hữu thưc tể hiến nhiên của Giáo Hôi Phât Giáo Viêt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.

2) Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (VP II VHĐ) đặt tại chùa Phật Quang, là cơ quan trực thuộc sự chỉ đạo của Viện Hóa Đạo về nhân sự và sinh hoạt theo Hiến chương GHPGVNTN, đã thừa hành chỉ thị của Viện Hóa Đạo :

– đứng ra thực hiện việc tạo mãi chùa Phật Quang tại miền Nam California, thủ đô của người Việt tỵ nạn.

– đăng bạ pháp lý VP II VHĐ và GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa kỳ với chánh quyền Hoa kỳ.

– đăng bạ chủ quyền chùa Phật Quang với chánh quyền sở tại với 3 vị đồng sở hữu chủ là Đức Tăng Thống, Viện Trưởng VHĐ và Chủ tịch VP II VHĐ.

3)TT Thích Giác Đẳng nguyên là Quyền chủ tịch VP II VHĐ đã được uỷ nhiệm thực hiện việc tạo mãi, đăng bạ pháp lý VP II VHĐ và đăng bạ sở hữu chùa Phật Quang tại miền Nam California.

– Ngày 3/7/2014 TT đã đăng bạ pháp lý GHPGVNTN tại Texas.

– Ngày 7/7/2014 TT đã đăng bạ pháp lý danh xưng thường dùng (Assumed name) Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Texas. Thành Lập Hội đồng Quản trị với ba thành viên sáng lập là TT Giác Đẳng, cư sĩ Ỷ Lan và Trần Đình Minh.

– Sau khi tạo mãi xong chùa Phật Quang TT đã đăng bạ pháp lý chủ quyền tại Quận Cam ngày 5/9/2014 nhưng thay vì chủ quyền thuộc về Đức Tăng Thống, Viện Trưởng VHĐ và Chủ tịch VP II VHĐ như trên thì TT lại đăng bạ chủ quyền là GHPGVNTN. Ẩn ý là muốn đăt chùa Phât Quang thuôc về GHPGVNTN đã đăng ba tai Texas để tráo trở sau này mà không ai biết vì tưởng rằng chùa Phật Quang thuộc về GHPGVNTN là đủ rồi.

4) Khi VHĐ yêu cầu TT Giác Đẳng minh bach tải chánh viêc tao mãi chùa Phât Quang tri giá 1 triẽu 300 ngàn mỹ kim, minh bach 60 ngàn mỹ kim cửu trơ tai Philippines, minh bach hơn 200 ngàn mỹ kim cứu trơ tai Nepal. Thay vì đáp ứng những việc phải làm thì TT Giác Đẳng lại từ nhiệm và đã được chấp thuận bởi Quyết định số 20 ngày 8/8/2015 của Đức Tăng Thống.

5) Trong thơ xin từ nhiệm TT Giác Đẳng đã cam kết bàn giao trong ba tuần qua văn phòng luât sư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. TT Giác Đẳng thay mặt GHPGVNTN mượn nợ thì là nợ của GH, sẽ do GH giải quyết sau khi bàn giao. Không lý gì đã từ nhiệm mà TT lại muốn trả nợ. Phải chăng có sự không minh bạch về số nợ 800 ngàn do TT đưa ra? Còn 60 ngàn và hơn 200 ngàn tiền cứu trợ bây giờ ở đâu?

6) Mặc dù không còn là thành viên của GHPGVNTN nhưng hai ngày sau, 10/8/2015 TT Giác Đắng triệu tập một số thành viên của GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa kỳ và 5 người không phải là thành viên để ra Thông cáo chung với ý đồ Ly khai bằng tuyên bố Độc lập Nhân sự, trái ngược với Hiến Chương như đã đề cập ở phần 2.

7) Mặc dù đã đăng bạ từ tháng 7 năm 2014 và dù được nhắc nhở nhiều lần, nhưng TT Giác Đắng vẫn chưa thiết lập Nội Quy (Bylaws), quy định các trách vụ, quyền hạn cùng sự hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc lập lờ này nhằm mục đích chuyên quyền. Do đó ngày 22/8/2015, TT Giác Đẳng và Trần Đình Minh tư Ỷ đưa thêm vào 6 người tay chân vào Hôi đồng Quản Tri UBCV nhưng lại không mời cư sĩ Ỷ Lan vào họp để lấy ý kiến. Chị là một trong ba thành viên sáng lập. Đây là một việc làm không đúng luật do sự đạo diễn của Steven Điêu. Và bước tiếp theo là với những thành viên bất hợp pháp được đưa vào đã bầu Steven Điêu làm chủ tịch Hội đồng Quản Trị thay cho TT Giác Đẳng.

Chủng ta đã thấy lý do tai sao TT Giác Đẳng đăng ba sở hữu chùa Phât Quang thuôc về GHPGVNTN ở Texas rồi giao Steven Điêu thay măt TT Giác Đẳng bán chùa Phât Quang môt cách bất hop pháp ngày 17/9/2015 mà mãi đến 30/9/2015 mới xác nhận.

8) Là Quyền Chủ tịch VP IIVHĐ, TT Giác Đẳng :

không xin phép Tòa Thi chính Huntington Beach hoat đông Tôn giáo cho chùa Phât Quang là cố tình đưa chùa Phât Quang vào tình trang hoat đông bất hợp lê ngay từ ngày đầu.

– không giải quyết, chỉ hứa hẹn trước các khiếu nại dồn dập của phật tử chùa Phật Quang gây sự hiểu lầm trong sự điều hành và sinh hoạt của phật tử.

– không xin phép Tòa Thi chính Huntington Beach việc xây thêm một phòng tắm (dùng shower) trong chùa.

– không xin phép khi đưa ni cô Viên Từ về ở giữ chùa, trong khi Toà Thị chính Huntington Beach cấm không cho cư ngụ trong chùa.

– Và không dàn xếp với Tòa Thị chíng Hungtington Beach những khi có sự than phiền hàng xóm qua những buổi lễ.

Với 5 KHÔNG kể trên là chủ đích ngay từ đầu của TT để chánh quyền sở tại có quyết định ngừng sinh hoạt của chùa Phật Quang mà phật tử không hề biết mãi cho đến ngày 29/9/2015 là ngày bị chủ mua chùa buộc phải rời chùa. Đồng thời cũng là một cái cớ để Steven Điêu bán chùa, chẳng cần tham khảo ý kiến những phật tử cúng dường mà ông ta đã từng kêu gọi đến dự cái Đại hội tại San Jose để xin ý kiến.

Qua diễn tiến các sự kiện nêu trên đây cho thấy âm mưu, thủ đoạn tráo trở, lơi dung sư tín nhiêm của VHĐ để chiếm đoạt và phát mãi chùa Phật Quang của TT Giác Đẳng, Steven Điêu, Trần Đình Minh, cùng phe nhóm để chiếm đoạt và phát mãi chùa Phật Quang.

Tóm lại với âm mưu đen tối ngay từ đầu nên TT Giác Đẳng, Trần Đình Minh đã không hề báo cáo minh bach tài chánh, không gởi bản đăng ba pháp lý VP II VHĐ và chủ quyền chùa Phât Quang. Không viết bản Nôi quy để kết hơp với Trần Đình Minh đưa vào Hôi đồng Quản tri 6 người tay chân của mình. Những người này chẳng có chức vụ gì trong Văn phòng II VHĐ. Nhờ vậy TT Giác Đẳng mới giao cho Steven Điêu chức chủ tịch để thực hiên chiếm đoat danh xưng của GHPGVNTN và thực hiên bán chùa Phât Quang như chúng ta đã thấy.

Ban Hộ trì Tam bảo chùa và phật tử chùa Phật Quang giờ đây không còn nơi để sinh hoạt phật sự, tu học và nơi nương tựa hương linh cùng tro cốt của phật tử quá vãng. Do thiếu điều kiện, thiếu phương tiện, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ tinh thần, hỗ trợ pháp lý của đồng hương mọi giới để Công Lý được tôn trọng : Ai mới là chủ thực sự chùa Phật Quang đây? Việc này cần phải được pháp lý làm sáng tỏ trước công luận.

 Huntington Beach, ngày 04 tháng 10 năm 2015
Đồng ký tên

Kính gởi :

– HT Thích Huyền Việt, XLTV VP IIVHĐ để kính tường.

– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính nhờ phổ biến

– Các cơ quan truyền thông xin hỗ trợ phổ biến giúp.

– Cộng đồng Người Việt tại California và các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ để thông tri.

– Các đoàn thể, hội đoàn trong cộng đồng Người Việt tại Hoa kỳ để tường tri.

 

 

2 comments

  • Xin loi, dong ky ten vao ban van nay la nhung ai, tai sao khong cho chung toi biet ten. Co biet ten nhung nguoi nay thi chung toi moi co y kien duoc chu !!!!!
    Phan Quan

  • Nhu o tren.
    Tuy nhien , toi xin chep lai; Nhung nguoi dong ky ten la ai? Co cho chung toi biet ten nhung nguoi nay thi chung toi moi co y kien phan hoi duoc chu !!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.