Khac khoaiCƯỚP CHÙA ĐEM BÁN
 
Lũ súc vật cướp chùa đem bán
Là hành vi đạo tặc lưu manh
Gian nhân hiệp đảng cấu thành
Mưu mô bá đạo lộng hành… thế sao?
 
Hỏi Giác Đẳng – vì đâu nên nỗi?
Uổng công tu từ buổi ban đầu…
Bây giờ tội ác lún sâu
Theo phường quỷ dữ còn đâu tánh người?
 
Mưu thâm độc triệt tiêu Giáo Hội
Là hành vi phản nghịch Việt gian
Ngôi chùa Giáo hội “Phật Quang”
Nỡ lòng đem bán chia nhau tịnh tài?
 
Chư Phật tử khắp nơi phẫn nộ
Có nghe chăng hỡi lũ ma tăng?
Tập đoàn ác đảng sài lang
Mặt người tim chó rõ ràng… không sai!
 
Hỏi các vị tay sai Giác Đẳng
Có phải chăng các vị ham tiền?
Bán chùa sẽ được ưu tiên
Cùng nhau chia chác, sướng điên cuộc đời?
 
Hỡi các vị là người hay chó
Làm những điều khi Tổ diệt Sư?
Rồi đây nghiệp báo không từ
Thầy trò ác đảng đi tù mọt gông!
 
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP
01-10-2015

——————————————————————
 
HÃY LÔI CỔ CHÚNG NÓ RA TOÀ
 
Vìệc chi rồi cũng tới hồi kết thúc
Để răn đe bọn đầu trọc cướp chùa
Lôi chúng ra toà cho biết hơn thua
Kẻ phản bội phải cúi đầu nhận tội.
 
Là con Phật mà ác tâm gian dối
Đã cạo đầu còn nặng nghiệp tham ô
Kết bè nhau mưu bất chánh cướp chùa…
Của bá tánh rồi hè nhau đem bán!
 
Khiến Phật tử đau lòng lời oán thán
Đã bay cao lên tận chín từng mây…
Nỗi đau nầy Trời Phật thấu chăng đây
Cũng bởi vì đâu mới ra nông nỗi?
 
Bởi Giác Đẳng – tên trọc đầu gian dối
Bu xung quanh toàn một lũ lưu manh
Chúng âm mưu phá Giáo Hội tan tành
Chùa Phật Quang chúng cướp liền đem bán!
 
Nay đã rõ bọn phản đồ làm loạn
Nay đã tường tên Giác Đẳng tâm ma
Lời cầu xin chư Phật tử gần xa…
Hãy đoàn kết – ta đồng tâm hiệp lực :
 
Việc chi rồi cũng tới hồi kết thúc
Để răn đe bọn đầu trọc cướp chùa…
Lôi chúng ra toà cho biết hơn thua :
Kẻ phản bội phải cúi đầu đền tội!
 
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP
02-10-2015
—————————————
 
GIÁC-ĐẲNG ĐÃ LÒI MẶT CHUỘT
 
Sư Giác Đẳng đã lòi mặt chuột
Bán chùa xong nhưng nuốt khó trôi
Khôn hồn hãy ói ra thôi
Kẻo mai bá tánh lại lôi ra Toà !
 
Nếu ra Toà… chết cha cả đám
Ai? Đứa nào lại dám làm càn…
Thi hành kế độc mưu gian
Cướp chùa nhằm phá nát tan cộng đồng?
 
Bị ra Toà đừng hòng lẫn tránh
Tội gian manh mung mánh lừa người
Giả tu mượn đạo dối đời
Một bầy ác quỷ ma trơi lộng hành!
 
Chúng lộ mặt quốc doanh gian ác
Chúng là phường đạo tặc lộn sòng
Chui vào cửa Phật bao dung
Mưu đồ bất chánh nằm vùng Việt gian!
 
Hỡi Giác Đẳng hãy mau sám hối
Trả ngay chùa để khỏi hầu toà
Cho dù chước quỷ mưu ma
Ra Toà lãnh đủ chẳng tha tên nào!
 
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP
3-10-2015
 
————————————–
 
HIỂN THÁNH TRỪ TÀ
 
Đức Tăng Thống đã ra Giáo Chỉ
Loại sáu tên ma quỷ nằm vùng
Phản sư phá đạo điên khùng
Cướp chùa đem bán chúng không là người!
 
Chúng là giống đười ươi cốt khỉ
Chúng là quân ma quỷ tái sanh
Kéo bè một đám lưu manh
Núp trong cửa Phật giả danh cứu đời!
 
Nay mặt chuột đã rơi thê thảm
Mặt tên nào cũng nám vết chàm
Ba đời tích lủy máu tham
Bây giờ phải chịu làm thân phản đồ!
 
Luật nhân quả… trừ tà hiển thánh
Chớ có hòng lẫn tránh vòng vo…
Sáu tên phản nghịch bán chùa
Bây giờ vác mặt đi mô bây giờ?
 
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP
03-10-2015