TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(Huệ Lộc) Mượn Mũi Người Để Thở

 Huy Hieu Hoa Sen Xin các quí vị ĐạoTâm lưu ý đến những văn kiện của GHPGVNTN như sau:

 A.        Ai là kẻ phạm giới?

1.         Ngày 9 tháng 8, 2015:   Thư từ chức của vị quyền chủ tịch VP2 VHĐ

2.         Ngày 10 tháng 8, 2015:  Giáo Chỉ 13 và Quyết Định 20-   Chấp nhận cho vị quyền chủ tịch VP2 VHĐ  từ chức – Thu hồi toan bộ Giáo Chỉ số 12 và những liên     quan tới Giáo Chỉ số 12.

3.         Ngày 2 tháng 10, 2015: Quyết Định số 21-  Vô hiệu hoá vĩnh viễn tư cách 6 thành viên của GHPGVNTN (Khai trừ vĩnh viễn)

 Ba văn bản trên đã xác quyết 6 người bị khai trừ ra khỏi GHPGVNTN, họ không còn là người của GHPGVNTN một cách vĩnh viễn.   Như thế 6 nhân vật này đã chính thức ra khỏi GHPGVNTN bằng văn kiện và biên bản.  Trong ba văn kiện trên, đặc biệt Giáo Chỉ số 13 ngày 10 tháng 8, 2015 đã vô hiệu hoá  toàn bộ Giáo Chỉ số 12  và  những liên hệ với Giáo Chỉ số 12 này.  Điều đó dẫn đến mọi thư từ văn kiện hay tất cả những ghi âm có liên hệ đến Giáo Chỉ số 12 đều bị thu hồi hay huỷ bỏ bởi Giáo Chỉ số 13.  Vậy tất cả những đoạn ghi âm được công bố trong quần chúng nếu hư truyền (chuyện không nói có, chuyện có nói không, cắt xén, thêm bớt) việc VHĐ “di dời khỏi Việt Nam” thì phạm tội vọng ngữ và vi phạm Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo.  Những tu sĩ nào cố tình phát biểu những điều sai trật với Giáo Chỉ số 13 và hai Quyết Định là những kẻ phạm trong tội Vọng Ngữ và phạm trọng tội phá hoại sự Hoà Hợp Tăng Đoàn. Hai tội danh trên là những tội Ba La Di và tội Ngũ Nghịch.  Vọng ngữ là tội Ba La Di; phá hoại Hoà Hợp Tăng Đoàn là tội Ngũ Nghịch.   Chỉ cần phạm một trong hai tội danh này, tu sĩ bị đuổi khỏi Tăng Đoàn và tư cách xuất gia bị thủ tiêu.   Một điều đáng để ý là những tu sĩ này đã  bị khai trừ trong Quyết Định 21, là những ngoại nhân nên họ không thể phát biểu một cách bừa bãi những việc nội bộ GHPGVNTN như vậy, vì như thế họ chẳng những  phạm tội Ba La Di và Ngũ Nghịch mà còn xen vào nội bộ tôn giáo không phải của họ.  Đây là lối “mượn mũi người khác để thở.  Xin qúi Đạo Tâm lưu ý tránh xa những loại người này.   Vì sao?

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: