PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br>
Fax : Paris (1) 45 98 32 61
E-mail : pttpgqt@gmail.com  2015-10-21 |    | PTTPGQT

PARIS, ngày 21.10.2015 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử (GĐPT) vùng Pomona và vùng Phụ cận thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, và từ quý vị Phật tử Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa kỳ, lời minh định lập trường trung kiên với Đức Tăng Thống, Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Xin quý vị đọc toàn văn hai văn kiện ấy sau đây :