(Giác Nguyên) Mùa Pháp Nạn 2015

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
Hỡi những ai có tài có đức,.
Hãy đứng lên cứu giúp Việt Nam.
Trong cơn sóng gió bạo tàn
Trong cơn nguy biến dân than hàng ngày.!
 
Vô lượng kiếp chúng sanh tội lỗi
Ngày hôm nay sám hối tội mình
Nhờ ơn chư Phật chứng minh
Ban ơn gia hộ dân tình tu tâm.
Ta học hiểu lý sao hành vậy
Biết ra sao học hỏi nhờ thầy
Quí ngài gương sáng dạo dày,
Kính xin gia hộ phen này cứu nguy.
 
Hàng giáo phẩm bao năm gian khổ,
Tăng Thống ngài bao độ hy sinh
Hôm nay trí giác vẫn minh
Nhưng thân tứ dại hoại thành ai hay!
 
Bao gian khổ nào ai thấu hết
Mình thương mình trên hết người ơi !
Dân Việt anh dũng muôn đời
Gieo nhân trả nghiệp,vay thời trả vay
 

Hôm nay đất nước non nhà
Lâm nguy thế dó sao mà ngồi yên?!
Hỡi chiến sĩ hùng anh đâu dó
Hãy dứng lên tỏ rõ tấc lòng

Anh hũng của giống Tiên Long
Quê hương nghiêng ngả đang trông chờ người!
Vung gươm thiêng mười phương thế giới!
Trả nợ nhà đền dáp non sông
 
Dây thời gian con cháu Lạc Hồng
Biết tự chủ thi hành bổn phận.
Là con Phật hành trì giới luật
Đúng lúc thời phước báu nhân thiên
 
Thi hành giáo pháp tinh chuyên
Giác ngộ chân chánh đễ khuyên dạy đời
Chư tổ đã bao năm gian khổ
Hy sinh vì chân lý cao siêu.
 
Dạy cho đại chúng hiểu nhiều
Thấm màu vi diệu đạo màu viên dung.
Khó tin khó hiểu khó hành
Khó thấy khó nhận, thật hành thậm thâm
 
Khi ăn mới biết vị nào
Nếm rồi mới biết hương sao lạ thường !
Kiên trì dũng mãnh khôn lường
Sẽ thấy diệu pháp con dường chánh tri
 
Thực hành giáo pháp vô vi
Vạn năng nhẫn nại hành trì tiến lên.
An nhiên giác ngộ hiện tiền
Hạnh phúc chân thật,về miền lạc bang
 
Nguyện mười phương Phật đoái thương
Gia hộ thể giới thấm hương dạo vàng
Thẩn lực kinh diển âm vang
Hương màu thanh tịnh chói chan lòng người!
 
Kính chư tôn đức quí ngài !
Cùng thiện trí thức ra tay bước vào !
Cứu Giáo Hội hết binh dao
Hết cơn bì cực lao chao nguy nàn
 
Xin quí ngài cùng nhau ngồi lại
Giữ quê hương, đạo pháp tuyên dương
Giúp dân Việt bớt dau thương
“Nhất thiết chủng trí,”con dường tiến tu
 
Hoà binh phúc lạc an cư
Dân lành nhớ mãi chữ “như” nằm lòng
Con xin sám hối vô vàn
Quí ngài tha thứ lời này  phạm chăng?
 
Nguyện Trung Nam Bắc cùng chung
Hạnh phủc chân thật sống trong Niết bàn !!…..
 
 

Nam mo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa Pháp Nạn  2015

Giác Nguyên

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.