(Trí Giác) NGẠ QUỶ TRONG PHẬT GIÁO

Tựa: (Quỷ dưới dạng một nhà tu Phật giáo lại khủng khiếp vô cùng, vì mắt người thường, vì những người căn cơ còn thấp, những người mê tín mù quáng, tâm tham danh tham lợi, bị mờ mắt nên không thấy được những loại quỷ dữ đó. Loại quỷ đó giả dạng, ăn nói ma mị, miệng thuyết kinh Phật nhưng với tâm ma quỷ để đưa người nghe theo mưu đồ vạch sẳn.  Hay khen hay tâng bốc người, cho danh cho lợi để người theo. “Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao.”)

PHỤC VỤ CHO KẺ ÁC LÀ TÀN PHÁ THIỆN TÂM, 
ĐƯA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH MÌNH VÀO RỦI RO VÀ BẤT HẠNH.
 
Kính thưa quý Phật tử.
 
·         Là Phật tử chúng ta theo Lời Phật dạy để suy xét đúng sai, theo đúng chánh Pháp để có chánh kiến, chánh tư duy mà tu hành cho đúng, để giải thoát bản thân và Bảo vệ Đạo Pháp.
Chúng ta cùng nhau đọc thêm những lời Kinh Phật dạy, để thấy rõ kẻ ác, loài Ngạ quỷ.Thời đại của Ngạ quỷ lộng hành, nên Phật tử chúng ta cần nhận chân đời sống xung quanh, để biết đâu là kẻ ác & Ngạ quỷ, mà tránh.
 
Xét qua sự thật và Kinh điển Phật Giáo về loài Ngạ quỷ thì nhiều chuyện  đã tương ứng, tương đồng ở thế gian.
Trách nhiệm của Phật tử là gì trong bảo vệ Chánh Pháp?
 
 Theo kinh Trường A Hàm, Phật dạy là có 4 hạng sa môn:

1. Hạng hành đạo thù thắng
2 Hạng khéo giảng đạo nghĩa
3.Hạng nương đạo để sinh sống
4. Hạng làm ô uế đạo. Hạng làm ô uế đạo thì bất cứ giá nào cũng phải đưa ra khỏi hàng ngũ Tăng.
 
 Xin xem xét  thêm theo Kinh Phật dạy để thấy “Những Ai “ tương ứng với loài Ngạ quỷ

 NGẠ QUỶ LÀ GÌ:

Xin tóm tắt, trích trong Đại Từ Điển Phật Học của Hòa thượng Thích Quảng Độ:
Theo Kinh Chính Pháp Niệm xứ quyển 16, ngạ quỷ có 2 chỗ ở, trong thế giới loài người và trong thế giới ngạ quỷ. Theo Kinh Nghiệp báo Sai biệt thì có 10 thứ nghiệp khiến chúng sanh chịu quả báo ngạ quỷ
1.    Thân tạo nghiệp ác nhẹ
2.    Miệng tạo ác nghiệp nhẹ
3.    Ý tạo ác nghiệp nhẹ
4.    Khởi nhiều tham muốn
5.    Khởi tâm ác tham
6.    Ghen ghét
7.    Tà kiến
8.    Luyến tiếc của cải lúc hấp hối
9.     Chết vì đói
10.                       Chết vì khát


·         Có 36 loài Ngạ quỷ. Dưới đây xin trích hai loài.
Xin trích nguyên văn về ý nghĩa và hình ảnh ngạ quỷ thứ 12 và 24, trong sách Ngạ Quỷ của Hoà thượng Bửu Chơn, để Phật tử chúng ta so sánh trong thế giới loài người.
 
CHUYỆN NGẠ QUỈ
 
Kính thưa quý Phật tử
Là Phật tử ai cũng mong cầu học Phật để đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Gặp được thầy lành bạn tốt mong có thiện duyên tránh xa con đường Atula – Địa ngục, Ngạ quỷ  Súc sinh. Con Quỷ vô thường biến chuyển trong trong từng sát na của con người.  Đời sống đang bình thường, an lành, nếu chúng ta rời xa tâm Phật, xa bạn lành, ác quỷ sẽ tìm đến. “ Ma đưa lối quỷ dẫn đường/Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.”.
 
Theo quan điểm Phật giáo, trong Thập giới thì Quỷ theo sau con người 3 bậc: Cõi người – Cõi atula – Cõi súc sinh – Cõi ngạ quỷ. Tuy nhiên người ta nói: Phật cao một thước. Qủy cao ba trượng. 
 
 Quỷ dưới dạng một nhà tu Phật giáo lại khủng khiếp vô cùng, vì mắt người thường, vì những người căn cơ còn thấp, những người mê tín mù quáng, tâm tham danh tham lợi, bị mờ mắt nên không thấy được những loại quỷ dữ đó. Loại quỷ đó giả dạng, ăn nói ma mị, miệng thuyết kinh Phật nhưng với tâm ma quỷ để đưa người nghe theo mưu đồ vạch sẳn.  Hay khen hay tâng bốc người, cho danh cho lợi để người theo. “Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao.”


Vì thương chúng sanh và cũng để cho con người biết tà ma quỷ dữ mà tránh xa. Kinh Phật, và các Thầy tổ cũng dạy về chuyện Ngạ quỷ rất nhiều. Hơn nữa khi chúng ta định tâm trong tu tập, trí huệ phát thì dễ thấy chân tướng của loài ma, Ngạ quỷ.

*  Dưới đây xin trích nguyên văn và hình ảnh Chuyện Ngạ Quỷ, để chúng ta cùng nhau đọc, ngẫm nghĩ để cùng nhau tu tập và hành đạo.

CHUYỆN NGẠ QUỶ

Cuốn sách Chuyện Ngạ Quỷ, tác giả Hòa thượng Bửu Chơn, soạn xong tại Phnom Penh, năm 1962, dựa theo những tư liệu trong Tam Tạng Pali và Ngạ quỷ Kinh giải Petakkathà. Sách mô tả chi tiết 24 loại ngạ quỷ theo quan điểm của Phật Giáo, do những nhà sư, những người tu tập thiền quán cao cấp đã gặp và ghi chép lại.

Thực tế không phải chỉ có 24 loại ngạ quỷ, mà rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ.
 
Đặc điểm chung của Quỷ là:

1. Hình dạng thể hiện rõ bản chất Tham, Sân Si: bụng to, miệng to, mắt to, ham muốn rất nhiều nhưng không được thỏa mãn lòng Tham,Sân Si của mình, biểu hiện cổ họng bé và thân thể què quặt.

2. Hình dạng thể hiện bản chất Sân Hận:
 vẻ mặt quái dị,
Dưới đây là hai loại Ngạ quỷ kiếp trước là nhà tu không thọ trì giới luật, tham lam cốt nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục; khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ ngạ quỉ nầy.

* Ngạ Quỉ Thứ Mười Hai: MAHIDDHIKA (Trích nguyên văn trong Sách Ngạ quỷ của hoà thượng Bửu Chơn.)
 

Inline image

* Ngạ Quỉ Thứ Mười Hai: MAHIDDHIKA

Thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc, trang điểm đủ các thứ báu vật, có thần thông bay trên không, nhưng thân mình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn. Có khi gặp được vật thực, mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn thì vật thực ấy lại hóa thành sắt nướng đỏ, cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắt nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khổ không kể xiết.

Ngạ quỉ nầy vì kiếp trước là người xuất gia tu hành không thọ trì giới luật chín chắn, hay phá hoại Phật pháp. Hạng người tà mạng nầy chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục; khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ ngạ quỉ nầy.
 
   *   Ngạ Quỉ Thứ Hai Mươi Bốn:(Trích nguyên văn trong Sách Ngạ quỷ của hoà thượng Bửu Chơn.)
Inline image
Ngạ quỉ nầy tên PABBAJITA, mang sắc phục người tu, lửa cháy rần rộ đầy cả mình, trôi nổi tới lui trên hư không, nhiều không số kể, đau khổ khóc than, nghe buồn thảm còn hiện đến bây giờ.
 
Ngạ quỉ nầy kiếp trước kia là bực xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), không thu thúc trong giới hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu ăn năn sám hối, tham muốn quá độ, nuôi mạng bằng cách tội lỗi và tà vạy, bợ đỡ người thế, muốn được nhiều danh lợi, không cần mẫn thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỉ nầy.
(Những phần trên đây trích từ: Chuyện Ngạ Quỷ, tác giả Hòa thượng Bửu Chơn)
Kính thưa quý Thiện hữu.
Qua những gì kinh Phật dạy, chúng ta đã biết ngạ quỷ là như thế nào, và những Ai là ngạ quỷ.
Xin đừng theo kẻ ác và ngạ quỷ để bản thân mình và gia đình mình phải đọa vào con đường ác đạo, rủi ro và bất hạnh. Theo kẻ ác và ngạ quỷ là đồng lõa tàn phá Đạo Phật Chân chánh. Tội ác đó sẽ  làm cho bản thân và gia đình mình đọa lạc tới đâu thì chúng ta biết rồi. Nhân Quả tương giao như hình với bóng.

Là Phật tử chúng ta cần có chung lời nguyện là làm theo lời Phật dạy:
Tránh xa kẻ ác- Cúng dường những bậc đáng cúng dường- Giữ tâm ý trong sạch.
Không làm việc ác- Làm những điều lành.

. Đạo Phật là Đạo Nhân Quả.

Xin đừng vì danh lợi cỏn con, vì tự ái sân si mà nói và làm theo kẻ ác. Manh tâm tập họp những kẻ vô minh dưới sự điều động, hành động theo ông chủ không phải đạo Phật, theo thế lực đen tối, thì Nhân Quả đã sờ sờ trước mắt. Bản thân và gia đình mình khó thoát khổ đau, vì quỷ dữ dẫn dắt.
Theo kẻ ác & ngạ quỷ thì:
Ma đưa lối quỷ dẫn đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi..
Theo Thiện hữu tri thức, kẻ thiện thì:
Phật đưa lối, Pháp dẫn đường nên tìm những chốn an lành mà đi.

.Đạo Phật là đạo Trí Tuệ. Vô minh là không sáng suốt sẽ tạo ra biết bao ác nghiệp.
.Không gần gũi, Không nói, không làm theo kẻ ác, không theo theo ngạ quỷ thì bản thân và gia đình mình an lành và có phước báu.

Nguyện cầu Mười phương Chư Phật soi sáng cho Phật tử chúng ta sáng suốt tránh xa kẻ ác và ngạ quỷ.

Kính
Phật tử Trí Giác.
 
. Kẻ ác và Ngạ quỷ rất sợ ánh sáng và sự thật.
Xin đề nghị quý Phật tử viết ra, nói ra nhiều sự thật để cùng nhau cảnh giác. Cùng nhau hộ trì Ngôi Tam Bảo , Phật Pháp Tăng ( chánh Tăng). Tất cả in thành sách, thành tài liệu, phổ biến cho rộng cho sâu để Phật tử, cho con cháu khắp nơi biết kẻ ác và ngạ quỷ mà tránh, ngõ hầu mang lợi lạc cho bản thân và an lành may mắn cho gia đình .
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s