Thông Bạch Vu Lan của Viện Hoá Đạo

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2560

——–
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi :
– Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
– Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Đồng Bào Phật Tử,

Phật Đản đã qua, Vu Lan lại về.

Dòng thời gian như bóng câu qua cửa, nhưng cơ hội thắng duyên tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn.

“Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân” như một khẳng định của chữ Hiếu dựng xây trên lòng Từ Bi và Trí Tuệ, mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát đã ngự trị trong lòng người Việt Nam qua hơn 2000 năm lịch sử.

Với Trí tuệ Bát nhã, Ngài dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, tà kiến, để nương theo giáo nghĩa của đức Thế Tôn chứng thành Thánh quả.

Với lòng Từ Bi cứu khổ, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A tỳ, mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sanh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực Chư Phật, Chư Bồ Tát cứu độ tất cả chúng hữu tình bị treo ngược trên than hồng, giáo nhọn.

Để trưởng dưỡng năng lực Từ Bi và Trí tuệ, sau Phật Đản là ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng được Thế Tôn thiết lập nhằm tu dưỡng thân tâm và đạo hạnh của Chúng Xuất Gia, hướng đến cứu cánh cho đời mình và góp phần tăng ích Phước Điền làm chốn an toàn cho ba cõi thế gian chìm đắm trong dầu sôi lửa bỏng của quá khứ, hiện tại và cả vị lai, vì lấy sự cạnh tranh sinh tồn làm lẽ sống, tích lũy và thụ hưởng làm động lực, khiến xã hội, nhân sinh ngày thêm điên đảo. Vì vậy, chúng Xuất Gia thực hành ba tháng An Cư để truyền thừa mạng mạch Tăng Già, y chỉ vào bốn Thánh chủng, không vì sinh kế tà mạng ràng buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, biến mình thành kẻ nô dịch cho thế gian sai khiến, làm hủy hoại huệ mạng bản thân mà còn làm tổn thương Tăng thể.

Nhân ngày Tự Tứ sắp đến, Viện Hóa Đạo xin gởi lời chúc tuế đến các chúng Xuất Gia đã trải qua một mùa An Cư viên mãn để Hạ Lạp tăng trưởng, huệ mạng bền vững.

Ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng cũng là thắng duyên cho giới Tại Gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì Chánh Pháp trong suốt mùa An Cư, với hằng tâm hằng sản để tứ duyên của Chúng An Cư không khuyết, không hoạt mạng xa hoa chìm theo lợi dưỡng bỏ mất Sơ tâm.

Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử Tại gia đã nương theo giáo Pháp của Chư Phật và hạnh nguyện của Chư Bồ tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường Tam Bảo mà trước hết là Hiện Tiền Tăng tại các giới trường thanh tịnh.

Nay mùa An Cư đã mãn, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng Tự Tứ đã đến, Phật tử khắp nới tiếp tục đón chào Thắng Hội Vu Lan, mà ý nghĩa là Thắng Hội Giải Đảo Huyền, cởi trói cho những ai đang bị treo ngược trên lửa hồng, trên gươm giáo dù đã quá vãng hay còn tồn tại trên thế gian.

Là người con Phật, là người dân Việt ai cũng hiểu Vu Lan là ngày báo hiếu. Báo hiếu cho cửu huyền thất tổ, báo hiếu cho phụ mẫu đa sanh, nhưng báo hiếu chỉ có ý nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn : Ở đâu có khổ đau nơi đó xuất hiện năng lực Từ bi cứu độ.

Do vậy người Phật tử phải hiểu rằng Hiếu Đạo là Phật Đạo, Hiếu Tâm là Phật Tâm và Hiếu hạnh là Phật Hạnh để mỗi chúng ta là một hóa thân Bồ Tát Địa Tạng nơi địa ngục trần gian mà chúng ta đang đối diện chứ không chỉ đối mặt với địa ngục xuất thế gian của những người đã khuất.

Năm nay Vu Lan về trong sự lo âu của toàn Dân Tộc về nguy cơ môi trường sống bị đầu độc từ Bắc phương có thể di họa cho nhiều thế hệ con cháu mai hậu, và một viễn cảnh nô lệ Bắc phương đang đè nặng lên tâm tư của đại khối Dân Tộc.

Trong ý thức đó, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả chư vị Xuất gia cũng như Phật tử Tại gia hãy xiển dương nền văn hoá Từ Bi và Trí Tuệ để biểu tỏ qua hành động Vô Úy trong mục tiêu đem lại an vui, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại.

Viện Hóa Đạo cũng xin nhắc nhở lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2555- 2011 trước thực trạng đất nước chưa hề được đổi thay :

“Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước hãy đặt quyền lợi Quốc Dân lên trên quyền lợi của Đảng, chỉ có sức mạnh của đại khối Dân Tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa Đồng bào chứ không là Đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ”.

Với kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa Báo ân và Báo hiếu năm nay, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Thế giới chung sống hòa bình, Dân tộc sớm hưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ, để mùa Vu Lan với ý nghĩa Giải đảo huyền luôn tồn tại trong tâm thức người Phật tử và Dân tộc như đã tồn tại trên 2000 năm Phật Việt.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 25 tháng 7 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

Bản sao :

– Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường.

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường.

– Hòa Thượng XLTV/ VPII Viện Hóa Đạo  kính tường

– GS Giám Đốc PTT Phật Giáo Quốc Tế kính tường và phổ biến

–  Lưu./

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.