Thanh Sơn: Đền Nợ Nước

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Image result for thác bản giốc

Nước bản giốc chảy về nam xối xả

Nước sông hồng vất vả đã oằn vai

Nước biển đông đã bán cho giặc ngoài

Nước Việt Nam đang khóc cho vận Nước

Nước anh hùng từ bốn ngàn năm trước

Nước hãnh diện vì thuở trước vang danh

Nước hận vì ngày nay Nước tan tành

Nước sẽ thành nô lệ ngàn năm trước

Nước cuồng nộ đang cao dần trong Nước

Nước từ nguồn nước đổ về thành đô

Nước sẽ cuốn trôi những tên tội đồ

Nước sẽ diệt ma cô loài bán Nước

Nước đã dựng từ mấy ngàn năm trước

Nước trải dài theo bước của tiền nhân

Nước thương dân từng Dòng Nước ân cần

Nước đâu để mất dần đi Đất Nước

Nước giận vì lũ vô ơn từ khước

Nước bán dần sẽ rước họa vào thân

Nước cảnh cáo chúng bay lũ ngu đần

Nước ngấm ngầm bất thần quật ngươi xuống!

Nước đã nuôi ngươi lớn lên ngươi uống

Nước nuôi từng cây lúa ruộng thành cơm

Nước muốn rằng ngươi để lại tiếng thơm

Nước cảnh cáo ngươi đó LOÀI PHẢN NƯỚC!!!

Nước dâng cao để cảnh tỉnh ngươi trước!!!

Nước muốn ngươi từ khước kiếp gian manh!!!

Nước nếu không! sẽ đập ngươi tan tành!!!

Nước sẽ diệt ngươi đó, ĐỒ BÁN NƯỚC!!!

Thanh Sơn

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.