Ý Dân: Đạo lý nào không cho phép cúng dường chư Tăng, Ni đang bị Cọng sản đàn áp?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for cong san dan áp phat giáo image

Từ trái sang phải: HT Thích Quảng Độ, Nhật Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, Thích Không Tánh tại TAND TPHCM tháng 8 năm 1995.

Thuở xưa khi Đức Phật còn tu khổ hạnh trong rừng già, có một hôm vì nhịn đói nhiều ngày Đức Phật đã kiệt sức nhưng nhờ bát sữa của cô gái tên Sujata (Tu Xà Đa) dâng cúng nên Ngài đã tỉnh lại, tìm ra con đường Trung Đạo và cũng nhờ vậy mà Ngài đã giác ngộ thành Phật sau đó. Khi nhận bát sữa Ngài đã không hỏi cô Sujata thuộc thành phần nào, tôn giáo nào, trong hay ngoài đạo Phật vì khi đó chưa có Tăng Đòan.

Nhưng sau này khi đã thành lập Tăng Đòan, chư Tăng đi khất thực khắp nơi ai cúng dường gì trong bình bát quí Ngài đều thọ nhận tất cả và không phân biệt thí chủ là ai. Tuy có sự bàn cải giữa Ngài Ma Ha Ca Diếp và Ngài Tu Bồ Đề, chư tăng nên thọ nhận sự cúng dường nơi nào ? Ngài Tu Bồ Đề cho rằng Chư Tăng nên đến khất thực và thọ nhận sư cúng dường ở những giai cấp qúi tộc và những người giàu có, vì giai cấp quí tộc và những người giàu có mới có của cải để bố thí cúng dường, ngược lại nhận sự cúng giường từ giai cấp cùng đinh nghèo khó thì làm cho họ vốn đã nghèo lại nghèo thêm. 

Ngài Ma Ha Ca Diếp cho rằng bố thí cúng dường cho chư tăng là trồng ruộng phước sau này giúp họ giàu có vì vậy giai cấp quí tộc không cần phải giàu thêm. Ngược lại nên nhận bố thí cúng dường từ những người cùng đinh nghèo khó sẽ giúp họ có cơ hội trở nên giàu có đời này đời sau. Cả hai đều cho mình có lý và cứ thế mạnh ai nấy làm theo cách mình và kéo theo nhiều chư Tăng khác. Nhưng khi nghe như vậy, Đức Phật mới họp chư Tăng lại và giảng Pháp bố thí Ba La Mật. 

Vậy Bố thí Ba La Mật là gì ? Ngài dạy rằng khi thực hành hạnh bố thí cúng dường đúng cách, trong sạch thì lợi lạc cả hai: cho người thọ nhận và người bố thí cúng dường. Bố thí mà mong cầu phước báu nhơn thiên, chấp trước, phân biệt, ngã chấp thì tâm bị vẩn đục, kết quả đời này đời sau dù có chút ít phước báu sẽ giàu có hơn nhưng sẽ mãi đọa lạc trong lục đạo, sinh tử luân hồi. Ngược lại, khi cúng dường chỉ nên hồi hướng công đức đó với mục đích cầu quả vị giải thóat thì tâm mới luôn giữ được trong sạch một cách rốt ráo, tạo nhân cho qủa vị giải thóat khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

Muốn vậy, bố thí cúng dường không chấp vào cái ta đang bố thí cúng dường, đối tượng thọ nhận, và vật thể đang cúng dường. Người thọ nhận cúng dường cũng không chấp cái ta đang thọ nhận và không chấp ai là người bố thí cúng dường (ngã chấp), không thấy có vật thể cúng dường. Tuy nhiên người thọ nhận nên hàm ơn sự cúng dường của đàn na tín thí để nổ lực tinh tấn tu hành và hồi hướng công đức của mình, của ngươi bố thí, nguyện cả hai đồng chóng thành Phật sau này độ thóat chúng sanh.

Chính vì Pháp Bố Thí Ba La Mật là một trong sáu pháp thuộc bồ tát đạo, chư tăng xưa nay không phân biệt người cúng dường bố thí xuất phát từ đâu, thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào, không có tâm chấp trước phân biệt kẻ hèn người giàu, phật tử hay không phật tử, thuộc tổ chức A, B, C hay D,v.v…        

Thật trạng GHPGVNTN tại Việt Nam hôm nay đã bị nhà cầm quyền CSVN trù dập, tiêu diệt và cấm sinh họat. Các chùa thuộc GHPGVNTN hòan tòan không có Phật tử sinh họat và cúng dường. Chư Tăng ở trong nước không thể tồn tại nếu đồng bào Phật tử khắp nơi trên thế giới bỏ mặc không giúp đỡ quí Thầy trong nuớc đặc biệt chư Tôn Đức Hàng Giáo Phẩm thuộc VP1 GHPGVNTN, nhất là trong lúc này giáo hội đã bị co cụm còn một nhúm rất nhỏ (vì ai mà ra nông nổi này ?). 

Là người con dân Việt Nam ở kháp năm châu bốn bể, không phân biệt phật tử, hay không phật tử, thuộc giáo phái này hay giáo phái kia, phải phát nguyên không tiếp tay với kẻ ác như cúng dường cho sư sãi quốc doanh do CSVN dựng nên để che mắt thế gian và quốc tế, và xuất cảng ra hải ngoại để lủng đọan Cộng đồng Phật Giáo khắp nơi mà ngược lại hết lòng yểm trợ tổ chức tôn giáo dân lập đã hiện hữu trên đất nước Việt Nam tự bao đời nay như GHPGVNTN tại quốc nội. Chính vì vậy, mà những Phật tử  chân chính đã bằng cách này hay cách khác tìm cách gắn bó cúng dường quí Chư Tôn Đức hàng giáo phẩm thuộc VP1 GHPGVNTN trong nước. 

Đạo lý nào bắt buộc người Việt Nam chân chính không được phép cúng dường Chư Tăng Ni đang gặp nạn CS đàn áp, cô lập và tìm cách tiêu diệt ở trong nước ? 

Đạo lý nào bắt buộc Phật tử không được tưởng nhớ công ơn của những vị tiền bối hữu công đã nằm xuống vì đạo pháp và dân tộc ? Không cho đặt tên những vị đó để tưởng nhớ ? 

Đạo lý nào bắt buộc anh phải đứng dưới trướng của tôi anh mới được phép làm những chuyện công đức nếu không tôi sẽ ra thông bạch để tố cáo anh đã vi phạm nội qui của tôi ? Những việc làm này đã để lộ dã tâm tiếp tay với nhà cầm quyền CSVN, làm phân rã tổ chức Phật Giáo bao lâu nay và cô lập Chư Tăng Ni còn lại ở trong nước vậy. 

Người Phật tử  tu phước là ngoài việc thiện bố thí cúng dường những vị công đức xứng đáng thọ nhân sự cúng dường (ứng cúng), còn làm những việc khác như chống lại những việc làm của kẻ ác gây tổn thương đau khổ cho chúng sanh (Bi Trí Dũng). 

Người Phật tử Tu huệ là tự mình phá tan màn vô minh, nghiệp chướng do tham sân si gây nên, nhắm đến con đường giải thóat Đức Phật đã chỉ dạy, nhờ vậy mà có trí tuệ sáng suốt để nhận chân đúng sai phải trái. Không mù quáng tin theo những kẻ nhân danh công lý nhưng tiếp tay những thế lực bạo ác gây nên rất nhiều chuyện tang thương đổ vỡ.

Ý Dân

Canada mùa hè 2017  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.