Nguyên Chiếu. Tinh thần vô úy của Đức Tăng Thống ĐLHT Thích Quảng Độ qua hình ảnh Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Ve Hue39

Đức Đệ Ngũ Tăng Thóng HT Thích Quảng Độ.

Chúng con đành lể Ngài qua hình ảnh được đăng tải trên tiếng lòng ta 

Nhìn hình ảnh của Ngài lòng Nguyên Chiếu thấy nao nao , một cảm giác chua xót cho một vị cao Tăng vì tiền đồ đạo pháp vì quê hướng dân tộc Ngài đã trải qua muôn vào khó khăn dưới sự hà khắc của đảng cọng sản khủng bố trù dập , lưu đày về quê quán những năm tháng tù tội, quản thúc đã bao thập niên sự vô uý của Ngài nói tinh thần trách nhiệm của một người con đối với Phật Giáo Đồ . Một người Thầy đối với bá tánh chúng sanh , lòng từ của Ngài đã đi khắp Năm Châu bốn bể , lòng nhiệt huyết của Ngài làm sao cho quê cha đất tổ được thanh bình không có giặc Ngoại xâm cho tự do dân quyền cho người dân được nói lên quyền làm người của mổi chúng sanh quyền được sống cho người dân nước Việt không bị gông cùm xiềng xích. Thời gian đã hơn 42 năm qua GHPGVNTN vẫn tiếp tục bị cô lập bởi bàn tay tà quyền của cọng sản . Chúng giam Cầm ngài như một người nô lệ . Với bốn bức tường không có ánh sáng lọt qua , nhưng với ý chí quật cường  không một chút sợ hãi của một đấng khí khái của một vị anh hùng vì xã tắc sơn Hà , vì đạo pháp sống còn Ngăi đã lèo lái con thuyền Giáo Hội Ngài đã hy sinh thân mạng để bảo vệ mạn mạch của Phật Giáo Đổ được trường tồn viên miền. Cuộc sống giản dị của một vị thiền sư đắc đạo không vướng vào danh lợi bạc tiền, Ngài không như một số vị sư đã vì tiền tài danh mà đánh mất nhân phẩm đạo Đức. Tại sao chúng ta tôn kính Ngài, vì Ngài đã bỏ đi những tham ái, mà những vị sư đó không làm được như Ngài , sự nhân ái vị tha của một Bồ tất vị tha thương chúng sanh , như Mẹ hiền thương con đỏ là Đức đương kim Đệ Ngũ Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ một người cha lành và là một người Thầy tinh thần đã dẩn dắt chúng ta vào con đường Chánh pháp, người con Phật chúng ta cần phải noi theo công hạnh của Ngài đề trở thành một phật tử chân chánh, một công dân yêu nước , và một phật tử thương đạo . Sự hy sinh của Ngài là hình ảnh đẹp nhất trong lòng của mỗi người phật tử của chúng ta, Ngài thực là hình ành của Bồ Tất Quan Âm thị hiện đề cứu độ chúng sanh đang còn đau khổ trong cảnh ta bà đầy ác trược này! 

Kính lễ.

Nguyên chiểu 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.