Minh Phúc Trần Quốc Hưng: Thư xin tiếp ứng.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI
HT Quang Do

On Tuesday, May 16, 2017 12:22 AM, Quoc-Hung Tran <qhtranmd@sbcglobal.net> wrote:

Kính thưa quý đạo hữu

 Trước hết, chúng tôi xin quý đạo hữu thứ lỗi. Thư này viết đến quý đạo hữu sử dụng những địa chỉ email mà chúng tôi nhận được qua những tranh luận không liên quan và chúng tôi cũng chưa xin phép người gởi hay người nhận.

Như quý đạo hữu đã biết, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cùng Ủy Ban Yểm Trợ Quyền Làm Người Việt Nam vừa ra thông báo về tình trạng sức khỏe suy yếu của Đức Tăng Thống, cùng sự tuyệt thực của Huynh trưởng Lê Công Cầu.

 Chúng tôi xin mạn phép viết thư này để xin sự giúp đỡ của quý đạo hữu. Chúng tôi xin đính kèm dưới đây một mẫu thư cho các dân biểu nơi quý đạo hữu đang cư ngụ. Nếu đồng ý với nội dung, xin quý đạo hữu thay tên và địa chỉ của vị dân biểu, ký và gửi đi. Dễ dàng hơn, nếu quý đạo hữu tin tưởng, xin gửi riêng cho chúng tôi địa chỉ của quý vị (chúng tôi hứa sẽ xóa đi tất cả tài liệu sau đó). Chúng tôi sẽ cung cấp tên và nơi gửi thư qua internet của các vị dân biểu. Nếu được ủy thác, chúng tôi cũng có thể gửi thư đi cho quý đạo hữu.

 Thành kính tri ân quý vị,

 Minh Phúc Trần Quốc Hưng

 —————————-0————————

The Honorable Alan Lowenthal

100 W. Broadway

West Tower Suite 600

Long Beach, CA 90802

 Dear Sir/Madam,

As your constituents, we would like to call your attention to recent fragrant violations of human rights and religious freedom in Vietnam. We have received news from Vietnam Committee on Human Rights that the Most Venerable Thích Quảng Độ, 89 year-old Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), is critically ill. The government, who has illegally detained him for decades, responded by banning any visit from his followers. In particular, UBCV Secretary General Lê Công Cầu was even forbidden to leave his house for any reason, including to buy food or to seek necessary medical treatment. This action has forced Mr. Lê Công Cầu to pursue a hunger strike, starting on 5/15/2017.

We are asking that you support the call to lift all restrictions on UBCV and the Most Venerable Thích Quảng Độ, to guarantee his right to communicate freely and receive visits from UBCV members, to immediately lift the travel ban on Mr. Lê Công Cầu and to enable him to visit the Most Venerable Thích Quảng Độ, in conformity with Vietnam’s international obligations as a state party to the UN International Covenant on Civil and Political Rights.

Thank you for your assistance.

Respectfully,

Name

Address

City, State, Zip

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.