Phân ưu: Nhận được hung tin Ông Nguyễn Quý Thiện vừa mới mãn phần – Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt thành kính phân ưu cùng Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh và tang quyến.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Image result for phan uu image
NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN PHU QUÂN CỦA ĐẠO HỮU NGUYÊN CHIẾU TRẦN THỊ CẢNH LÀ ÔNG:

NGUYỄN QUÝ THIỆN JIMMY

NGUYÊN ĐẠI ÚY BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH

SINH NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1945

TẠ THẾ LÚC 3 GIỜ CHIỀU NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2017

TỨC LÀ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU, TẠI SEATTLE

HƯỞNG THỌ 73 TUỔI

Xin thành kính phân ưu cùng Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh và gia đình tang quyến về sự mất mát to lớn này.

Nguyện cầu ơn trên Tam Bảo từ bi tiếp dẫn Hương linh Nguyễn Quý Thiện Jimmy sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc.

– Toàn thể Hội viên Hội Phật tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt

Thành kính phân ưu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.