Thục Vũ: Trước niềm hoài vọng qua tinh thần Tâm Thư của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Phật tử đòi hỏi gì ở ông Võ Văn Ái?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu image

Tâm Thư Của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử và Đồng hương,

Suốt từ bao năm qua và hôm nay PTTPGQT lại tiếp tục dở một chiêu thức cũ mèm, bằng một chiêu bài đấu tranh trên trường quốc tế, lợi dụng hình ảnh Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu nhằm lừa dối niềm tin Phật tử. 

Thiết tưởng rằng những ai còn quan tâm đến tiền đồ đạo pháp và dân tộc, đều không thể quên được nguyện vọng của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu qua tinh thần Tâm Thư ngày 10-9-1991 nhắn nhủ đến tất cả Tăng Ni Phật Tử Hải Ngoại, cần phải thống hợp thành một Giáo Hội duy nhất để hổ trợ cho Giáo Hội tại quê nhà dưới sự kềm kẹp của ác đảng CSVN nên không có cơ may kiện toàn và phát triển, vì thế 376 Tăng, Ni Phật tử đã y giáo phụng hành ý chỉ của Ngài, đã tổ chức Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vào các ngày 25,26,27 -9-1992 (Xin nhấn mạnh là những ngày đó không có sự hiện diện của ông Võ Văn Ái, như ông đã rêu rao trong TCBC – PTTPGQT một cách gian dối là Ông đã góp mặt từ ngày thành lập Giáo Hội. (sic)).

Đại hội với hơn 100 Tăng Ni, nhưng buồn thay nay chỉ còn một mình HT Thích Huyền Việt! Vậy thì đã đến lúc Phật tử chúng ta phải hỏi chính chúng ta về nguyên nhân nào chư Tăng và Phật tử phải bỏ Giáo Hội ra đi? Và vì ai mà Giáo Hội đang chết lần trong thầm lặng? Xin thưa chỉ vì quý Chư Tăng không thể hợp tác với nhiếp Chánh Võ Văn Ái, mà có người gọi ông Võ Văn Ái là Siêu Tăng Thống!.

Trước nguyện vọng và ân đức sâu dầy của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, chúng tôi thiết nghĩ không gì hơn Phật tử chúng ta mong cầu ông Võ Văn Ái nên ra đi, trả lại sự trang nghiêm thanh tịnh cho một Giáo Hội Truyền thừa, để quý Ngài lãnh hội con đường hoằng hóa Giáo Lý Phật Đà, phục vụ chúng sanh và tiếp tục công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn theo đúng với tinh thần Tâm Thư nguyện vọng của Đức Cố Tăng Thống Thích Đôn Hậu.

Ai cũng hiểu rằng Giáo Hội luôn mở rộng bàn tay đón nhận những người có tâm đạo, tâm huyết, có trí, có tài, nhưng GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo không thể chấp nhận người thiếu đức vô đạo. Có tài mà thiếu đức thì gây ra thảm họa cho chúng sanh còn vô vàn hơn nữa, như thảm họa cho GHPGVNTN ngày nay!.

Kính

Thục Vũ 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.