HT Thích Huyền Tôn: Chúc thọ Đức Đại Thụ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI
 Image result for HT Thích Huyền Tôn image

Cung Kính Chúc Thọ Đại Thụ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Trí Lực câu viên,

Đạo Lực Tu Di !
Úc Châu Tiểu đệ HT Thích Huyền Tôn 91 tuổi.

Sent from my iPad 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.