Toàn Không: Công đức của vua A Dục

PHẬT PHÁP

Image result for công đức vua a dục image

Cảnh “Quà của Đất”, Thế kỷ thứ II Gandhara. Đứa bé Jaya, được nói là sẽ tái sinh sau này như là vua Ashoka, dâng quà đất (mà, trong trò chơi cậu ta tưởng tượng như là thức ăn) lên Phật Thích-ca Mâu-ni, đạt được công đức, mà Phật Thích-ca Mâu-ni tiên tri rằng cậu sẽ thống lĩnh Ấn Độ và lưu truyền Phật giáo. Bảo tàng Guimet. –Hình ảnh https://vi.wikipedia.org/wiki/A-d%E1%BB%A5c_v%C6%B0%C6%A1ng

Một hôm, Vua A Dục cho bày bốn bồn báu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê chứa đầy các thứ sữa thơm, nước thơm, thức ăn chay, cùng phướn, bảo cái, hương hoa. Vua thọ trì Bát Quan Trai Giới (Ngày 15 trong tháng, ăn chay, giữ 10 điều lành, giữ giới thanh tịnh), ôm lò hương ở trên chính điện hướng bốn phương mà làm lễ, tâm nghĩ miệng nói: “- Đệ tử Hiền Thánh của đức Như Lai ở các phương: xin thương xót con mà thụ nhận sự cúng dường của con, xin thương xót con mà nhóm lại nơi đây”.

       Vua tâm niệm miệng nói như thế rất nhiều lần, cung kính vái lạy bốn phương; sau khi Vua thọ Bát Quan Trai Giới như vậy, liên tục trên hai mươi vạn Tỳ kheo từ bốn phương cùng tụ hợp lại, trong đại chúng ấy có gần mười vạn là bậc A la Hán, số còn lại đều là các vị hữu học Tỳ kheo, nhưng tòa của vị chủ tọa không có người ngồi, Vua thấy thế liền hỏi:

– Toà của vị chủ tọa sao không có ai ngồi?

       Trong đại chúng có Thượng Tọa Da Xá là bậc A la Hán có đủ thần thông tâu Vua:

– Đại Vương: tòa của chủ tọa, trong đây không ai dám ngồi, Phật nói: “Tôn giả Tân đầu Lư đáng ngồi tòa này”, chẳng bao lâu nữa Tôn giả sẽ đến.

       Vua vui vẻ nói kệ:

Sung sướng được lợi ích,

Vì nhiếp thọ cho con,

Khiến con tự mắt thấy,

Tôn giả Tân đầu Lư.

       Bấy giờ Tôn giả Tân đầu Lư cùng vô số A la Hán thứ lớp đi theo, ví như con nhạn chúa từ hư không đến, ngồi vào chỗ ghế chủ tọa, các Tỳ kheo đều kính lễ theo thứ lớp ngồi xuống.

       Nhà Vua trông thấy Tôn giả Tân đầu Lư như thân Phật Bích Chi, Vua sụp xuống đảnh lễ dưới chân Ngài, qùy dài chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Tôn giả mà nói kệ:

Con nay thấy Tôn giả,

Như thấy Phật tại thế,

Lòng con đầy phấn khởi,

Hơn hẳn thấy ngôi Vua.

       Rồi Vua thưa với Tôn giả:

– Tôn giả đã từng thấy đức Thế Tôn, bậc ba cõi kính ngưỡng tôn sùng chăng?

       Lúc đó Tôn giả Tân đầu Lư (khoảng 200 tuổi?) lấy ngón tay vén lông mày bạc trắng nhìn Vua và nói:

– Khi xưa, lúc Đức Thế Tôn cùng năm trăm vị A la Hán đến thành Vương Xá an cư lần đầu, lúc đó tôi cũng ở trong chúng ấy.

       Lần khác, lúc Như Lai ở nước Xá Vệ, Ngài hiện thần lực lớn, biến hóa đủ thứ, hiện thân hình chư Phật khắp các phương, kéo cõi Trời A Ca Ni Tra đến gần cho đại chúng thấy, lúc ấy tôi cũng ở đó.

       Lại nữa, khi Đức Thế Tôn từ tịnh xá Cấp Cô Độc lên cõi Trời Đao Lợi thuyết pháp cho Mẫu thân Ngài và chư Thiên, tôi cũng ở tịnh xá Cấp Cô Độc.

       Một lần khác, Đức Thế Tôn cũng ở nước Xá Vệ, khi ấy con gái Trưởng giả Cấp Cô Độc lấy chồng về nước Mãn Phú; hôm Cô ấy thỉnh Phật và chúng Tỳ kheo tới nhà để cúng dàng, các Tỳ kheo mỗi vị đều nương hư không mà đi từ nước này đến nước kia để tới chỗ thỉnh. Riêng tôi lại dùng thần lực nhấc núi lên mà đi, vì vậy Đức Thế Tôn quở trách tôi rằng: “Thầy đâu được hiện thần túc như thế, bây giờ Ta phạt thầy phải sống ở thế gian này lâu dài không được vào Niết Bàn vội, mà phải hộ trì chánh Pháp của Ta chớ để cho diệt mất”, do đó ngày nay tôi vẫn còn sống đây là vì lẽ đó.

       Đặc biệt, một bữa Đức Thế Tôn vào thành khất thực, khi đó Vua là em bé kiếp trước, cùng với một em bé khác đang chơi đùa trên cát, thấy Phật từ xa đi tới, lấy một nắm cát bỏ vào bình bát cúng Phật. Sau đó Đức Thế Tôn nói với Thị giả là Tôn giả A nan Đà rằng Ngài thọ ký cho em bé ấy sau khi Ngài nhập diệt khoảng hơn một trăm năm, em bé sẽ làm Vua tại nước Ba liên Phất, thống lãnh Diêm phù Đề, gọi là vua A Dục, sẽ phân bố rộng rãi Xá Lợi của Ngài, dựng tám vạn bốn nghìn Tháp. Nay chính là nhà Vua, bấy giờ tôi cũng ở đó, rồi Tôn giả nói kệ: 

Kiếp trước Vua còn thơ,

Đem cát cúng dàng Phật,

Lúc Phật thọ ký Vua,

Chính tôi cũng ở đấy.

      Bấy giờ Vua nghĩ nơi Phật giác ngộ nên nghĩ tới việc cúng dường cây Bồ Đề, sau đó là cúng dường đại chúng Tỳ kheo, nghĩ rồi Vua ban lệnh cho quần thần tuyên bố khắp cõi Diêm phù Đề rằng:

– Ngày nay Vua muốn xả mười vạn lượng vàng bố thí đại chúng Tỳ kheo, một nghìn bồn nước thơm tưới lên gốc cây Bồ Đề.

       Nhà Vua cùng chúng Tỳ kheo tưới nước thơm cho cây Bồ Đề càng thêm tươi tốt, Vua cùng quần thần vô cùng mừng vui.

       Kế đến Vua cúng dường đại chúng Tỳ kheo, nhà Vua tự tay cúng dường từ trên xuống dưới; cúng thực xong, nhà Vua cúng áo Cà Sa bằng các

thứ vải Ba la Nại rất qúy, tự tay dâng lên Tôn giả Tân đầu Lư và đại chúng Tỳ kheo.

       Sau cùng, nhà Vua bố thí bốn trăm vạn lượng trân bảo cho dân chúng bần cùng bệnh khổ, Vua A Dục đã cho xây tám vạn Tháp thờ Xá Lợi Phật, hành hương, xây Tháp Miếu cúng dường tất cả các nơi Phật tích, và thăm viếng cúng dường một số các Tháp thờ các Đại đệ tử Phật. Vua A Dục đã tạo công đức lớn lao như thế.,.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.