Thơ – Cao Thanh Hải: Nỗi nhục Tàu Hóa

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

NHỤC TÀU HÓA

Cao Thanh Hải: Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà bởi vì lòng người thủ lợi riêng tư!.

Chính tả, dạy chữ Bùi Hiền
Sử, thì cứ việc điềm nhiên Trường Thành
Xem ra nhiều dữ, ít lành
Nước Nam sắp sửa tan tành bụi tro
Bao nhiêu người sẽ biết lo?
Hay là vẫn thích phận bò, thân trâu
Đừng mơ quỳ gối, gục đầu
Chịu làm nô lệ thì Tàu sẽ tha
Tỉ người ở xứ Trung Hoa
Cần chi trăm triệu lâu la làm gì
Nam: đem mổ bụng tức thì
Nguồn cung nội tạng, một đi không về
Nữ: chàng Chệt khựa chẳng chê
Để dành nhân giống, chính nghề từ xưa
Họa sát thân, chẳng phòng ngừa
Tự tư, tự lợi, đổ thừa vòng vo
Một khi sóng lật con đò
Đám người vô cảm đi mò đáy sông

Cao Thanh Hải

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.