Toàn Không: LỜI PHẬT DẠY VÀ KHOA HỌC – (bài 2)

PHẬT PHÁP

IV). THẾ GIỚI: QỦA ĐẤT:

– Lời Phật dạy:

     Rất nhiều lần Phật nói đến thế giới này có 6 phương gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, và Dưới; hoặc Phật nói 10 phương gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Trên, và Dưới.

      Trong bộ Trường A Hàm, quyển 2, trang 503, đức Phật nói:

– Lúc mặt trời giữa trưa ở châu Diêm Phù Đề, thì ở châu Phất Vu Đãi mặt trời lặn.

– Khi ở châu Câu Da Ni mặt trời mọc, thì ở châu Uất Đan Việt là nửa đêm.

– Khi ở châu Câu Da Ni mặt trời ở giữa trưa, thì ở châu Diêm Phù Đề mặt trời lặn.

– Khi ở châu Uất Đan Việt mặt trời mọc, thì ở châu Phất Vu Đãi là nửa đêm.

– Khi ở châu Uất Đan Việt mặt trời giữa trưa, thì ở châu Câu Da Ni mặt trời lặn.

– Khi ở châu Phất Vu Đãi mặt trời mọc thì ở châu Diêm Phù Đề là nửa đêm.

– Khi ở châu Phất Vu Đãi mặt trời ở giữa trưa, thì ở châu Uất Đan Việt mặt trời lặn.

– Khi ở châu Diêm Phù Đề mặt trời mọc, thì ở châu Câu Da Ni là nửa đêm.

      Về vấn đề các Châu, có người nói rằng chỉ có Châu Diêm Phù Đề là thuộc về trái đất, còn các Châu khác là thuộc về các Hành tinh khác; nhưng ở đây, có thể giải thích cả 4 Châu đều thuộc về qủa đất, chia theo đường Kinh Tuyến. Trái đất tự quay ngược chiều kim đồng hồ mỗi ngày một vòng, nếu nhìn trái đất vòng theo chiều kim đồng hồ; do lời Đức Phật giảng ở trên, chúng ta thấy như sau: Châu Diêm Phù Đề (Ấn Độ, Trung Á), Châu Ca Da Ni (Đông Á, Úc), Châu Uất Đan Việt (Mỹ Châu), Châu Phất Vu Đãi (Phi Châu, Âu Châu), và hình dung trái đất quay (chạy) với qũy đạo trong không gian vòng quanh mặt trời cũng ngược chiều kim đồng hồ trong 365 ngày được một vòng. 

– Về khoa học:

      Quyển Đo Lường Vũ Trụ (Measuring the universe), trang 26 cho biết thời Trung cổ về trước ở Âu Châu, người ta cho rằng trái đất là trung tâm vũ trụ và không di chuyển. Vấn đề này có liên quan đến khoa học, và đã có nhiều sách trình bày sự việc; số là một số nhà khoa học cho rằng không phải như thế nên đã viết sách nói lên quan điểm của mình như Nicholas Copernicus (Phần Lan), Giordano Bruno (Ý) và Galileo Galilei.

1. NICHOLAS COPERNICUS:

     Quyển Cấu Tạo Vũ Trụ (The Structure of The Universe) của Paul Halpern, trang 19 viết:

     Nhà khoa học Phần Lan, Nicholas Copernicus (1473-1543): “Năm 1543 Copernicus phổ biến công việc quan trọng nhất. Ông chỉ ra rằng trái Đất và năm hành tinh khác theo những đường quay quanh mặt Trời, sau chót ông viết rằng chỉ có mặt Trăng là quay quanh trái đất mà thôi; hệ thống (hành tinh) của Copernicus bị coi như phỉ báng bất kính đối với Giáo hội, việc này đã che bóng tối lớn trên khoa học một thời gian khá dài”. (Nicholas released in 1543 his most important work, he printed out that Earth and five then-known planets follow simple circular path around the Sun… Finally, he wrote that the Moon alone orbits the Earth. The Copernican system was considered blasphemous by the Church, which cast its long shadow over science for quite sometime)

2. GEORDANO BRUNO:

     Quyển Những Nguồn Gốc (The Origins) của Neil de Grass Tyson và Donald Goldsmith, trang 205 viết về nhà khoa học Giordano Bruno: “. . . Nếu mặt trời có các hành tinh phụ thuộc, giống như vậy có thể các ngôi sao với các hành tinh của nó cũng có đời sống sinh vật đủ loại. Diễn tả quan điểm này dẫn tới xúc phạm quyền năng của Giáo Hoàng đưa Giordano Bruno đến cái chết tại nơi bị xử tử (bị trói vào cột rồi đốt) năm 1600” (… If the Sun has a planetary family, so too might other stars, with their planetary equally capable of give life to creature of all possible form. Expressing this view in a manner that affronted papal authority brought Giordano Bruno to his death at the stake in 1600).

       Còn quyển Cấu Tạo Vũ Trụ (The Structure of The Universe), trang 21 viết:

Nhà Triết học người ÝGiordano Bruno đã xuất bản năm 1584 quyển sách “Vô số Vũ Trụ và Vô số Thế giới”, ủng hộ quan điểm của Copernicus về Vũ trụ, Ông còn đi xa hơn nữa, cho rằng không những hệ thống các hành tinh quay quanh mặt trời, mà còn có các hành tinh quay quanh mỗi ngôi sao trong các ngôi sao nữa. Ngoài ra ông còn viết rằng các ngôi sao và các hành tinh của chúng thì nhiều vô kể, không thể tính được… Giáo hội ghét ý tưởng của ông hơn là ý tưởng của ông Copernicus, vì sự tin tưởng của ông, năm 1600 ông bị đốt tại nơi xử tử ở La Mã. (Italien Philosopher Giordana Bruno published in 1584 the book of Infinity, The Universe and The World advocating a Copernican one step further, arguing that not only is there phanetery system around the Sun but that there is one around each of the stars. Moreover, he wrote that the number of stars and planets in the uviverse is infinite…The Church was even more hostile to Bruno idea than it was to those of Copernicus. In 1600 for his heritical belief, Bruno was burned at the stake in Rome)

3. GALILEO GALILEI:

     Cùng quyển Cấu Tạo Vũ Trụ, trang 22, viết:

Nhà khoa học Galileo Galilei (1564-1642) nhà Thiên văn học kiêm Vật lý học. Năm 1610 ông xuất bản cuốn “Thông điệp về Sao” (The Starry Messenger), trong đó ông viết về sự di chuyển của các hành tinh, khám phá núi trên mặt trăng, khám phá nhiều trăm sao, các điểm (Sunpot) trong mặt trời, trạng thái của hành tinh Venus v.v… 

     Năm 1632, ông xuất bản sách, trang 23 ghi: “Luận thuyết về thiên văn của Galileo đối thoại Trên Hai Hệ Thống Thế Giới Lớn để thay đổi quan điểm về vũ trụ của mọi người, loại trừ ý tưởng sai lầm về trái đất là trung tâm vũ trụ. Nhưng quyền lực Giáo hội ở Ý Đại Lợi cho đó là một tài liệu theo dị giáo, nên đã khinh miệt viết gửi cho ông năm 1616 một lệnh đặc biệt cấm ông không được bàn luận đến ý tưởng của Copernicus”. (Galileo s treatise on astronmy dialogue on the Two Great World System was to change forever the way humankind view the cosmos, banishing the false idea that the Earth is the center of the universe. But the Church authority in Italy it was a heretical document, writen in contempt of an order they had given to Galileo in 1616, specially forbiding him to discuss Copernican notions)

     “Vì không tuân lệnh sắc chỉ ấy, ông bị đưa ra tòa án dị giáo xét tội năm 1633. Sau cùng, Galileo bị buộc phải công nhận rằng sách của ông đã bị một số đọc giả hiểu lầm là giống như tư tưởng của Copernicus. Ông đã xin lỗi cho những lỗi lầm sơ xuất và đề nghị sửa lại những sai lầm trong sách của ông!… Ông bị bắt giữ tại nhà và chẳng còn viết gì về Vũ trụ nữa, năm 1992, sau 350 năm sau khi ông chết, ông được miễn tội bởi Giáo hoàng John Paul 2”. (For his disobedience of this edict he was brought before the Inquision in 1633. Finally, Galileo was press to admit that his book could be contrued by some readers as Copernican. He apologized for this oversight and offered to amend the book… Galileo spent his last years under house arrest, and never wrote again on cosmology. In 1992, 350 years after his death, he was exonerated by Pope John Paul 2).

      Tất cả: những sự kiện trên đây là những sự đáng tiếc đã qua rồi, chỉ còn là những kỷ niệm; ngày nay, mọi người ca tụng các nhà khoa học đã, đang, và sẽ mang lại sự tiến bộ cho nhân loại.

     Quyển Đo Lường Vũ Trụ (Measuring the universe), trang 20, các nhà khoa học cho biết:

– Chu vi trái đất là 24,608 miles (39,690 cây số).

– Đường kính quả đất là 7,850 miles (12,631km).

     Quyển Thiên Văn Học và Không Gian (Astronomy & Space), trang 14 cho biết như sau:

– Đường kính mặt Trời: 1,400,000 Km = 875,000 miles.

– Trái Đất cách mặt trời: 150 triệu km = 93 triệu miles.

– Mặt Trăng xa trái Đất: 384,400 km = 240,250 miles.

– Các Hành tinh đều quay quanh mặt trời …

LỜI BÀN:

     Con người hiểu biết nông cạn, khi người có quyền hành thường hay áp chế áp đảo người khác, cho rằng tất cả điều gì mình nói ra đều đúng, nên mới có cảnh hà hiếp bắt phải tuân theo những điều phi lý, bắt phải tin theo những điều không thể chứng minh được.

     Ngày nay nhân loại đã tiến bộ rất nhiều, khoa học đã mang lại ánh sáng văn minh đáng kể. Sự tự do dân chủ của con người được nêu cao và tôn trọng. Những Chân lý mà Đức Phật nói đã được Khoa học chứng minh, đúng lý những lời nói của Đức Phật phải được Nhân loại tôn vinh tôn trọng mới phải lẽ, nhưng không hoàn toàn đúng như thế, tại sao? Vì sự si mê tăm tối của con người không dễ gì thức tỉnh được, vì quyền lợi riêng tư, vì sống trong ích kỷ, vì ngạo mạn cố chấp ý kiến của mình. Đức Phật nói: “Thương thay cho những kẻ si mê, vì si mê nên họ đã hành động điên đảo”.

V). TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI:

Một cõi Phật: Một Giải Ngân Hà (The Galaxy).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.