Đặng Quang Chính: Nhắn tin Hòa Thượng Quảng Độ bị đuổi ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

download

 Võ Văn Ái

—– Forwarded Message —–

From: ‘chuong ngoc van dam’ via Phụng Sự Xã Hội <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>

To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>

Sent: Tuesday, October 9, 2018, 6:02:00 AM PDT

Subject: [PSXH] Võ Văn Ái

Nhắn tin Hòa Thượng Quảng độ bị đuổi ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện

——————–

Thích thanh minh thích thanh minh

Thiền viện khó khăn đâu riêng mình

Mình gặp khó khăn như cả nước

Tù nhỏ tù to cá một hồ!

 Hòa thượng Quảng Độ vào nhập thất

Giáo hội từ đây có Ái lo (*)

Gõ mõ tuyên truyền mình một bóng

Độc nhất trên đời có ông thôi!

 Đặng Quang Chính

* Võ Văn Ái

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.