Lê Xuân Nhuận: Không khí dịu, cuối tháng 10

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Tác giả Lê Xuân Nhuận

I

 I.1/  Ngày 30 tháng 10 năm 2016, trước Ngày Kỉ-Niệm Cách-Mạng 1/11/1963, nhất là Ngày Giỗ 2/11 của nhị vị họ Ngô cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, Đài Phát-Thanh BBC của Anh đã phổ-biến một bài-viết của Cựu Tổng-Trưởng Kế-Hoạch kiêm Cố-Vấn Tổng-Thống Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa, Nguyễn Tiến Hưng, gửi đến từ Bang VirginiaHoa-Kì.

Bài-viết có nhan-đề: “Năm năm vàng son 1955-60 của Việt Nam Cộng Hòa

 Ôn lại quá-khứ, TS Nguyễn Tiến Hưng viết: May mắn là trong năm năm đầutừ mùa Thu 1955 tới mùa Thu 1960Miền Nam có được năm năm vàng son, vừa có hòa bình lại được đồng minh Hoa kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả có thể nói là vượt bực.”

 Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/forum-37815829

*

 I.2/  Ngày 25/6/2016, nhà báo Phạm Lễ, chủ-nhiệm CM Magazine, cũng đã phổ-biến trên một số diễn-đàn liên-mạng tiếng Việt một bài-viết nhắc đến Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa.

Lloyd Pham viết:  “Chính quyền Ngô Đình Diệm trong những năm đầu (1954-60đã gặt hái nhiều thành quả và có hậu thuẫn quần chúng. Những chương trình kiến quốc đề ra như Dinh điềnKhu trù mật,… đều đi đúng đường măc dầu cấp thừa hành không thực hiện đến nơi đến chốn…”

 Nguồn:  Lloyd Pham phamlewriter@sbcglobal.net [DienDanPhuVan]   

            To diendanviahe@yahoogroups.com

  *

 I.3/ Ngày 3/11/2016, vi-dân Trần Chánh Tâm đã chuyển-tiếp trên mạng tiếng Việt một “Lời Trần Tình”, nhân-danh 3 diễn-đàn liên-mạng tiếng Việt (Dân TộcTự Do Ngôn Luận, và Dân Tộc Tự Quyết) với nội-dung như sau:

 Những năm đầu khi ông Diệm lãnh đạo miền nam thì VN ở cả 2 miền, cuộc chiến chưa bắt đầu, vì Cộng chưa đủ thực lực và lại đang nghe ngóng xem ông Diệm treo “bảng hiệu” chống Pháp có thật không (miền nam 5 năm thanh bình 1955-1960), đến khi thấy ông Diệm chỉ là treo đầu dê, bán thịt chó thì chiến tranh bùng nổ và vì Cộng cũng đã có đủ thực lực!

 Nguồn:  From: TRAN-CHANH-TAM <t.chanhtam@yahoo.com.au>
Sent: Thursday, 3 November 2016, 23:08
Subject: Lời Trần Tình: NGÔ ĐÌNH DIỆM – CÔNG GIÁO

(Chúng tôi – những người điều hành 3 diễn đàn: DiễnĐànDânTộc, TựDoNgônLuận và DânTộcTựQuyết) 

 *

I.4/  Vào ngày 11/7/2018 vừa rồi, một số diễn-đàn liên-mạng tiếng Việt đã có đăng-tải bài-viết nhan-đề: Tỳ Kheo Thích Không Chiếu: Từ Tỉnh Trưởng Ninh Thuận đến ‘người xuất gia tu hành’

Phóng-viên nhật-báo Người Việt tường-thuật lời của cựu Đại-Tá Trần Văn Tự, nguyên Tỉnh-Trưởng Tỉnh Ninh Thuận, nói về Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa: “Mình có sáu năm bình yên mà, từ năm 1954 đến 1960 lận. Mình cứ thản nhiên bình yên, mình không biết Cộng Sản cấy người, không biết Cộng Sản nằm vùng, không biết gì hết về Cộng Sản… Và mình mất sáu năm bình yên!”

 Nguồn:  On Wednesday, July 11, 2018, 8:25:22 PM PDT, ‘Sen Nguyen’ via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha@googlegroups.com>

 *

 I.5/ Trên Facebook, với kí-hiệu Facebook @ 2018 [tức là mới trong năm này], ở Mục Việt Nam Sử Liệu và Tin 24/7, độc-giả thấy có bài-viết sau đây, với địa-chỉ dang mai maidang555@yahoo.com :

 Để Tưởng Nhớ Công Lao Của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
“Xin được phép lấy vài hình ảnh của ông để chia sẻ

Cảm ơn đã cưu mang đồng bào miền Bắc di cư 54.
“Cảm ơn ông đã đem lại 
miền Nam thanh bình5 năm vàng son
“Cảm ơn đã tạo điều kiện cho con em miền Nam được cắp sách đến trường, từ y tế đến giáo dục miền phí.
“Cảm ơn ông đã bảo vệ nền độc lập, dân chủ cho con dân Việt Nam.

VIỆT NAM SỬ LIỆU”

 Nguồn:  https://ar-ar.facebook.com/VietNamSuLieu/videos/%C4%91%E1%BB%83-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%E1%BB%9B-c%C3%B4ng-lao-c%E1%BB%A7a-c%E1%BB%91-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ng%C3%B4-%C4%91%C3%ACnh-di%E1%BB%87m/825497370976138/

dang mai maidang555@yahoo.com

 *

 I.6/  Về phía tiếng Anh, có nhiều đề-mục nghiên-cứu chế-độ Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa và cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm.

Tạm lấy vài bài sau đây để làm thí-dụ:

 Diệm attempted to stabilise South Vietnam by defending against Viet Cong activities. He launched an anti-communist denunciation campaign (To Cong) against remnants of the communist Viet Cong. He acted against criminal factions by launching military campaigns against three powerful main sects; the Cao ĐàiHòa Hảo and the Bình Xuyên organised crime syndicate whose military strength combined amounted to approximately 350,000 soldiers.

Throughout this period, the level of US aid and political support increased. In spite of this, a 1961 US intelligence estimate reported that “one-half of the entire rural region south and southwest of Saigon, as well as some areas to the north, are under considerable Communist control. Some of these areas are in effect denied to all government authority not immediately backed by substantial armed force. The Viet Cong’s strength encircles Saigon and has recently begun to move closer in the city.”

 Đại-Í:  Tổng-Thống Diệm nỗ-lực ổn-định Nam Việt-Nam chống lại hoạt-động của Cộng-Sản.  Ông phát-động chiến-dịch Tố Cộng, dẹp yên các giáo-phái Cao Đài và Hòa Hảo, đánh tan bè-lũ Bình Xuyên.  Trong thời-gian này, mức-độ viện-trợ và hậu-thuẫn chính-trị của Hoa-Kì gia-tăng.

Thế nhưng, đến năm 1961 thì, theo sự ước-tính của cơ-quan tình-báo Hoa-Kì, “một nửa lãnh-thổ nông-thôn phía nam và tây-namSài-Gòn, cùng với nhiều khu phía bắc, bị rơi vào vòng kiểm-soát của Cộng-Sản; có khu không tiếp-cận được chính-quyền nếu không có lực-lượng quân-sự yểm-trợ..  Việt-Cộng vây quanh Sài-Gòn và mới đây đã bắt đầu tiến gần vào đô-thành.”

 Nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam

 During 1956–1960, Diệm built a relatively stable RVN with a stable economy along with development of infrastructure and people’s standards of living due to export of home comforts.  Nevertheless, Diệm also admitted the dependence of RVN’s economy on US assistance:  “Today, the country is not self-sufficient.  We can say that foreign assistance is a kind of compensation for the services our people have provided to the free world to protect SEA market, and to fight against manipulations of international communism.”

 Đại-Í:  Suốt thời-gian 1956-1960, Tổng-Thống Diệm đã xây-dựng được một miền Nam Việt-Nam tương-đối ổn-định với một nền kinh-tế vững-vàng cùng với sự phát-triển hạ-tầng cơ-sở và mức sống của người dân nhờ xuất-cảng các tiện-nghi trong nhà.  Tuy nhiên, TT Diệm cũng thừa-nhận nền kinh-tế Nam Việt-Nam lệ-thuộc vào sự trợ-giúp của Hoa-Kì:  “Nước nhà hiện nay chưa tự-túc.  Chúng ta có thể nói rằng ngoại-viện là một sự bù-đắp cho các công-việc mà đồng-bào đã thực-hiện cho thế-giới tự-do để bảo-vệ thị-trường Đông-Nam-Á, và để chống lại các mưu-toan của cộng-sản quốc-tế.”

 Nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/Ngo_Dinh_Diem

II

 II.1) Như thế, về Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, cụ-thể là về cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, không kể các chi-tiết của từng vấn-đề, tình-hình chung-chung [“chín bỏ làm mười] có thể được tóm-tắt như sau:

 a-  Từ 1954 là năm nhậm-chức Thủ-Tướng, 1955 là năm nhân-danh Tổng-Thống, 1956 là năm ban-hành Hiến-Pháp, cho đến 1960tính chung là 5 năm; trong năm năm đó TT Diệm (chính mình, và nhờ người) đã gặt-hái được những thành-quả tốt-đẹp nhất-định, mà sau này hậu-thế đã căn-cứ vào đó mà công-nhận là năm năm vàng son trong giai-đoạn đầu của Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa.

 b-  Từ năm 1960 trở điĐệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa đã tuột xuống dốc rõ-ràng, đến năm 1963 thì sự-nghiệp tan-tành.  Người đời ca-tụng năm năm vàng son, tức là mặc-nhiên kết-luận mấy năm còn lại là… bùn đen.  Đó là cái “quả” mà thôi; mà “quả” nào thì cũng do “nhân” mà ra.

 c-  Là một “tác-nhân” mà cũng là “nạn-nhân” của Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-HòaLê Xuân Nhuận tự cười một mình là mình đã nghĩ đúngnói phải, và làm hay; cho nên, trước cả mọi người, mình đã chọn năm 1960 là năm bản-lề giữa “thăng” và “trầm” của chế-độ ấy, trong bài biên-khảo thực-hiện từ thế-kỉ trước, nhan đề “Năm 1960 đối với Đệ-Nhất Cộng-Hòa”. (xem)

 II.2) Thiển-nghĩ nếu các nhân-vật hoài-Ngô đều cùng nhận-thức như các tác-giả nêu trên, chỉ vinh-danh cố tổng-thống Ngô Đình Diệm về phần ưu-điểm trong năm năm vàng son ấy mà thôi – chứ không nhân dịp tưởng-niệm người quá-cố mà “nối chí” bằng cách mạt-sát các giới-chức liên-can đến sự-kiện 1+2/11/1963 (là “quả”) để “trả thù” về một việc đã rồi (là “nhân”) – thì hẳn là phía bài-Ngô, trong việc “ôn cố tri tân” sẽ không bỏ quên, mà không nhớ đến các thành-quả của Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa và Tổng-Thống Diệm với năm năm vàng son trong giai-đoạn đầu của triều-đại Nhà Ngô.

 II.3) Tính đến giờ phút này, tôi không nghe thấy gì nhiều những tiếng bấc tiếng chì trong dịp chuẩn-bị truy-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm vào mỗi cuối tháng 10 – như một thông-lệ đã từng xảy ra trong nhiều năm qua.

Ước-mong đó là một dấu-hiệu tốt.

Không-khí dịu, cuối tháng 10 này.   

LÊ XUÂN NHUẬN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.