Hình ảnh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu ngày 23-11-2018

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Image-1

Đức Tăng Thống đang tịnh dưỡng ở chùa Từ Hiếu do HT Thích Nguyên Lý trụ trì. Hình chụp trước đài Phật Quán Âm vào ngày 23-11-2018, Đức Tăng Thống ở giữa, bên phải là HT Thích Nguyên Lý, bên trái là đệ tử thầy Nguyên Lý, nay là thầy thị gỉa cho Đức Tăng Thống, cùng các phật tử chùa Từ Hiếu.

Kính cầu nguyện Mười Phương Phật gia hộ cho Đức Tăng Thống pháp thể khang an, tuệ đăng thường chiếu để lèo lái con thuyền Giáo Hội đưa Đạo pháp và Dân tộc sớm thoát cơn bỉ ngạn.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật.

ĐTT1.JPG

thumbnail (2)

thumbnail (3)

thumbnail (4)

thumbnail (5)

One thought on “Hình ảnh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu ngày 23-11-2018

  • Nam mô A Di Đà phật .
    Chúng con rất vui mừng và cầu nguyện mười Phương chư Phật gia hộ cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Quý Chư Tôn Đức
    Pháp thể khinh an- Tuệ đăng thường chiếu-Phật sự viên thành

Leave a Reply to Mindy LeCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.