TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Thư ông Võ Văn Ái gởi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

LỜI TỌA SOẠN: Ban Biên tập vừa nhận được thư ông Võ Văn Ái gởi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Theo chiều hướng thông tin và cũng để rộng đường dư luận, chúng tôi phổ biến thư này, đọc giả có thể nhấn vào từng trang, màn hình tự khắc sẽ phóng lớn để đọc được dễ dàng  – TIẾNG LÒNG TA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: