Một số ý kiến phản hồi tinh thần “Thông Bạch Quan Điểm Của Viện Hóa Đạo”

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

LỜI TÒA SOẠN: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được điện thư phản hồi tinh thần “Thông Bạch Quan Điểm Của Viện Hóa Đạo Về Quyết Định Số 12, Thư Thu Hồi Khuôn Dấu, Thông Bạch Không Số Của Đức Tăng Thống” https://tienglongta.com/2018/12/27/thong-bach-quan-diem-cua-vien-hoa-dao-ve-quyet-dinh-so-12-thu-thu-hoi-khuon-dau-thong-bach-khong-so-cua-duc-tang-thong/ luân lưu trên các tranng mạng.

Ý kiến cho rằng Viện Hóa Đạo:

  1. Cần phải mang tâm đạo để làm việc đạo.
  2. Làm việc đạo không vì danh, không vì lợi. Tất cả không ngoài mục đích phục vụ chúng sanh, hoằng hóa Giáo lý của Đức Như Lai, nhất là cho công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn bức thiết nhất hiện nay.
  3. Hành động công khai chỉ trích Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ “sai nguyên tắc Hiến Chương” trên các văn tự là một hành động rao bán GHPGVNTN, một Giáo hội Truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo, mà biết bao Chư Thánh Tử đạo đã hy sinh cho sự sống còn của Giáo Hội đến ngày nay.
  4. Hành động soạn thảo và phổ biến các bản Thông Bạch đầy sân hận với ý từ tố cáo, triệt hạ lẫn nhau để dành phần thắng về mình, không còn gìn giữ giới luật Phật chế, đã phơi bày một thảm trạng đau lòng cho người con Phật.
  5. HT Thích Tâm Liên cùng danh sách Chư Tăng và Cư sĩ 13/16 thành viên trong bản “Thông Bạch Quan Điểm của Viện Hóa Đạo” cũng đã hành xử sai nguyên tắc Hiến Chương, vì đã không trình Đức Tăng Thống duyệt y trước khi phổ biến Thông Bạch đến đại chúng.
  6. HT Thích Tâm Liên trên cương vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo nên cùng tất cả Chư Tốn Đức và Cư sĩ thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện về chùa Từ Hiếu đánh lễ, sám hối Đức Tăng Thống và thưa thỉnh với Ngài về những điều muốn tỏ, hơn là soạn ra những Bản Thông Bạch đầy sân hận không còn tính chất tinh túy của Phật giáo. TIẾNG LÒNG TA

—- Forwarded Message —–

From: Thien Nhon Vu <vuthiennhon@gmail.com>

Sent: Thursday, December 27, 2018, 8:31:47 PM PST

Subject: Xin HT Thích Tâm Liên cùng danh tánh 13/16 Chư vị hoan hỉ lượng thứ cho những điều chân thật – 

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch HT Thích Tâm Liên Viện trưởng – VHĐ
Kính bạch 13/16 thành viên Đồng thuận trong Thông Bạch Quan Điểm Viện Hóa Đạo…
Thưa Ông Lê Công Cầu.
Cho dù một đất nước tôn trọng quyền tự do dân chủ và thực thi quyền làm người đứng đắn như Hoa Kỳ, khi một thành viên trong nội các chính phủ đã công khai chỉ trich vị nguyên thủ quốc gia của mình, điều tiên quyết trước hết người đó phải tự trọng lấy mình bằng cách tuyên bố từ chức. Ngoài đời còn như vậy, thì đừng nói chi một tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không ngoài mục đích duy nhât là hoằng dương chánh pháp của Đức Như Lai và hướng dẫn chúng sanh tu tập hướng đến chân thiện mỹ thành Phật. HT Thích Tâm Liên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cùng danh tánh 13/16 Chư Tăng  và Cư sĩ đồng thuận trong Thông bạch công khai chỉ trích Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bằng văn bản giấy trắng mực đen là Ngài Tăng Thống hành xử “sai nguyên tắc Hiến Chương!”, như thế hỏi rằng có còn ý nghĩa danh xưng “Viện Hóa Đạo” nữa không? Và Chư vị còn có thể tiếp tục làm việc với một vị Lãnh đạo tinh thần tối cao, mà chính Chư vị coi thường, nhục mạ, rẻ khinh nữa không? Miệng Chư vị buông lời căy đắng với Ngài Tăng Thống, mà kỳ lạ thay lại dám thốt lên tiếng “khâm tuân”! Trời ơi là Trời” Thiệt là hết biết! Đạo pháp ngày nay thể ư? Không còn bút mực nào tả nổi nữa rồi!.
Đạo một thể với đời. Trong nhà có chuyện gì không vui mọi người ngồi xuống bàn thảo với nhau, không ai mang cha mẹ mình ra bêu rếu bằng văn tự bao giờ!
Nếu Chư vị thấy rằng không còn có duyên với Ngài Tăng Thống nữa, thì xin đừng tiếp tục bám víu làm cho Đức Phật chảy máu và Phật tử phải khổ đau nhiều nữa.
Xin HT Thích Tâm Liên và Chư vị hoan hỉ lượng thứ cho những điều chân thật.
VTN

—– Forwarded Message —–

From: Canh Tran <canhtran723@gmail.com>

Sent: Thursday, December 27, 2018, 6:41:06 AM PST

Subject: TÂM THƯ KÊU GOI QUÝ NGÀi HÃY VÌ GHPGVNTN :- THÔNG BẠCH QUAN ĐIỂM CỦA VIỆN HÓA ĐẠO VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12, THƯ THU HỒI KHUÔN DẤU, THÔNG BẠCH KHÔNG SỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG

TÂM THƯ KÊU GOI QUÝ NGÀi HÃY VÌ GHPGVNTN
KHÔNG V Ì MỘT CÁ NHÂN TỰ Ý BẦU BÁN KHÔNG THỒNG QUA VIỆN TĂNG THỐNG NHƯ VẦY CÓ VI HIẾN HIẾN CHƯƠNG KHONG? 

KỈNH BÁI BẠCH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC  TĂNG NI 

KÍNH THƯA CHƯ VỊ THIỆN TRÍ THỨC 

KÍNH THƯA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TRONG VÀ NGOÀI NƯỜC 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! 

GHPGVNTN đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, những sóng gió mà GHPGVNTN phải chịu tang thương đổ vỡ chỉ vì tranh giành quyền lực cấu xé,  vì miếng mồi danh lợi, họ đã lợi dụng các Ngài để bước lên nấc thang danh vọng, đáng kể đến là VÕ VĂN ÁI và NGUYÊN CHÁNH LÊ CẦU TỔNG THƯ KÝ VHĐ.

Quyết định số 12 ngày 25 tháng 11 năm 2018, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã bãi nhiệm vĩnh viễn chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống của Hoà thượng Thích Tâm Liên và  Cư sĩ Nguyên Chánh Lê công Cầu Tổng Thư Ký VHĐ  không còn là thành viên trong Hội Đồng Lưỡng Viện,  thế nhưng hôm nay chúng tôi đọc được Thông Bạch của VHĐ Hoà Thượng Thích Tâm Liên và ông Nguyên Chánh Lê Công Cầu vẫn còn tại nhiệm, như vậy Quyết đinh số 12 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành ngày 25 thảng 11 năm 2018 bãi nhiệm Hoà Thượng Thích Tâm Liên  cùng Nguyên Chánh Lê Công Cầu Tổng Thư Ký VHĐ là vô hiệu lực, thật là một đều  sỉ nhục cho Phật giáo đồ! Họ đã xem thưởng Viện Tăng Thống do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo. Ngài đã chịu bao sự tù đày, lưu đày đế giữ vững mạn mạch Phật giáo đồ và cho Giáo Hội được sống còn đến ngày nay, thế mà giờ này các vị đã quay lưng không một chút gì thương tưởng đến Ngài . Hành động tự ý bầu bán không thông qua Viện Tăng Thống như vậy Quý vị đã vi phạm hiến Chương khi Đức Tăng Thống vẩn còn tại nhiệm đó là nói về lý , còn nói vê tình các vị là quá vô tâm thờ ơ trước hiện tình của Giáo Hội và Đức Tăng Thống đã 92 tuổi rồi nhưng các vị lại tàn nhẫn trước nỗi sống còn của Giáo Hội, hỏi rằng tinh thần Lục Hoà các Ngài để đâu ? 

Các vị làm cho chúng con phải trăn trở ngày đêm, khi GH lại phải chia năm xẻ bảy. Các vị làm cho chúng con phài đau lòng, nay thì lập Tăng Đoàn này, mai lập Giáo Hội nọ,  thưởng phạt lẫn nhau, không còn tính chất tinh tuý cúa Phật Giáo! Lại còn chia bè kết phái làm cho Phật Giáo lại loạn lên.

Chúng con thành Tâm tôn kính Hoà Thượng Thích Nguyên Lý Hoà Thượng Thích Chơn Tâm, Hoà Thượng Thích Tâm Mãn một lòng phụng sự Giáo Hội phụng hành Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ 

Trong cơn Giáo Hội đang trong dầu sôi lửa bỏng này, phụng sự Giáo Hội là cúng dường chư Phật. Chúng con kình chúc Quý Ngài Tâm Bổ đề kiên cố phật đạo viên thành ! 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 

Nguyên Chiếu 

Kinh bái 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.