CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ KÍNH LỄ GIÁC LINH ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT THÍCH THANH QUANG VÀ PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính lễ: Sư Cô Thích Nữ Đồng Hiếu và Ban Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến.

Chúng con toàn thể Ban Biên tập Trang nhà Phật giáo Tiêng Lòng Ta nhận được hung tin:

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH QUANG

– Thiền phái Lâm Tế chánh tông đời pháp thứ 42, dòng thiền Chúc Thánh đời pháp thứ 9.

– Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

– Trú trì chùa Giác Minh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Vừa thuận lý vô thường, trở về cõi Niết bàn bất diệt chiều ngày 5/3/2019 nhằm ngày 29/1 năm Kỷ Hợi tại chùa Giác Minh – phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thọ thế 82 năm.

Chúng con xin vọng hướng về chùa Giác Minh, Đà Nẵng thành kính phân ưu cùng Sư Cô Thích Nhữ Đồng Hiếu và chư tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến. Cùng nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng GHPGVNTN Thích Thanh Quang tam bái. Nguyện cầu hồng ân chư Phật thùy từ gia hộ cho Hòa thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập ta-bà tiếp tục sứ mệnh hoằng pháp độ sinh.

Nam mô Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Giác Minh đường thượng húy thượng THỊ hạ NGUYỆN hiệu THANH QUANG Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.

Thành kính đảnh lễ

Ban Biên tập Trang nhà Phật giáo Tiêng Lòng Ta

———-0———-

Thành Kính Phân Ưu

—- Forwarded Message —–

From: Thai Binh Duong <hymalapson@gmail.com>

Cc: Anh Tuyet Nguyen Thi <chutnodoi@gmail.com>

Sent: Wednesday, March 6, 2019, 4:50:21 AM PST

Subject: Thành Kính Phân Ưu

Được tin, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Quang, Nguyên Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vừa mãn duyên cõi tạm sanh về nước Phật A Di Đà. Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến. Kính cầu Giác linh lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Thành Kính Phân Ưu

HT. Thích Chơn Tâm

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN

———-0———-

From: Y Dan <ydanvn@gmail.com>
Date: Fri, Mar 8, 2019 at 10:01 AM
Subject: Phân ưu Hòa Thượng Thích Thanh Quang, cố Viện Trưởng GHPGVNTN viên tịch
To: Nguyen Hoang <tienglongta@gmail.com>
Cc: Thuc Vu <Thucvu_1@yahoo.com>

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nhận được hung tin Hòa Thượng Thích Thanh Quang, cố  Viện Trưởng GHPGVNTN kiêm Trù Trì chùa Giác Minh phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vừa mới viên tịch tại thành phố Đà Nẳng, Việt Nam.

Vẫn biết lời Phật dạy là chân lý: Có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử không khứ lai và thân tử đại là giả hợp của ngũ uẩn sanh diệt từng sát na, có duyên thì hợp mà hết duyên thì tan. Cho nên khi duyên hoằng hóa chúng sanh ở cỏi Ta Ba này đã hết, thì Ngài rũ nhục thân ra đi là điều tất yếu theo định luật vô thường. Tuy thế, hòan cảnh của GHPGVNTN hiện nay, trong lúc các bậc trưởng lão cao tăng thạc đức lãnh đạo Giáo Hội tuổi hạt đã cao, nhà cầm quyền CSVN đã tước đọat những cơ sở giáo dục Phật Giáo, Giáo Hội hết phương tiện đào tạo tăng tài đế kế tục sự nghiệp lãnh đạo và hoằng dương chánh pháp. Nội tình của Giáo Hội thì bị cường quyền CSVN cài cắm nội trùng vào Giáo Hội nhằm mục đích chia rẽ Tăng Đòan và quần chúng Phật tử. Đó là hòan cảnh bức thiết của GHPGVNTN hiện nay, nên sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn lao cho Giáo Hội và quần chúng phật tử khắp nơi. 

Con, Phật tử Nguyên Mãn, xin thành kinh phân uư với môn đồ pháp quyến của Hòa Thượng và nhất tâm và kính cẩn thắp nén hương lòng cầu nguyện Chư Phật mười phương từ bi tiếp dẫn Giác Linh Hòa Thượng húy tự Thượng Thị Hạ Nguyện hiệu Thanh Quang cao đăng Phật Quốc và sớm trở lại Ta Bà để tiếp tục dẫn dắt chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thóat.    

Kính bái.

Nguyên Mãn Ý Dân 

Canada, Ngày 7 tháng 3 năm 2019

———-0———-

———- Forwarded message ———
From: 
Hung Dao <dao2057@gmail.com>
Date: Fri, Mar 8, 2019 at 11:18 AM
Subject: Phân Ưu Đức Cố H.T Thích Thanh Quang
To: <tienglongta@gmail.com>
Cc: Hung Dao <dao2057@gmail.com>

Hội Phật Tử Cố Hoà Thượng Thích Như Đạt chúng con vừa nhận được hung tin Đức Cố Hoà Thượng Viện Trường Thích Thanh Quang tân viên tịch. Chúng con kính xin thành kính đảnh lễ giác linh Hoà Thượng HúyThượng Thị Hạ Nguyện Hiệu Thanh Quang và thành tâm nguyện cầu Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập ta bà để hoá độ chúng sanh và,thành kính phân ưu đến môn đồ Pháp quyến của Ngài.

Thành Kính Phân Ưu

Trúc Thịnh Đào Duy Hưng và Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt  

———-0———-

—– Forwarded Message —–

From: Giac Nguyen Su Co <giacnguyen9@icloud.com>

To: <tienglongta@gmail.com>

Sent: Sunday, March 10, 2019, 11:57:08 AM PDT

Subject: Thành Kính Phân Ưu

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con, Thích nữ Giác Nguyên xin thành kính đảnh lể Giác Llnh Hòa thượng Thích Thanh Quang .

Được tin buồn Đức trưởng lão Hòa thương Thích Thanh Quang, Nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN tân viên tịch.

Con xin thành kính Phân ưu cùng Giáo Hội và môn đồ pháp quyến của Ngài

Kính nguyện Giác linh HúyThượng Thị Hạ Nguyện Hiệu Thanh Quang về cõi Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật

Thích Nữ Giác Nguyên

———-0———-

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! 

Chúng con vừa nhận được hung tin Đức Cố HT Viện Trưởng GHPGVNTN THÍCH THANH QUANG TÃN VIÊN TỊCH.

ĐỊNH LUẬT VÔ THƯỜNG !

Dâng nén Hương lòng kính đến Ngài.

Trưởng Lão Cố Hoà Thượng Thích Thanh Quang

Nguyên Viện Trưởng của Phật Giáo Đồ

Ngài vừa thị tịch trở về hư không 

Bao năm sống trong cảnh quần ma 

Với chiếc áo nâu sồng đạm bạc 

Giữa thế sự đảo điên của nhân thế

Với tấm lòng trung kiên cùng GHPGVNTN 

Tuệ Giác dũng mảnh địch quần ma 

Của một vị Tăng già chân chính 

Ngài không chùn bước trước mọi gian nan

 Đạt thành tâm nguyện Trưởng tử Như Lai 

Hoàng pháp lợi sanh đạt thành tâm nguyện 

Ngài để cho đời muôn vàn tôn kính 

Bảo vệ Giáo Hội đến hơi thở cuối cùng 

Thế rồi vạn pháp duyên sanh 

Hữu sanh hữu tử hữu hình tất hữu hoại 

Thân Tứ Đại vô thường theo năm tháng 

Mỏi mòn trong sanh diệt của đời thường 

Ngài đã thuận lý vô thường 

Trở về cõi Niết bàn vô sanh bất diệt

Chiều ngày năm tháng ba Giác Minh 

Thọ thế tám mươi hai năm hạ lạp.

NGUYỆN CẦU GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG CAO ĐẶNG PHẬT QUỐC 

 SỚM HỘI NHẬP TA BÀ ĐỂ HOÁ ĐỘ CHÚNG SANH 

KíNH BÁI!

Nguyên Chiếu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.