Về những Nhận Định dối gian của Huệ Lộc Tôn Thắng Đạo Tràng qua Video và hình ảnh vấn an Đức Tăng Thống ngày 7-3-2019

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Ngày 7-3-2019, phái đoàn Chư Tăng và Phật tử từ Huế, Nha Trang đã về chùa Từ Hiếu đánh lễ, vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, sau khi rời chùa cùng ngày hôm đó Huynh trưởng (Htr) Thư Ký Quảng Biện Hàn Bửu Chương đã viết một bài tường trình, mà độc giả và Phật tử ghi nhận được:

  1. Bà Đặng Thị Thu Huyền người ta được biết là cháu gọi Đức Tăng Thống là chú với lời xác nhận về Tâm Thư 14 là do chính Bà và HT Thích Nguyên Lý hợp soạn.
  2. Bà Thu Huyền với lời khẳng định rằng là người toàn quyền chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt từ tinh thần đến thể chất và sinh hoạt của Đức Tăng Thống.
  3. Đức Tăng Thống nay tuổi hạc đã cao, trí nhớ của Ngài đã quên nhiều. Mọi sinh hoạt của Giáo Hội do bà Thu Huyền và HT Thích Nguyên Lý chỉ đạo, dù Bà Thu Huyền chưa bao giờ là thành viên trong Hội Đồng Chỉ Đạo GHPGVNTN.
  4. Cuộc tiếp xúc của Chư Tăng và Phật tử từ phương xa về thăm viếng, vấn an, đảnh lễ Đức Tăng Thông hoàn toàn bị bà Thu Huyền khống chế và áp đặt. Lúc ưa thì cho Chư Tăng và Phật tử được phát biểu, còn lúc không ưa thì ngang nhiên cắt ngang.

Sau khi bài tường thuật của ông Hàn Bửu Chương phổ biến rộng rãi đến dư luận đại chúng, thì ngày 19 -3-2019 ông Huệ Lộc Tôn Thắng Đạo Tràng mà người ta được biết là tay bồi bút đắc lực của ông Võ Văn Ái đã viết lên bài phản bác ông Hàn Bửu Chương với tựa “Nhận Định về Bản Tường Trình Vấn An Đức Tăng ThốngTại Chùa Từ Híếu ngày 7 tháng 3 năm 2019”. Qua các bài viết người đọc thường thấy ông Huệ Lộc luôn trưng dẫn Phật Pháp, câu chuyện Khổng tử và Cổ học Tinh hoa nhằm 3 mục đích chính:

  1. Ông là người hiểu đạo.
  2. Ông tinh thông Phật pháp, giảng pháp như Pháp sư đại tài. .
  3. Ông là người hay chữ trọng chữ tín và nghĩa nhân

Trong bài cái gọi là “Nhận Định về Bản Tường Trình…” như một khuôn dấu cũ, lần này cũng như bao bài viết trước, ông Huệ Lộc mở đầu bằng chữ “TÍN” qua câu chuyện vua nước Lỗ, vua nước Tề trong Cổ học Tinh hoa, rồi ông mang giới luật “Ba La Đề Mộc Xoa” mà phán, mà buộc tội Chư Tăng trong Hội Đồng Chỉ đạo đến thăm viếng Đức Tăng Thống đủ điều. Rồi ông Huệ Lộc kể lể với bao lời nhận định, nhưng sau khi Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ và độc giả tường lãm qua 6 video và hình ảnh buổi vấn an Đức Tăng Thống, người ta đã nhận rõ kẻ bất tín trong chuyện Tử Cống và Không Tử không ai khác chính là tác giả Huệ Lộc!.

Nhằm phản ảnh phần nào sự thật về hành động bất tín, nếu không muốn nói là bất lương, bất nhẫn, loạn động của ông Huệ Lộc, Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta xin trưng dẫn cái gọi là bài Nhận Định của ông Huệ Lộc, ngõ hầu Chư Tăng, Phật tử và độc giả có thể đối chiếu qua links 6 víeo: https://tienglongta.com/2019/03/23/video-va-am-thanh-cung-hinh-anh-thuc-cua-chu-tang-va-phat-tu-qua-chuyen-vieng-tham-duc-tang-thong-tai-chua-tu-hieu-ngay-7-3-2019-2/ 

 ———–0———–

Nhận Định về Bản Tường Trình Vấn An Đức Tăng Thống

               Tại Chùa Từ Híếu ngày 7 tháng 3 năm 2019

I. Chữ Tín Của Con Người:

            Trong Cổ Học Tinh Hoa có một câu chuyện về chữ Tín. Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quí.  Nước Tề bắt phải đem dâng.  Vua nước Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả đưa sang nước Tề.

            Vua Tề bảo: “Phải có Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang nói, thì Ta mới tin.”

            Vua nước Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến và bảo mang cái đỉnh giả đi đến nước Tề.

            Nhạc Chính Tử hỏi: “Sao không đưa cái đỉnh thật đi?”

            Vua Lỗ nói: “Ta quí cái đỉnh thật lắm nên không muốn giao cho nước Tề.”

            Nhạc Chính Tử nói: “Nhà vua quí cái đỉnh ấy thế nào, thì tôi quí cái Đức Tín của tôi thế ấy.”

            Và ông nhất định thà chết chớ không chịu đi.  Cuối cùng vua nước Lỗ phải giao cái đỉnh thật cho Nhạc Chính Tử mang qua nước Tề.  Tề vương nhận đỉnh rất vui vẻ mà không chút nghi ngờ, vì thế mà Nhạc Chính Tử thương nghị với Tề vương mang về cho vua Lỗ rất nhiều quyền lợi.

            Thưa quí chư Phật Tử,  Tín có nghĩa là giữ gìn lời hứa cũng như nói lời chơn thật không chút lừa dối.  Người không có Tín tức không ai có thể tin được vì Tín tức là cái nhân phẩm cao quí của con người, đó cũng là cái đặc tính khác biệt giữa người và thú vật.  Vì thế các Thiện Tri Thức rất quan trọng chữ Tín.  Người tu hành có lời nói dối trá thì không bao giờ đắc được một pháp tu nào.  Do đó giới nói dối là một trong năm đại trọng giới của Ba La Đề Mộc Xoa, cũng là 5 đại trọng giới của cư sĩ tại gia.  Một người khi bị khám phá ra là nói dối thì sau này dù có nói thật cũng không ai tin.

            Trong cuối năm 2018, sau khi Đức Tăng Thống lên chuyến tàu hoả ra Bắc thì trong Nam, vị Viện Trưởng Viện Hoá Đạo có ra một Quyết Định số 29.18/VHĐ/VT/QĐ  được ký tên và đóng dấu VHĐ tại chùa Long Quang.  Quyết Định nầy chứa hai Căn Cứ và 3 Quyết Định vi phạm bản Tu Chính Hiến Chương 2015  nhưng họ vẫn dùng để tấn phong HT Huyền Việt Văn Phòng II làm chức vụ  chủ  tịch VPII.   

            Sau khi Đức Tăng Thống từ Bắc trở về chùa Từ Hiếu, Sài gòn, Ngài thấy tình trạng vi phạm Hiến Chương một cách công khai trước công chúng và nhóm người Viện Hoá Đạo chẳng những không có Tàm Quí và phục thiện mà còn tìm nhiều cách phổ biến những điều không có lợi cho Giáo Hội, nên Ngài đã cho ban hành Quyết Định số 12 TT/VTT/QĐ 2018 nhằm cách chức Viện Trưởng Viện Hoá Đạo và giải tán toàn bộ nhân sự Viện Hoá Đạo, kể cả cách chức và ly khai Đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu.   Chính vì lý do này mà nhóm người Viện Hoá Đạo đã bị giải tán luôn luôn tìm đủ mọi cách để bêu xấu Đức Tăng Thống, PTTPGQT, và các nhân sự chùa Từ Hiếu Sài Gòn nhằm ý định được “danh chánh ngôn thuận” để phục hoạt lại Viện Hoá Đạo và VPII với sự vi phạm Hiến Chương 2015 một cách công khai.  Đó là ý nghĩ  của những người không thấy được việc làm sai trái của mình, những việc làm  đã tự mang tánh cách mâu thuẩn và không đúng sự thật.

            Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một điều cơ bản nhân quả cũng là trọng tâm của pháp tu Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói với Tôn Giả A Nan và Đại chúng: “sạn sỏi không thể nấu thành cơm” là ý nghĩa nhân thế nào thì quả thế ấy.  Nếu nhân là gạo thì quả là cơm; còn nếu nhân là sạn sỏi thì quả không thể là cơm được, dầu nấu đến ngàn triệu năm thì sỏi đá cũng chỉ là sỏi đá không thể nào thành cơm được.  Hôm nay VHĐ đã gây cái Nhân bằng Quyết Định số 29.18/VHĐ/VT/QĐ thì cái Quả chính là Quyết Định số 12 VT/VTT/QĐ  2018.  Vậy muốn chuyển đổi cái quả sanh trưởng thêm trong tương lai thì cần phải chấm dứt cái nhân đang tương tục trong hiện tại, chớ không phải xoay trở hay tìm những cách khác che đậy lại được vì cái nhân vẫn tiếp tục phát triển.  Thay vì nhóm nhân sự VHĐ bị giải tán gởi thư sám hối đến Đức Tăng Thống về sự vi phạm Hiến Chương 2015 và chịu nhận một lễ Yết Ma xưng lỗi, thì họ lại tìm cách nói thêu dệt với dư luận quần chúng, làm mọi người nghĩ rằng Đức Tăng Thống không còn chủ định và mất trí nhớ,  và hoàn toàn bị khống chế bởi người khác.  Đây không phải là cách giải quyết của người tu hành hay người phục vụ trong một tôn giáo, nhất là trong Phật Giáo.  Họ chỉ che đậy lỗi lầm họ đã gây tạo sự vi phạm Hiến Chương Giáo Hội, mà không nhận chịu giải quyết cái lỗi lầm đó.  Họ chỉ nghĩ cách nói lỗi người mà không xét lỗi mình.  Cái nhân tố lỗi lầm của họ chính là Quyết Định số 29.18  vẫn còn đó, thì dù có huỷ bỏ Quyết Định số 12 hay các Tâm thư khác hay Đức Tăng Thống có viên tịch sau này đi nữa, thì họ có trốn thoát khỏi trách nhiệm vi phạm Hiến Chương hay không? Họ có còn đủ tư cách xứng đáng đại diện cho VHĐ nữa hay không?  Dĩ nhiên là không! Vì sao?  Những con người mà đạo đức thoái hoá, không có trí tuệ, chỉ có hận thù và tham lam, và không có tàm quí thì làm sao có tư cách lãnh đạo Tăng Đoàn?

            Hiến chương trong một Giáo Hội cũng như Hiến Pháp trong một quốc gia.  Những ai không khâm tuân Hiến Chương Giáo Hội thì họ không còn là thành phần của GHPGVNTN nữa.

II. Nhận Định về Bản Tường Trình của Phái Đoàn Vấn An Đức Tăng Thống tại Chùa Từ Hiếu ngày 7 tháng 3 năm 2019.

Kính thưa các vị Phật Tử quan tâm,

            Cũng như các vị, chúng tôi có nhận được một email tường trình vể sự vấn an Đức tăng Thống ở chùa Từ Hiếu trong ngày 7 tháng 3, năm 2019 vừa qua.  Trong email này có những vấn đề liên quan đến các Quyết Định 12, Không số, và Tâm Thư số 14 cũng như có những đoạn video cũ cho mở ra trước mặt Đức Tăng Thống.  Vì nhận thấy có những sự bất thường trong bản tường trình, chúng tôi mạo muội tìm kiếm và tiếp xúc với Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền để tìm hiểu căn do và sự thật.

            Chúng tôi được Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền cho phép nói chuyện trực tiếp với Đức Tăng Thống.  Chúng tôi trước nhất kính thăm và đảnh lễ Đức Tăng Thống và được Ngài an ủi hỏi thăm.  Sau đó  chúng tôi được phép hầu chuyện và hỏi Ngài bốn câu hỏi:

            1. Kính bạch Đức Tăng Thống!  Ngài có được khoẻ mạnh không?

            Ngài trả lời rất rõ ràng rằng Ngài khoẻ mạnh.

            2. Kính bạch Đức Tăng Thống!  Có phải Ngài đã 92 tuổi không?

            Ngài trả lời: “Tôi nay gần 91 tuổi Tây, 92 tuổi Ta rồi.”

            3. Kính bạch đức Tăng Thống!  Một ngày Ngài ăn bao nhiêu buổi cơm?

            Vì chúng tôi nói nhỏ tiếng trong phone nên Ngài không nghe rõ, do đó Đạo hữu Thu Huyền lập lại với Ngài thì Ngài liền hiểu, và Ngài trả lời rằng:

            – Tôi chỉ ăn một buổi cơm thôi là đủ rồi.

            Đạo hữu Thu Huyền giải thích rằng Ngài chỉ ăn một ngày một lần, trong những buổi ăn khác thì Ngài uống sửa và nước trái cây xay.

            4. Kính bạch Đức Tăng Thống!  Chuyện nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo bây giờ Đức Tăng Thống tính như thế nào?

            Vì Ngài nghe không rõ qua phone, nên Đạo hữu Thu Huyền lập lại cho Ngài nghe.  Nghe xong Ngài trả lời:

            – Chuyện nhân sự giải tán Viện Hoá Đạo bây giờ phải chờ phiên hợp để bầu lại.

            Qua hình ảnh trên video phone chúng tôi thấy Ngài ngồi dựa lưng nửa người vào thành giường ngủ, gương mặt hiền hoà, lời nói an lạc vui vẻ và chú tâm nói chuyện với chúng tôi một cách tự nhiên cảm mến, và chúng tôi cảm giác mát mẽ tự nhiên trong khi tiếp xúc với Ngài.  Thời gian nói chuyện với Ngài khoảng chừng 10 phút, cuối cùng Ngài hỏi:

            – Đạo hữu còn gì để hỏi nữa không? 

            Chúng tôi đã hết ý và cũng muốn nhường lại thời gian an nghỉ cho Ngài, nên trả lời:

            – Thưa Đức Tăng Thống!  Chúng con không dám làm phiền Ngài nhiều.  Xin Ngài an nghỉ.

            Đức Tăng Thống cười và trao phone lại cho Đạo hữu Thu Huyền.   

            Chúng tôi thưa chuyện với Đức Tăng Thống đến đây là hết.  Sau đó chúng tôi được tiếp xúc với Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền, và được trả lời những thắc mắc.  Sau đây là những điều ghi nhận lại do sự tiếp xúc này đó là ba mục tiêu mà Phái đoàn vấn an muốn thực hiện trong chuyến viếng thăm Đức Tăng Thống ngày 7 tháng 3 năm 2019 tại chùa Từ Hiếu.
Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền cho chúng tôi biết là những điều đã viết trong bản tường trình của Phái đoàn vấn an ngày 7 tháng 3 năm 2019 là hoàn toàn sai sự thật.

            1. Mục tiêu thứ nhất:  Đưa Đức Tăng Thống về chùa Long Quang – Huế?

            Trước tiên nói về sức khỏe của Đức Tăng Thốnghai vị này cho biết, sau gần 4 tháng với sự quan tâm chăm sóc đặc biệt ở chùa Từ Hiếu,sức khỏe của Ngài đã hồi phục nhanh chóng. Ngài vẫn còn nhớ lại những kỷ niệm mà Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện.

            Phái đoàn vấn an đến bất ngờ không hề báo trước như trong lời đầu tiên của bản tường trình họ đã viết.  Tuy nhiên với lòng từ bi vô hạn, sau lời trình báo của Đạo hữu Thu Huyền, Đức Tăng Thống vn vui vẻ cho phép phái đoàn vào thăm Ngài.
Đầu tiên Đạo hữu Hàn Bửu Chương mở laptop cho Đức Tăng Thống và mọi người xem Ngài đang đọc bản Di huấn mà Ngài viết từ mấy năm trước. Trong đó, Ngài nhận lời mời của cố Hoà Thượng Thích  Như Đạt và nói khi sức khỏe không còn nữa Ngài sẽ về chùa Long Quang – Huế, sống những ngày cuối đời cùng với Hoà Thượng Thích Như Đạt và sẽ viên tịch ở đó. 

            Ngài nghe xong và nói luôn ” Giờ mọi sự đã khác, Hoà Thượng Như Đạt đã viên tịch rồi, tôi về đó làm gì”.

            Tiếp lời Ngài lúc này, Đạo hữu Thu Huyền thưa:

            – Bạch Ôn, sau khi Ôn về Chùa Từ Hiếu được hơn một tháng, khi HT. Nguyên Lý hỏi về ý nguyện cuối đời của Ôn, trước mặt rất nhiều người Ôn nói: Tôi không đi đâu nữa, Tôi sống những ngày cuối đời ở đây và cũng chết ở đây (Chùa Từ Hiếu). Con có ghi âm lại được lời của Ôn.”

             Ngài bảo vậy thì mở ra cho mọi người nghe đi. Thế là đạo hữu Thu Huyền tìm trong điện thoại mở đoạn băng ghi âm mà đạo hữu đã ghi lời của Ngài nói, mọi người đều lắng nghe. Sau đó Ngài bảo:

            –  Đúng như thế, sau này Tôi sẽ có một bản di chúc viết ra giấy hẳn hoi cho rõ ràng”.

            Thưa các Phật Tử quan tâm!  Như vậy là mục tiêu đầu tiên của Phái Đoàn Vấn An muốn đưa Đức Tăng Thống  về chùa Long Quang đã không thực hiện được như lời Đạo hữu Nguyên Chánh đã nói: “ Dạ, bây giờ tr trì là Hòa Thượng Minh Quang, Hòa Thượng mong mỏi đón Ôn về Long Quang như Di Huấn Ôn đã dặn dò “.

            2. Mục tiêu thứ hai:  Muốn Đức Tăng Thống thu hồi Các Quyết Định số 12 VTT và Tâm thư số 14 VTT – Giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và nhân sự Văn Phòng II.

            Tiếp theo Đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu đề nghị Ngài cho phục hoạt lại Viện Hóa Đạo mà nhân sự đã bị giải tán qua Quyết Định số 12 VTT năm 2018 và Tâm Thư số 14 VTT năm 2019 để Hoà Thượng Thích Huyền Việt VP2 – VHĐ ở Hoa Kỳ có đủ tư cách pháp nhân để theo đuổi vụ kiện bán chùa, mà tòa án Liên bang Mỹ sắp xử những ngày gần đây.  Theo Đạo hữu Cầu suy luận, nếu không thì Giáo Hội sẽ mất tất cả.

            Bấy giờ Đạo hữu Thu Huyền liền thưa rằng:

            – Con bạch Ôn, ngày 28 tháng 02 năm 2019, cách đây đúng một tuần, Đức Tăng Thống vừa ban hành Tâm Thư số 14 với những nội dung sau.

            Đạo hữu Thu Huyền liền đọc lại toàn bộ nội dung của Tâm thư số 14, mà không hề mở điện thoại để đọc như bản tường trình của Phái đoàn vấn an đã nói. Nội dung tâm thư này nhấn mạnh và làm rõ nội dung Quyết định số 12 ngày 25 tháng 11 năm 2018, Thông bạch ngày 17 tháng 12 năm 2018, bởi vì các Hoà Thượng Thích Tâm Liên, Hoà Thượng Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu đã bất khâm tuân những quyết định của Ngài.

            Đạo hữu Thu Huyền đọc tiếp:

            – Hiện giờ Viện Hoá Đạo trong nước đang tạm ngừng hoạt động để chờ đại hội công cử nhân sự mới. Vì vậy cách đây 3 ngày, trước mặt HT. Thích Nguyên Lý – Viện Chủ Chùa Từ Hiếu và một số chư Tăng, con đọc cho Ôn nghe lịch trình xử những vụ việc sư Giác Đẳng bán chùa, Ôn nói rằng: “Thôi kệ họ, đừng bận tâm đến chuyện thắng thua, nếu có thắng thì số tiền đó cứ dùng vào việc gì có ích cho Giáo Hội thì làm, Thâỳ không quan tâm”.

            Nghe xong bài đọc của Đạo hữu Thu Huyền, Đức Tăng Thống tóm tắt lại trước mặt mọi người:

            – Những gì tôi đã ký, đã ban hành thì cứ như thế mà làm không có gì thay đổi hết.

            Thưa quí vị Đạo hữu!  Đến đây thì Hoà Thượng Thích Nguyên lý và Đạo hữu Thu Huyền cho biết cả hai vấn đề mà Phái Đoàn yêu sách đều thất bại, và Đạo hữu Thu Huyền cho biết vì vậy họ nhìn Đạo Hữu Thu Huyền  với ánh mắt mang hình viên đạn.   Đạo hữu Lê Công Cầu ngăn Đạohữu Thu Huyền không được xen vào chuyện của Giáo Hội bằng lý luận vì Đạo hữu Thu Huyền không phải là người của Giáo HộiĐạo Hữu Thu Huyền thưa:

              đây trừ quý Chư Tăng Hòa Thượng, tất cả còn lại đều là cư sĩ, nhưng con được Ôn cho phép ở bên cạnh Ngài và con chỉ nói những điều sự thật. Hiện tại con là người đang chịu trách nhiệm về sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của Ngài, vì vậy con phải luôn ở bên cạnh Ngài. Nếu bác Cầu không cho con ở bên cạnh Ngài, con sẽ cho dừng ở đây.
Đạo hữu Thu Huyền khẳng định không hề đụng tới cái áo hay thân thể của ông Cầu, vậy mà Đạo hữu không hiểu tại sao họ tường trình rằng Đạo hữu đẩy ông Cầu ra.

3.  Mục tiêu thứ ba: Tạo điều kiện mơ hồ để công bố bệnh rối loạn trí nhớ trầm trọng” của Đức Tăng Thống.

            Thưa quí vị!   Điều làm cho Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền đau lòng nhất là bản tường trình của Phái đoàn vấn an này cố tình đưa ra hình ảnh Đức Tăng Thống vô tri vô giác không còn biết gì mà hoàn toàn bị Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyềnđiều khiển.  Đây là một chiêu thức hết sức thâm độc và tàn nhẩn mà họ đã dùng lại nhiều lần từ lúc Ngài ở miền Bắc trở về chùa Từ Hiếu cuối năm 2018 đến nay. Đây cũng là điều rất đau buồn đối với mọi Phật tử trên thế giới và nhất là đối với Đức Tăng Thống đã một đời chấp nhận tù đày, giờ đây chỉ vì quyền lợi cá nhân mà họ không lòng thương tiếc rao bán danh dự của Ngài. Hoà Thượng Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền với sự đau khổ nghẹn ngào, thốt lên rằng chấp nhận cho Phái đoàn vấn an này  muốn bôi xấu kiểu gì cũng đượcnói gì cũng được, miễn làm sao Đức Tăng Thống khỏe mạnh, bình an là được rồi.  Chúng tôi đã nghĩ rằng có lẽ hai vị này cõi lòng tái tê, nước mắt tuôn tràn ngấn lệ khi đang tiếp xúc với chúng tôi. 

Một điều nữa mà Đạo hữu Thu Huyền đang thắc mắc là:

            “Vì sao HT. Chí Viên, HT. Nhật Ban, HT. Minh Quang và hai vị đại đức lại đồng hành với những việc làm sai trái của Đạo hữu Cầu và Đạo hữuChương. Không lẽ họ không đủ trí tuệ để phân biệt được cái gì đúng sai hay sao. Hay còn vì những lý do nào nữa… Và nữa, họ với vai trò là huynh trưởng Gia đình Phật tử, không lẽ họ dạy các em Oanh Vũ những bài học mang đầy sự dối trá, với Tâm “ác độc” như vậy sao???
Và nếu họ là những người lãnh đạo Giáo Hội thì chuyện Giáo Hội tan rã cũng là lẽ đương nhiên, phải không?  Có lẽ chính vì vậy mà Đức Tăng Thốngra quyết định ngừng hoạt động của Viện Hóa Đạo trong lúc này là Ngài vô cùng sáng suốt và minh mẫn.”
Để kết thúc buổi tiếp xúc với chúng tôi, HT Thích Nguyên Lý và đạo hữu Thu Huyền gởi lời mong mỏi các Phật Tử quan tâm nên sáng suốt và nhận xét  khách quan những bài tường trình theo Chánh pháp và đừng để kẻ hậu bối có tâm địa không minh chánh phá hoại Giáo Hội đã dầy công tạo dựng bởi các tiền nhân anh dũng hy sinh qua năm đời Tăng Thống và các Chư Vị vì đạo vong thân.

                                                            ****************

      Sau đây chúng tôi nhận định về 6 nhận xét của bản Tường Trình của Phái đoàn vấn an như sau : 

1. a. Nhận xét 1 của Phái đoàn vấn an:

            Trích: “Đức Tăng Thống vẫn rất quan tâm đến VHĐ GHPGVNTN, Ngài phát biểu rằng Ngài mong muốn Giáo Hội ngày càng phát triển. Khi nghe giới thiệu đến chức vụ của từng người trong HĐ VHĐ Ngài vẫn rất vui vẻ, thậm chí Ngài còn hỏi lại chức vụ là gì trong Hội Đồng VHĐ. Ngài không hề nói gì đến việc cách chức, bãi nhiệm theo các Quyết định 12, Không Số, Tâm Thư 14, chứng tỏ Viện Hóa Đạo vẫn hiện hữu trong Tâm Trí của Ngài, Ngài ngơ ngác khi cô Thu Huyền nhắc đến các Văn kiện nầy.” (Hết trich)

     b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 1 của Phái đoàn vấn an:

            Người Quân Tử không nhắc lỗi người quá một lần.  Đức Tăng Thống là một người tu hành thuần tánh.  Gặp gỡ nhau mà không nhắc những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là vì tâm Ngài quảng đại, nhất là đối với người quen đến viếng thăm Ngài xem như là khách, cho nên Ngài mới vui vẻ tiếp đón thăm hỏi, chứ Ngài đâu có nói Quyết Định số 12, Không Số, Tâm thư số 14 là vô hiệu lực hay bị thu hồi đâu?   

            Viện Hoá Đạo tuy hiện hữu trong tâm trí Ngài , nhưng Ngài biết đó là một Viện Hoá Đạo đã bị giải tán nhân sự. Điều này giống như người vẫn nhớ về dĩ vãng, nhưng là dĩ vãng đau thương trong đời mình.

            Do đó tuy Ngài không hề nhắc lại hay nói gì đến việc cách chức bãi nhiệm theo các Quyết Định 12, Không Số, Tâm thư 14 không có nghĩa là Ngài đã thu hồi các Quyết Định hay các Tâm thư này. 

            Các Quyết định hay các Tâm thư muốn được thu hồi thì phải có văn bản chính thức từ Viện Tăng Thống để xác định thu hồi và đồng thời cũng phải phù hợp với Hiến Chương hiện thời.  Dù có văn bản chính thức từ Viện Tăng Thống xác định việc thu hồi các Quyết Định, các Tâm Thư nhưng nếu các văn bản thu hồi đó trái nghịch với Hiến Chương hiện thời thì chúng cũng bị vô hiệu lực.  Vì Hiến Chương chính là cơ sở và là kim chỉ nam cho các sinh hoạt của Giáo Hội, nên các Thành Viên Giáo Hội phải căn cứ trên Hiến Chương qui định mà thi hành. 

2. a. Nhận xét 2 của Phái đoàn vấn an:

            Trích: “Tâm Thư 14 là do cô Thu Huyền và HT Nguyên Lý hợp soạn như lời cô Thu Huyền đã nói. Lạ lùng một điều không thể chấp nhận, không thể hiểu nổi là vận mệnh của GHPGVNTN lại để cho một người phụ nữ không liên quan gì đến Giáo Hội làm đồng tác giả với HT Nguyên Lý!” (hết trích) 

    b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 2 của Phái đoàn vấn an:

            Mặc dù Tâm Thư số 14 là do HT Thích Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền hợp nhau soạn.  Đạo hữu Thu Huyền chẳng những là cháu gái gần gũi hiểu ý tứ của Đức Tăng Thống, nhưng đã được Đức Tăng Thống cho phép ở gần Ngài để chăm sóc sức khoẻ của Đức Tăng Thống, và cho người biết Ngài muốn gì, thì đó là vai trò  Thị Giả của Đức Tăng Thống, thì Đạo hữu Thu Huyền giúp Hoà Thượng Nguyên Lý cùng nhau hoàn tất văn bản dưới sự hướng dẫn của Đức Tăng Thống thì có gì là lạ lùng và không thể chấp nhận?   Ngày nay, ở ngoài đời,  trong các hãng xưởng, cơ sở, managers luôn luôn có thư ký riêng để soạn thảo các văn kiện mua hàng, đặt hàng, thư cho công nhân nghỉ việc… chẳng lẽ là việc trái phép?  Chẳng lẽ quí vị bắt buộc Đức Tăng Thống, một người đã 92 tuổi mệt mỏi ngồi xuống bàn tự viết ra những dòng chữ hay sao?  Đạo hữu Thu Huyền giúp Hoà Thượng Nguyên Lý  cùng soạn thảo văn kiện trình lên cấp trên phê chuẩn và duyệt xét là việc làm của cấp dưới, đó là lề lối làm việc của Giáo Hội xưa nay. Vấn đề chính yếu nơi đây là xem văn kiện đã được ban hành có trái ngược với Hiến Chương hiện thời hay không.  Còn nếu văn kiện đã ban hành phù hợp với Hiến Chương hiện thời và các Quyết Định hay Thông Bạch trước đây,  thì văn kiện đó phải được ban hành là chuyện dĩ nhiên phải làm, như trường hợp Tâm Thư số 14 là kết quả ắt có của 5 loại văn kiện phía dưới đây.   Huống chi ở đây HT Nguyên Lý và Đạo hữu Thu Huyền cũng không dấu diếm và đã cho biết sự thực là vậy.  Tại sao quí vị lại dùng lòng thành thật của họ để cáo buộc họ?      

            Thật sự ra, Tâm thư số 14 có hay không có cũng không thay đổi hoàn cảnh bất hợp lệ của VPII.  Tâm thứ số 14 chẳng qua là điều khẳng định và lập lại những văn bản quyết định trong quá khứ.  Đó là sáu văn bản quan trọng gồm có: 

            1. Bản Tu Chính Hiến Chương 2015-  thêm vào Xoá bỏ VPII và quyền trông coi  “Y luật xử trị” của Tăng Thống, ngày 04 tháng 12, năm 2015 ,tại Việt Nam.

            2. Quyết Định số 16 VHĐ. Hoà Thượng Thích Thanh Quang dùng bản Tu Chính Hiến Chương 2015 để tấn phong Chủ Tịch Ban Điều Hành VPII và thành lập Nhân Sự VPII, ngày 06 tháng 11, năm 2016, tại Việt Nam.

            3. Quyết Định số 12- Giải Tán toàn bộ nhân sự VHĐ.  VPII trực thuộc vào VHĐ nên cũng bị giải tán như VHĐ, ngày 25 tháng 11, năm 2018, tại Việt Nam.

            4. Bảng Thông Bạch số 1 VPII- Không khâm tuân Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 và không chấp hành Quyết Định số 12 VTT, ngày 28 tháng 12, năm 2018, tại Houston, Texas.

            5. Quan Điểm Viện Hoá Đạo số 03.19/VHĐ/VTR- Lập Trường Minh Định VHĐ Không Thi Hành Quyết Định số 12, ngày 01 tháng 02, 2019, tại Việt Nam.

            6. Thông bạch số 37.18/VHĐ/VTR Minh Định Lập Trường của VHĐ về Quyết Định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, ngày 02 tháng 12, 2018, tại Việt Nam. 

            Chính vì sáu văn bản này mà VPII không còn đủ tư cách là thành viên Giáo Hội nữa kể từ ngày ký và ban hành.

            Vì vậy Tâm Thư số 14 chẳng qua là kết quả ắt có của 6 văn bản trên mà thôi.

            Sau đây là nội dung Tâm Thư số 14:

            ____________________________________________________________________-

 

  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

      Viện Tăng Thống

Chùa Từ Hiếu số 59 lô D đường Dương Bá Trạc phường 1 quận 8 Thành phố Sài Gòn

Phật lịch 2562                                                                                     số14/QĐ/TT/VTT

TÂM THƯ


Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Hòa thượng Thích Quảng Độ

Thưa chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Niđồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 92, nhận xét trong suốt thời gian qua Giáo Hội gặp nhiều chướng nạn, mâu thuẫn giữa các Thành Viên của Giáo Hội. Nội ma, ngoại chướng hoành hành làm cho sinh hoạt của Giáo Hội bị lũng đoạn. Vì thế,  trước khi  lên đường ra miền Bắc, Tôi đã ban hành Tâm Thư số 11 ký ngày 03 tháng 10, năm 2018.  Sau khi trở lại Sài Gòn, Tôi ban hành tiếp Quyết định số 12 ký ngày 25 tháng11 năm 2018 và cuối cùng là Thông Bạch ký ngày 17 tháng 12, năm 2018 để giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước, điều đó bao gồm giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Văn Phòng II, trụ sở đặt tại chùa Liên Hoa, Houston Texas ở hải ngoại vì những lý do sau:  

            1. Ngày 3 tháng 10 năm trước khi ra miền Bắc, từ Sài Gòn tôi có viết Tâm Thư số 11/QĐ/TT/VTT đưa hai Quyết Định gởi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.  Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo của Đạo hữu Lê Công Cầu kể từ ngày ký Tâm Thư số 11 này.  Thứ hai bãi truất chức  vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà Thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris ban hành và công bố ngày nào Tôi không còn nữa.  Nhưng hai Quyết Định đề ra trong Tâm Thư số 11 đã không được HT Thích Tâm Liên và các nhân sự Viện Hoá Đạo thi hành trong thời gian Tôi vắng mặt.  Đạo hữu Lê Công Cầu vẫn nhân danh chức vụ Tổng Thư Ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

            2. Cũng trong hơn một tháng tôi vắng mặt vừa qua ở Sài Gòn trong năm 2018, Hoà Thượng Thích Tâm Liên, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đã không cho thi hành các Quyết Định của Tôi gởi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, mà Hoà Thượng lại cho phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối và lập trường Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tu chỉnh lần cuối thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015. 

            3. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, HT Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, cho phát hành Thông Bạch số 01/TB/CT/VPIIVHĐ nói lên Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo ngược lại Hiến Chương 2015 và Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ.    HT Thích Huyền Việt trong bản Thông Bạch này đã không chấp nhận và tuân hành Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vốn đã được thông qua ngày 4 tháng 12  năm 2015 với hai Giáo Chỉ số 14/TT/GC và Giáo Chỉ số 15 VTT/TT/GC mà Tôi đã ban hành cùng trong ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Thanh Minh Thiền Viện thành phố Sài Gòn.  Hơn nữa Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Hoà Thượng Thích Tâm Liên, và Đạo hữu Lê Công Cầu cũng không tuân hành Quyết Định Số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25 tháng 11 năm 2018.  

            Vì ba vị này đã bất khâm tuân Hiến Chương 2015, những Quyết Định, Thông Bạch của Tôi ban hành, gây chia rẽ nội bộ Giáo Hội , gây hoang mang và làm phiền lòng Chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới, có nguy cơ gây mất uy tín, uy thế của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tôi viết Tâm Thư này khẳng định lại những vấn đề quan trọng sau đây: 

1. Điều 1:   Căn cứ Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ban hành ngày 25 tháng 11, năm 2018, Tôi đã cho tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạotrong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường để công cử nhân sự mới. Văn Phòng II có cơ sở đặt tại Chùa Liên Hoa, Houston Texas do Hoà Thượng Thích Huyền Việt làm chủ tịch ban Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trực thuộc vào Viện Hoá Đạo vì vậy mà cũng bị tạm ngừng mọi hoạt động có liên hệ đến Giáo Hội cho đến khi Tôi có một văn thư Quyết Định mới.   Trong thời gian chờ đợi Đại Hội Bất Thường bầu lại nhân sự, Hoà Thượng Thích Tâm Liên, Hoà Thượng Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu không còn là Thành Viên và cũng không giữ một chức vụ gì của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nên tất cả mọi lời nói, mọi việc làm, mọi Thông tư, Thông Bạch … của ba vị này đều không là đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong cũng như ngoài nước.

2. Điều 2:   Viện Hoá Đạo đang tạm ngừng hoạt động nên không còn Hội Đồng Lưỡng Viện mà chỉ còn Tôi là đại diện Viện Tăng Thống  là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Giáo Hội trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường. Hoà Thượng Thích Tâm Liên, Hoà Thượng Thích Huyền Việt và Đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu không còn giữ bất kỳ chức vụ gì trong mọi cơ cấu của Giáo Hội từ Trung Ương đến Địa phương.

3. Điều 3:   Kể từ ngày hôm nay ngày 28 tháng 02, năm 2019 Giáo Hội và Tôi không có liên hệ hay chịu trách nhiệm về bất cứ lời nói, hành động hayThông Báo,  Thông Bạch… nào của Hoà Thượng Thích Tâm Liên, Hoà Thượng Thích Huyền Việt và Đạo Hữu Lê Công Cầu trước pháp luật cũng như trong công luận trong và ngoài nước.(Hết)

             ______________________________________________________________

            Trong Điều 3, Bản Tâm Thư 14 này căn cứ vào Thông Bạch của VPII chống lại BảnTu Chính Hiến Chương 2015, đó là Thông Bạch số 01/TB/CT/VPIIVHĐ nói lên Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II  bất khâm tuân Hiến Chương 2015 và Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ.    HT Huyền Việt trong bản Thông Bạch này đã không chấp nhận và tuân hành Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vốn đã được thông qua ngày 4 tháng 12  năm 2015 với hai Giáo Chỉ số 14/TT/GC và Giáo Chỉ số 15 VTT/TT/GC mà Đức Tăng Thống đã ban hành cùng trong ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Thanh Minh Thiền Viện thành phố Sài Gòn.  Hơn nữa HT Huyền Việt, HT Tâm Liên, và Đạo hữu Lê Công Cầu cũng không tuân hành Quyết Định Số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25 tháng 11 năm 2018.  Nên nhớ rằng chức Chủ Tịch Ban Điều Hành VPII của HT Huyền Việt và cơ cấu nhân sự Ban Điều Hành VPII là do Quyết Định số 16 của Hoà Thượng Thích Thanh Quang tấn phong và thành lập. Quyết Định số 16 này dựa vào Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 để ban hành.  Giờ đây HT Huyền Việt ký tên cho ra đời bản Thông Bạch số 01/TB/CT/VPIIVHĐ có lập trường không chấp nhận Bản Tu Chính Hiến Chương 2015, như thế tức làm vô hiệu hoá Quyết Định số 16 mà Hoà Thượng Thích Thanh Quang cho ban hành năm 2016 để tấn phong HT Huyền Việt làm chủ tịch Ban Điều Hành VPII và thành lập toàn ban nhân sự Ban Điều Hành VPII.  Như thế là HT Huyền Việt tự ý rời bỏ hàng ngũ thành viên lãnh đạo VPII trong Giáo Hội và trở thành người không phải là thành viên Giáo Hội từ lúc Bản Thông Bạch số 1 của VPII này được ký tên ngày 25 tháng 11 năm 2018 và lưu hành trên Facebook chùa Liên Hoa cũng như đã được gởi đi phổ biến trên khắp emails và diễn đàn. Đây là chính HT Huyền Việt tự chấm dứt chức vụ thành viên của tự mình. Bức Tâm Thư số 14 chẳng qua là nhắc lại hành động bất khâm tuân Hiến Chương của VPII.  Dù Tăng Thống có thu hồi Tâm Thư số 14 thì Thông Bạch số 1 và các văn bản khác vẫn còn đó.  Tuy nhiên bản Thông bạch số 1 này là sự tự chấm dứt nhiệm vụ Chủ Tịch Ban Điều Hành VPII và Nhân sự Ban Điều Hành VPII vì nó đi ngược lại Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 và phủ nhận Quyết Định số 16 VHĐ.

3. a. Nhận xét 3 của Phái đoàn vấn an:

 

            Trích: “Cô Thu Huyền đã lớn tiếng khẳng định rằng mình là người toàn quyền chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt từ tinh thần đến thể chất và sinh hoạt của Đức Tăng Thống. Điển hình qua buổi vấn an này cho thấy rõ ràng Đức Tăng Thống đã hoàn toàn bị khống chế và áp đặt toàn bộ, cô ưa cho tiếp xúc thì tiếp xúc, cô ưa chấm dứt là chấm dứt, Ngài chẳng có quyền gì cả.”

 

     b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 3 của Phái đoàn vấn an:

 

            Đạo hữu Thu Huyền đã được Đức Tăng Thống cho phép ở bên cạnh Ngài để săn sóc sức khoẻ cho Đức Tăng Thống.  Cho Ngài ăn cơm uống thuốc là trách nhiệm thể xác;  khuyên giải, an ủi  trong lúc Ngài buồn, theo dõi chi tiết các  kết quả  thử nghiệm sức khoẻ, báo cáo và chuẩn bị tình trạng  khẩn cấp để đưa Ngài đến bệnh viện đúng lúc, tức là có trách nhiệm tinh thần cho Ngài.  Như thế Đạo hữu Thu Huyền là một thị giả  của Đức Tăng Thống có trách nhiệm về thể xác lẫn tinh thần. Điều Đạo hữu Thu Huyền làm để phục vụ cho Tăng Thống còn tốt hơn nhiều so với các viện dưỡng lão.  Tại sao gọi là không đúng?  

            Là một thị giả chăm sóc sức khoẻ cho Đức Tăng Thống, Đạo hữu Thu Huyền có khi phải dùng sự phán xét của mình để bảo vệ sức khoẻ của Ngài để Ngài được nghỉ ngơi. Các khách Tăng đến thăm viếng cần nên tôn trọng sự nghỉ ngơi của Đức Tăng Thống bằng cách hỏi ý kiến qua vị thị giả.            

4. a. Nhận xét 4 của Phái đoàn vấn an: 

            Trích: “Tình hình bệnh rối loạn trí nhớ của Đức Tăng Thống đã rất trầm trọng, Ngài không còn làm chủ được mình. Mọi sinh hoạt, nhất là về phương diện tinh thần, Ngài đều bị cô Thu Huyền và HT Nguyên Lý thao túng và điều khiển. Trong một phút giây tỉnh trí nào đó trở về với trí não của Ngài, Đức Tăng Thống đã nói với HT Chí Viên rằng : “ Hiện nay tôi đâu có quyền gì đâu!”.” 

     b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 4 của Phái đoàn vấn an:

            Câu nói: “Ngài đều bị cô Thu Huyền và HT Nguyên Lý thao túng và điều khiển.” là một câu nói quá đáng, không nói lên sự thật đang diễn ra tại Chùa Từ Hiếu ngày 7 tháng 3 năm 2019.  Nếu thật sư Đạo hữu Thu Huyền và HT Nguyên Lý thao túng và điều khiển Đức Tăng Thống thì Phái đoàn vấn an này không bao giờ vào được trong chùa Từ Hiếu để gặp Đức Tăng Thống.  Ngày 7 tháng 3, 2019,   khi gặp Phái đoàn vấn an đến chùa Từ Hiếu, mặc dù không nhận được sự thông báo trước nhưng Đạo hữu Thu Huyền đã tìm đến Đức Tăng Thống để hỏi ý kiến của Ngài rằng có nên tiếp Phái đoàn vấn an này không, thì được Ngài trả lời rằng cứ cho họ vào. 

            Sau đó trong khi tiếp xúc với Đức Tăng Thống, Đạo hữu Cầu vì không hiểu rằng Đạo hữu Thu Huyền là Thị Giả của Đức Tăng Thống nên khiĐạo hữu Cầu nói “Đây là công việc của Giáo Hội, cô Thu Huyền không phải là người của Giáo Hội, cô chỉ là cháu gái chăm lo sức khỏe cho Đức Tăng Thống,  nên khi tôi báo trình yêu cầu cô Thu Huyền không được chen ngang và áp đặt ý ngược lại cho Đức Tăng Thống.”

            Chính vì thế mà Đạo hữu Thu Huyền mới nói: “Ở đây trừ quý Chư Tăng Hòa Thượng, tất cả còn lại đều là cư sĩ, nhưng tôi được Ngài cho phép ở bên cạnh Ngài và tôi chỉ nói những điều sự thật. Hiện tại tôi là người đang chịu trách nhiệm về sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của Ngài, vì vậy tôi phải luôn ở bên cạnh Ngài. Nếu bác Cầu không cho tôi ở bên cạnh Ngài, tôi sẽ cho dừng ở đây.”

            Thưa quí vị!  Nhắc lại Quyết Định số 12 VTT phế bỏ chức viện trưởng Viện Hoá Đạo và giải tán toàn bộ nhân sự VHĐ đã làm cho nhóm giải tán nhân sự VHĐ đứng đầu là Đạo hữu Nguyên Chánh và một số Hoà Thượng,  họ vô cùng tức giận và gọi Quyết Định số 12 VTT này là một Quyết Định Khốc Liệt trong khi họ cho ra đời  các Quyết Định Minh Định Trách Nhiệm và Quyền Hạn của Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo Trong Giai Đoạn Hiện Tại có tên trong hồ sơ  là Quyết Định số 29.18/VHĐ/VT/QĐ và Quyết Định số 33. 18/VHĐ/VT/QĐ.   Chính các Quyết Định số 29.18/VHĐ/VT/QĐ và  số 33.18/VHĐ/VT/QĐ thỉnh cử HT Huyền Việt vào chức Chủ Tịch VPII, mà Văn Phòng II vốn đã bị xoá bỏ trong Bản Tu Chính Hiến Chương 2015.  Như thế trong khi Quyết Định số 29.18 và số 33.18 của VHĐ vi phạm và phản nghịch lại  Hiến Chương 2015 thì Phái đoàn vấn an của Đạo hữu Nguyên Chánh và các Hoà Thượng và Đại Đức này lại cho là đúng, là hợp lệ!  Đây là một lý luận thật hết sức phi lý và cũng là một hành động sai trái và vi phạm hiến chương Giáo Hội của nhóm người này.  Họ bất chấp Hiến Chương GHPGVNTN nói gì, họ không cần biết những điều lệ trong Hiến Chương và cũng không tôn trọng hay khâm tuân những điều lệ trong Hiến Chương. 

            Vậy rõ ràng nhóm nhân sự bị giải tán VHĐ này không khâm tuân Hiến Chương GHPGVNTN, như thế họ không còn là tín đồ của Giáo hội nữa. 

            1. Như thế họ đứng trong vị trí nào trong Giáo Hội để đại diện cho VHĐ? 

            2. Họ đứng trong vị trí nào trong Giáo Hội để tường trình đến Đức Tăng Thống.

            3. Họ đứng trong vị trí nào trong Giáo Hội để yêu cầu Đạo hữu Thu Huyền không được xen vào việc tường trình của họ?

            Tìm mãi, chúng tôi thấy chỉ có một câu trả lời đúng với việc làm Vấn an chùa Từ Hiếu của họ chính là dùng số đông nhân sự để áp đảo chư tăng và Đạo hữu Thu Huyền chùa Từ Hiếu.  

            Nói tóm lại, Phái đoàn vấn an chùa Từ Hiếu là một nhóm người ngoại nhân đối với GHPGVNTN. Họ không có quyền hạn hay nhiệm vụ gì đối với GHPGVNTN nữa từ khi họ đã vi phạm bản Tu Chính Hiến Chương 2015 bằng các Quyết Định số 29.18 và  33.18/VHĐ/VT/QĐ. 

            Nếu chiếu theo Giới Bổn nhà Phật, những tu sĩ nào đã thọ Giới Ba La Đề Mộc Xoa, trước đã bị giải nhiệm khỏi chức vụ trong Giáo Hội, sau đó không chấp nhận và không thi hành văn bản giải tán từ VTT, mà lại còn ký tên trong những Văn Bản chống đối như văn bản số 03.19/VHĐ/VTR (Quan Điểm Của Viện Hoá Đạo về một Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN Có thể Diễn Ra Bất Cứ Lúc Nào), hay Thông Bạch số 37.18/VHĐ/VTR về Minh Định Lập Trường VHĐ về Quyết Định của ĐTT và Thông Bạch số 40.18/VHĐ/VTR Quan Điểm của Viện Hoá Đạo Về Quyết Định số 12, Thư Thu Hồi Khuôn Dấu, Thông Bạch Không Số… của Đức Tăng Thống đều phạm vào giới Tăng Tàn số 12 của Tứ Phần Luật Tỳ Kheo 250 Giới.

            Lại nữa, câu nói: “Tôi hiện nay đâu có quyền gì đâu.” là một câu nói bình thường của người tu hành với nhau.  Người xuất gia là người đã từ bỏ mọi tài sản riêng tư hay mọi quyền thế.  Có bao đời ai là người xuất gia mà cho mình có quyền lực với người này hay với người kia, huống chi Đức Tăng Thống đã hiểu vô thường hay Không tánh.  Phật pháp chứ phải thế gian pháp đâu mà gọi là có quyền hay không có quyền.  Từ xưa nay Ngài tự thấy bản thân mình không có gì cả ngay cả quyền lực, thì đó mới gọi là Không Tánh.  Ngài chỉ căn cứ vào Hiến Chương mà làm, cho nên Ngài luôn nghĩ rằng là Ngài không có quyền gì cả.  

            Có những kẻ thế gian chưa hề nghiệm học được ý chỉ Phật Pháp khi nghe nói “không có quyền” liền nghĩ rằng đó là người bị chế ngự.  Phật pháp đâu có đơn giản như thế!  Thấy mình không có quyền lực gì cả mới là có trí tuệ thật sự vì đó chính là lúc chứng thực Ngũ uẩn giai không trong Phật Giáo.

            Vì thế không thể căn cứ vào câu nói “Hiện nay tôi không có quyền gì đâu.” mà kết luận đó là giây phút Ngài tỉnh trí hay không tỉnh trí gì cả.  Đấy chỉ là một câu nói của bậc chơn tu chẳng còn ham muốn việc thế gian giả tạm, hay còn nói đó là trạng thái Không Thân.

            Thưa quí vị Phật Tử!  Nhóm nhân sự VHĐ đã bị giải tán vốn tạo ra nhiều lỗi lầm, chống trái Hiến Chương  và bất khâm tuân mọi Quyết Định của Viện Tăng Thống mà không tự xét mình để tu sửa, trái lại họ thường hay săn tìm và bày kể những điều xấu của người khác, đó là hạng người đáng “ghét” (ố xưng nhân chi ác giả).  Trong Khổng Học Đăng, trang 138, do cụ Sào Nam Phan Bội Châu soạn thảo và hoàn tất năm 1936 có một đoạn mà Đức Khổng Tử nói về hạng những người này: 

            Một hôm thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử rằng:

            – Những bậc quân tử đối với loài người, có ghét những hạng người nào không?

            (Quân tử diệc hữu ố hồ?)

            Đức Khổng Tử trả lời:

            – Có chứ!  Có lẽ nào ở trong thảy loài người, đụng với hạng đáng ghét mà người quân tử không ghét?  Những hạng người như sau này là quân tử phải đáng ghét:

            1. Thứ nhất là loại người không biết điều xấu của mình, mà hay bày kể những điều xấu của người ta.  Đó là một hạng người đáng ghét. (ố xưng nhân chi ác giả)

            2. Thứ hai là loại người tự xử mình một cách ty tiện, nhân cách quá chừng thấp, chỉ là loại hạ lưu, mà lại hay chê bai dèm huỷ những bậc người cao thượng.  Đó là một loại người đáng ghét. (ố cư hạ lưu nhi sấn thượng giả) 

            3. Thứ ba là loại người hung hăng trắng trợn, ỷ mình là mạnh mà không kể gì đến lẽ phải.  Đó là loại người đáng ghét. (ố dũng nhi vô lễ giả)

            4. Thứ tư là loại người có gan liều khùng quả quyết ráp làm, mà có đầu óc ngu như bí đặc, trất ngại không thông lý lẽ đúng sai.  Nếu ai đem lý lẽ nói với nó thì chúng nó không bao giờ nghe. Đó là hạng người đáng ghét. (ố quả cảm nhi trất giả)

            Bốn hạng người ấy, lúc mới xem qua thì trông giống như loại người cương trực, dũng cảm, nhưng khi xét kỷ lại thời là hạng người xấu, chẳng những chúng nó làm hại tự mình thôi, mà chúng nó còn làm hại lây tới cả xã hội nữa.  Vậy nên quân tử phải ghét bốn hạng người như thế.

            Thầy Tử Cống nói rằng:

            – Thưa Thầy!  Tứ (tên riêng của Thầy Tử Cống) nầy cũng thấy có ba hạng người rất đáng ghét:

            1. Có một hạng người chỉ làm bằng cách hoạ may, không cân nhắc đạo lý, không nghĩ đến bổn phận của mình, chỉ mong sự may mắn mà thôi, thế mà lại tự thị rằng mình là khôn. Đây là loại đáng ghét. (ố kiểu dĩ vi trí giả)

            2. Có hạng người hay thường kiêu ngạo, hành động vô lễ, luôn tuồng, không biết khiêm tốn lịch sự là cái gì, mà hay tự ỷ mình như thế là mạnh.  Đó là hạng đáng ghét. (ố bất tốn dĩ vi dũng giả)

            3. Có hạng người hay làm bộ xủng xủng xẳng xẳng, rình lén những chổ khuyết điểm của người mà công kích người ta ở giữa công chúng, để cho tỏ rõ điều xấu của người ta, rồi tự mình lấy thế làm minh trực.

Đây là hạng người đáng ghét lắm. (ố cật dĩ vi trực giả)

            Thưa Thầy!  Ba hạng người này nhìn qua giống như người trí, nhưng thiệt ra là đứa ngu si; nhìn như hình dũng cảm, mà thiệt ra là đứa cường bạo; nhìn như hình trực tâm, mà thực ra là đứa cương ác, nên Tứ này ghét lắm.

            Thưa các Phật Tử!  Với câu chuyện đối thoại giữa Đức Khổng Tử và thầy Tử Cống về bảy loại hạng người đáng ghét, chúng ta nghĩ thế nào về hành vi của Phái đoàn vấn an này?            

5. a. Nhận xét 5 của Phái đoàn vấn an:

            Trích: “Đến lúc này, 07/03/2019, Đức Tăng Thống chưa hề có một Di Chúc và Di Huấn nào khác như lời thú nhận về sau của cô Thu Huyền, ngoại trừ Di Chúc và Di Huấn mà Ngài đã ban hành, được ấn ký, ghi âm và ghi hình kèm 2 Video năm 2017 (Đinh Dậu ).” 

      b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 5 của Phái đoàn vấn an:

            Ngài có Di Chúc hay Di Huấn nào khác thì đó không phải là chuyện liên hệ  với của nhóm người Nhân sự VHĐ đã bị giải tán, vì quí vị không còn là thành viên của Giáo Hội sau khi quí vị không thừa nhận và không khâm tuân Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 và Quyết Định số 12 VTT. 

6. a. Nhận xét 6 của Phái đoàn vấn an:

            Trích: “Hoà Thượng Nhật Ban bạch với Đức Tăng Thống về lời dạy của Ngài và thưa rằng tình hình Giáo Hội bây giờ rất khó khăn, không họp, không bầu bán gì được nên xin Ngài cứ y như cũ mà làm. Đức Tăng Thống hỏi Hòa Thượng Nhật Ban giữ chức vụ gì trong Giáo Hội, Ngài thưa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ. Đức Tăng Thống nói: “Đây là ý kiến của Thầy, tôi sẽ lấy ý kiến của tất cả thành viên Viện Hóa Đạo. Mình sẽ căn cứ vào ý kiến của số đông để quyết định công việc của Giáo Hội, bây giờ cứ thế mà sinh họat.”

      b. Chúng tôi nhận định Nhận xét 6 của Phái đoàn vấn an:

            Đây là câu nói cho một Đại Hội có chương trình bầu cử lại chứ không áp dụng cho những nhân sự bị giải tán rồi tự động theo số đông mà quyết định.  Vì thế nhân sự VHĐ đã bị giải tán không thể dựa vào số đông mà tự cho mình là thành viên của Giáo Hội và có quyền quyết định công việc của Giáo Hội.  Theo tất cả các bản Hiến Chương của Giáo Hội, nhóm nhân sự bị giải tán không thể tự nhóm họp với nhau để làm bất cứ công việc gì của Giáo Hội nếu không có một Đại Hội Khoáng Đại hay Bất Thường do Đức Tăng Thống triệu tập.  Vì sao?  Vì tất cả những người này là nhân sự VHĐ bị giải tán của Giáo Hội như đã quy định trong Quyết Định số 12 VTT và 14.   Còn nếu nói rằng VHĐ có quyền triệu tập một Đại Hội Khoáng Đại là khi nào các nhân sự VHĐ chưa bị giải tán và có sự chuẩn nhận của Viện Tăng Thống.

            Đức Tăng Thống đã hy sinh hết một đời người để đổi lấy cái tự do tôn giáo và tự do nhân quyền cho Giáo Hội và mọi người dân.  Đến giờ phút này là lúc Ngài nên được tịnh dưỡng và niệm Phật vãng sanh như lời Ngài đã nói với Ông Võ Văn Ái, PTTPGQT trước khi Ngài ra Bắc.  Mọi tín đồ Phật Tử cần phải biết yêu thương và tôn trọng ý nguyện cuối cùng trong đời Ngài.  Vì sức khoẻ của Tăng Thống là trên hết, vậy tất cả những ai  thăm viếng Ngài có tánh cách quấy rối sự an dưỡng của Ngài như chuyện vừa qua, chư Tăng chùa Từ Hiếu cần nên xem xét kỹ đối tượng thăm viếng Đức Tăng Thống trước khi đưa họ gặp Ngài. 

Kết luận: 

            Vì những việc làm của VHĐ và VPII đã sai trái với Hiến Chương 2015 và các Quyết Định VTT, Đức Tăng Thống đã dựa trên bản Tu Chính Hiến Chương 2015 cho ban hành các Quyết Định số 11, Quyết Định số 12, Tâm Thư Không Số, Tâm Thư 14 để giải tán mọi nhân sự trong VHĐ và VPII. Tuy nhiên để tiếp tục vụ thưa kiện một cách hợp lệ, chúng tôi đề nghị một phương án ổn thoả để cứu vãn tình thế, hy vọng có một lối thoát như sau:

            1. Các nhân sự giải tán của VHĐ từ nay phải chấm dứt mọi hành vi đường đột đến thăm viếng Đức Tăng Thống, nếu có.

            2. VHĐ và VPII phải ly khai Đạo hữu Nguyên Chánh vì ông  này đã bị Đức Tăng Thống khai trừ từ lúc trước khi Ngài ra Bắc.  Đạo hữu Võ Văn Ái có ghi lại audio về điều này khi nói chuyện với Đức Tăng Thống.

            3. VHĐ và VPII phải tỏ ý muốn khâm tuân Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 và các Quyết Định của VTT bằng cách viết thư sám hối đến VTT.

            4. VHĐ và VPII cho ra văn bản huỷ bỏ tất cả những văn thư, Quyết Định, Thông bạch bất khâm tuân hay trái ngược với Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 và các Quyết Định VTT.

            5. VHĐ và VPII sám hối với Đức Tăng Thống qua một buổi Yết Ma như trong Thông Điệp Xuân 2019 mà Ngài đã phổ biến.

            6. Sau khi làm xong năm điều trên, VHĐ và VPII nên họp riêng với Hoà Thượng Thích Nguyên Lý và Thị giả của Đức Tăng Thống để xin thỉnh nguyện lên Đức Tăng Thống ban ra một văn bản cho phép VPII tiếp tục đại diện cho GHPGVNTN Hải Ngoại để tiếp tục vụ kiện.        

Kính chúc quí Phật Tử thân tâm an lạc. 

Huệ Lộc

Tôn Thắng Đạo Tràng

Ngày 19 tháng 03 , 2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.