Hà Túc Đạo: Thư Kính Trình Chư Vị Tôn Túc GHPGVNTN Cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Chư Thiện Trí Thức Phật Giáo

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

TRÌNH THƯ

NAM MÔ BN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHT

Kính trình: – Chư v Tôn Túc GHPGVNTN

* Chư Hòa Thưng, Thưng Ta, Đi Đc Tăng Ni

* Chư v Thin Tri Thc Pht Giáo

Con là mt Pht t bình thưng như hng trăm ngàn Pht t thuc GHPGVNTN khác, đã th Tam Quy, Ngũ Gii. Do bi gia cnh rt khó khăn, không đưc thưng xuyên gn gũi vi Sư Ph, vi các bc Thin Tri Thc nên không có danh phn hay hot đng gì ni tri, ch biết c gng t thân tu hc như li Sư Ph căn dn trưc đây. Tuy nhiên, vi tm lòng ưu tư đến Đo pháp nưc nhà, đến s sinh tn, mng mch ca GHPGVNTN, mt Giáo Hi chính danh, truyn tha hơn 2000 năm ca Chư Lch Đi T Sư, Chư Thánh T Đo đã hy hiến thân mình đ hong dương Pht Pháp, nhm cu đ chúng sinh ca dân tc nhiu nghit duyên, nhiu đau kh này. Con đã âm thm theo dõi, thu thp thông tin; đã trăn tr, đau đn cùng nhng thăng trm, biến đng ca Giáo Hi nưc nhà. Đến nay, sau nhiu nghĩ suy cn k, vi s bc xúc tn tâm can, con mnh dn viết nên Trình Thư này kính trình đến Chư Lit V; vi ưc mong gióng lên mt tiếng chuông ca s thng thn, trung thc; mt s tht mà con đã nhn thy trong tinh thn CHÁNH NG và NGŨ GII mà con đã th trì.

Kính thưng trình Chư Lit V

Trong thi gian my năm tr li đây, GHPGVNTN đã chu đng biết bao cơn sóng gió, bão táp trùng trùng. S phân rã cu trúc ca GH ngày càng kch lit do nhiu yếu t, ni ti ln ngoi lai ! Đến nay đã gn như cùng cc; chung qui cũng nm trong s tính toán sp xếp ca Thế quyn, tiếp ni bưc đi chiến lưc t năm 1981; li dng s c tin, s t tôn t mãn, lòng tham li lc, tin nghi và c s tham danh vô thưng. Như thi sĩ Nguyn Du đã tng viết trong bài Mn hng k 1

….Cao hng cu vô hoàng các mng .

Hư danh v phóng bch đu nhân…”

( Đã lâu ri, lúc cao hng nghĩ mình không còn p gic mng gác vàng na Nhưng hư danh nào đã buông tha k bc đu này )

Con xin trình bày ln lưt my điu thy biết như sau:

1. Hin trng tình hình sc khe ca Đc Đ Ngũ Tăng Thng Thích Qung Đ: Phi trung thc đ tha nhn rng ĐTT hin nay do bnh tt v trí não ngày càng trm trng nên Ngài không còn sáng sut na. Lúc còn Thanh Minh Thin Vin, Ngài đã bt đu quên lãng nhiu điu mi xy ra, BV Pháp-Vit đã báo đng là bnh trm trng và đ ngh nhp vin điu tr. Lúc này, Ngài đã lúc nh lúc quên, tâm thn nhiu lúc bt n, không t ch .Đến khi ra Bc, Ngài có lúc sáng sut, có lúc mù m ngày càng nng. K t lúc b cô cháu Thu Huyn cùng Hòa Thưng Nguyên Lý đưa vào chùa T Hiếu, qun 8 thì Ngài đã hoàn toàn l thuc vào 2 v này v mi mt. Bnh lý trí não này gi là Alzeimer, là mt dng bnh Tâm Thn hc. Tuy nhiên, có l vì quá thương kính ĐTT và cũng vì danh d ca ĐTT và c GH nên Chư v Tôn Túc đã không dám công b ra ch vì ý nghĩ là Lãnh đo Ti Cao ca GHPGVNTN mà b bnh Tâm Thn là mt điu không hay ! Điu này đã là mt nhưc đim chí mng và đ li nhiu h ly chết ngưi. Con li mn phép nghĩ khác rng: – Do không công b rõ ràng nên hu hết Pht t luôn nghĩ Ngài khe mnh, sáng sut. – Mt s cá nhân, t chc hoc mt nhóm ngưi thân cn vi ĐTT đã li dng Ngài đ n, ký nhng văn bn, quyết đnh có li cho mưu đ ca h, đ trách nhim lch s lên mình ĐTT. Đin hình là Quyết đnh s 12 ngày 25/11/2018 và Quyết Đnh Không S ( liên quan đến vic bãi min hot đng ca Vin Hóa Đo ) là do Ô. Võ văn Ái viết và gi v, như li xác nhn ca cô Kim Yến, đ t ca Hòa Thưng Nguyên Lý; hoc như gn đây, Tâm Thư s 14 ca ĐTT, ngày 28/ 02 / 2019, là do cô Thu Huyn và Hòa Thưng Nguyên Lý phi hp vi nhau đ son ra, như li xác nhn ca cô Thu Huyn. – Nhng s vic ĐTT đã ký ban hành dưi s áp đt ca ngưi khác thc s không tương xng vi quan đim hành hot xưa nay ca Ngài và như vy thì làm sao có đưc giá tr đ thi hành và còn chi giá tr ca ch ký ca ĐTT ? Cho nên, con li thy không minh bch hóa bnh lý ca ĐTT, c đ cho Ngài b li dng là không thương Ngài, không tôn kính quá kh hi sinh ln lao ca Ngài cho Dân Tc và cho Đo Pháp nưc nhà. Vì vy, con kính mong quý Ngài công khai tha nhn tình trng bnh tt ca ĐTT, to điu kin đ Ngài ngh ngơi, an dưng, cha bnh không còn phi lo lng công vic ca Giáo Hi.

2. Vi Hòa Thưng Thích Nguyên Lý thì con vô cùng băn khoăn! Thy nguyên là Tng V Trưng TV T Thin- Xã Hi, kiêm Tng Th Qu ca Vin Hóa Đo GHPGVNTN, nhưng Thy hành x như là phn bi li VHĐ GHPGVNTN. Không biết Thy nghe s ch đo ca ai đ ri Thy kết hp vi GS Võ văn Ái, cô Thu Huyn …; sp xếp bí mt đánh tháo ĐTT t Thái Bình đưa v chùa T Hiếu ca Thy ngày 22/11/2018. Rt nhanh chóng, ch sau 3 ngày là Thy ra đưc ngay Quyết Đnh s 12, ngày 25/11/2018 vi ni dung là bãi nhim Hòa Thưng Vin Trưng VHĐ, TTK VHĐ và tt c thành viên Ban Ch Đo VHĐ GHPGVNTN ! Sau đó, cùng vi cô Thu Huyn và GS Ái; có ĐTT và con du Vin Tăng Thng trong tay, chư v đã liên tiếp ra nhiu văn bn khác na; có ch ký và du ca ĐTT hn hoi, tt c đu nhm vào vic phá đ VHĐ và c VP II VHĐ GHPGVNTN. Thôi thì đó là vic ca Thy ! Con biết là không th hi Thy v cái đng lc sâu xa nào đã khiến Thy quay ngưc li như thế; tuy nhiên, con li rt bt mãn v mt phương din khác trong cách hành x ca Thy. Trưc đây, có v vic ca C HT Vin Trưng Thích Thanh Quang, chc Thy là ngưi rõ hơn ai hết. C Hòa Thưng Thanh Quang có cô đ t là Sư Cô Đng Hiếu, Hòa Thưng nuôi cô t khi còn rt nh; tiếng là Sư Đ, là Thy Trò, tình thc là như Cha Con, hơn na, trong hoàn cnh HT đau m trin miên, chùa Giác Minh li b phong ta thưng trc, Thy trò nghèo đói xơ xác t tơi, sng da vào nhau. Du cho không h có tiếng xu hay li đn đãi nào v gii hnh, nhưng ĐTT đã hơn mt ln nhc nh v gii lut: Thy- Trò nam n không đưc chung mt chùa, vì lý do đó mà ĐTT đã bãi min chc v Vin Trưng VHĐ ca Hòa Thưng Thanh Quang. Nay, Hòa Thưng Nguyên Lý , Trú Trì chùa T Hiếu li n sp xếp cho cô Thu Huyn, du là cháu ca ĐTT, vào hn trong chùa, k cn thưng trc vi ĐTT, vin c là “ Th Gi, là ngưi chăm sóc “ và toàn quyn quyết đnh tt c, t th xác, tinh thn và mi mt sinh hot ca ĐTT ! Thy làm đưc như thế là do ĐTT nay không còn linh mn na, không còn t ch, đc lp trong suy tưng cũng như trong hành đng na. Thế nhưng, như thế là Thy đã hy hoi danh tiết cũng như gii hnh mt đi ca ĐTT!. Thy đã là Hòa Thưng thì làm sao Thy không rõ gii lut ? Chưa k rng, cô Thu Huyn, ngưi đàn bà đó trong Chùa T Hiếu, cũng là k cn hng ngày vi bn thân Thy na, li cùng nhau bàn son Tâm thư này, Thông Bch kia cho mc đích chung ca c hai ngưi, như li cô Thu Huyn đã khng đnh ! Nghĩ đến đó thôi, con ly làm lo s cho Thy lm ! Hòa Thưng Ch Tch VP II VHĐ Thích Huyn Vit gn đây đã có mt bài viết ngn cnh báo cho Thy, kính mong Thy lưu tâm và suy nghĩ cn trng.

3. V GS Võ văn Ái và Phòng Thông Tin Pht Giáo Quc Tế: Kính thưng trình Chư Lit V: Trưc đây, trong giai đon b đàn áp khc lit, vì s rng GHPGVNTN b hn chế quá mc, không th hành hot gì đưc, Đc Đ T Tăng Thng Thích Huyn Quang đã cho thành lp VP II VHĐ ti Hi Ngoi đ duy trì mng mch ca GH phòng khi vic cùng khn xy ra, đng thi lp nên PTTPGQT trc thuc Tng V Truyn Thông VHĐ. GS Võ văn Ái đưc giao ph trách công vic này. Lúc khi đu, công vic ca PTTPGQT khá trôi chy và thun hp vi ý ch ca VHĐ. PTT là tiếng nói ca GH, ca VHĐ đến vi các cơ quan thông tin toàn thế gii, đến vi đng bào Pht t hi ngoi ln ti quc ni. Thi gian đó không kéo dài đưc lâu. Năm 2015 là năm mà GS Võ văn Ái l rõ ý đ bt ho bng cách t to ra Giáo Ch 14, xưng danh ĐTT, ( không có n ký), giao cho VHĐ và Vin Tăng Thng chun b t chc Đi Hi X GHPGVNTN đ tu chnh Hiến Chương. Mt khác GS Ái đã t ý tu chnh Hiến Chương 2011 thành bn Hiến Chương 2015, đc bit là bn Hiến Chương 2015 này đã b đc b toàn b các điu khon đ cp đến Văn Phòng II VHĐ. Coi như VP II không còn có trên đi na, ch đ li mt x lý thưng v VP II là Hòa Thưng Thích Huyn Vit đ theo đui v kin Sư Giác Đng bán chùa Pht Quang. Giáo ch 14 đã đưc VHĐ xác minh cùng ĐTT là không h do ĐTT ban hành và ĐTT cũng không h ra Giáo Ch thc thi Hiến Chương 15. Riêng Đi Hi X thì hoàn toàn là sn phm tưng tưng ra ca GS Ái. Do bi s đăng ti ca PTTPGQT mà đến ngày Hip K Chùa Long Quang- Huế, 4/12/2015 tc 23/10 Al t Mùi, Hòa Thưng Vin Trưng Thích Thanh Quang b cm chế ti Chùa Giác Minh, Đà Nng. Hòa Thưng Thích Tâm Liên Phó Vin Trưng b gi yên ti Chùa Lc Sơn- Bình Đnh, TTK VHĐ Lê Công Cu b qun thúc ti nhà, không đi đâu đưc. Có 6 ngài Hòa Thưng là các Tng V Trưng các tnh, thành do đi sm trưc nên đã đến đưc Chùa Long Quang, nhưng Hòa Thưng Thích Chơn Tâm, TVT Tng V Giáo Dc li b chính quyn trc xut khi chùa. Các Hòa Thưng khác thì b giám sát nghiêm mt. Các v ch tham d l Hip K Chư Lch Đi T Sư và Chư Thánh T Đo ri ai ny tr v trú x. S vic này đã đưc TTK VHĐ Lê công Cu viết thư công b trên các phương tin thông tin đi chúng, PTTPGQT cũng đã đăng ti. Thế nhưng, GS Ái vn c ly ngày hôm đó làm ngày ĐH X, cũng gán luôn cho Hiến Chương 2015 đã đưc tu chnh trong ngày ĐH X này. GS Võ văn Ái qu là có tài “ lng gi thành chân “! Danh tiếng Siêu Tăng Thng Võ văn Ái “ càng tr nên ly lng. T đó, GS Võ văn Ái luôn bám ly Hiến Chương 2015 , đ ph nhn s hin hu ca VP II VHĐ, trùm mnluôn các hot đng ca VP II VHĐ ti Hoa K, luôn hành x cho mình là nhân vt ti cao ca GHPGVNTN ti Hi Ngoi, ch dưi mt mình ĐTT, ln lơt gây mâu thun ri cô lp, cách ly các Văn Phòng Đi Din GHPGVNTN các Châu Lc. Ngoài ra, li tùy tin cho phép đăng ti hoc không đăng ti nhng văn bn cn ph biến rng rãi ca VHĐ, tùy tin chnh sa tt c nhng gì liên quan đến Hiến Chương 2011 thành ra Hiến Chương 2015. S vic này kéo dài trong s vô tình, không chú ý đến ca VHĐ..mãi cho đến thi gian GS Ái l rõ ý đ ca mình, ph nhn c VHĐ quc ni qua câu nói tr danh đ đi …ch phc v Đc Tăng Thng, ch không bao gi phc v my ông ch con con ( hàm ý Ban Ch Đo VHĐ, Vin Trưng, Vin Phó VHĐ…). S lng quyn quá mc ca GS Ái đã khiến Hi Đng VHĐ không th chu đng ni na, ngày 14.09.2018 Hòa Thưng Vin Trưng Thích Tâm Liên quyết đnh vào trình báo cho ĐTT hay s vic trưc khi VHĐ ra tuyên b chính thc. Tuy nhiên, ngày 15/10/ 2018 GS Võ văn Ái cho đăng Thông Cáo Báo Chí có ni dung 12 điu Minh Đnh. Trong đó, điu 8 là điu GS Ái khng đnh t rút ra khi t chc VHĐ GHPGVNTN. T đào thi mình ra khi hot đng ca GHPGVNTN. S tht ca cái gi là Đi Hi X và Hiến Chương 2015 toàn b là như vy. Kho cu đy đ các tư liu đã đăng ti thì s tht đã sáng rõ như ban ngày. S khác bit ch yếu ca HC 2015 ch là dp b VP II VHĐ ti Hoa K. Mưu đ này ca GS Võ văn Ái đã đưc tiếp tc đ đến 3 năm sau, bng Quyết Đnh s 12, ngày 25/ 11/ 2018 GS Ái đã dp b nt Vin Hóa Đo GHPGVNTN; trong lúc Vin Tăng Thng thì không còn ai na. Như vy, công trình trit h GHPGVNTN ca GS Võ văn Ái đã đi công cáo thành ! Nói chung, trên đưng đi ca mình, nếu có bt k ai, hoc t chc nào không hp ý, Gs Ái s không ngn ngi dùng đ mi cách thc đ trit h, đánh phá, làm cho tan nát, thân bại danh lit mt cách trit đ, không thương tiếc. Có mt điu l là có mt v tên là Hu Lc- Tôn Thng Đo Tràng, gn đây đã lên tiếng, viết mt s bài ng h GS Võ văn Ái. Ông Hu Lc vin dn Đi Hi X và Hiến Chương 2015 ca GS Ái đ phn bin nhiu s vic ca VHĐ GHPGVNTN. Trong các bài viết ca mình, ông Hu Lc thưng đan xen giáo lý Pht pháp ln vi tư tưng ca Khng Mnh, ông cũng thưng đem s trưng Dch Hc ra đ dn chng và cho ra nhiu điu Tiên đoán theo Dch s. đây có my điu cn lưu ý: a./ Phn Dch s: Ô. Hu Lc dùng phn Hình nhi H ca Dch đ đưa ra nhng li tiên đoán s vic, cũng chng hơn gì các v bói toán giang h, bi vì nếu tht s chính đáng thì hn ông đã bói ra đưc rng Đi Hi X và Hiến Chương 2015 ch là sn phm tưng tưng, ba đt ca GS Võ văn Ái, hoàn toàn không có tht ti đt nưc Vit Nam này; đ ri ông phi căn c vào các điu hư huyn đó mà lý lun phn bin nhng điu tuyên b ca VHĐ GHPGVNTN. b/. Giáo lý Pht Pháp không phi là đ lý lun suông ! Giáo lý là đ tu hc và tu tp. Phi là Tri Hành hp nht. Bao gi cũng vy, khi đu vn đ Ông Hu Lc đưa ra căn bn là Pht Pháp, nhưng sau đó ông li gii quyết bng đưng li ca Nho Giáo. Cơ bn v luân lý, các li dy ca các bc Thánh Hin Nho Giáo là không sai, là đúng đn; nhưng vn đ là khi thy ca s vic mà ông Hu Lc đưa ra thì không đúng; v chăng đó không phi là cách gii quyết ca con nhà Pht. Do đó, vi ông Hu Lc thì Tri Hành rõ là không hp nht ri ! Điu đáng tiếc là ông Hu Lc li đem kiến thc và đo hc ca mình đi phò tr cho ngưi gây ác nghip như GS Võ văn Ái !

4. S hot đng ca t chc Bn Th Tăng Già trong giai đon hin ti: Kính thưng trình Chư Lit V K t khi Đc Tăng Thng v trú ti quê nhà Thái Bình, bóng dáng ca các v Tôn Túc thuc t chc Bn Th Tăng Già đã bt đu xut hin. Hòa Thưng Thích Minh Tâm ri Hòa Thưng Thích Hi Tng ln lưt ghé thăm ĐTT. Chính Hòa Thưng Hi Tng đã ch ĐTT ra khi Thái Bình đ đi Qung Ninh, khi đu cho cuc đánh tháo ĐTT vào Nam ca Hòa Thưng Thích Nguyên Lý kết hp vi cô Thu Huyn. Đến nay, ngày 26/3/2019 Hòa Thưng Nguyên Lý cho phát hành Tâm Thư 15, có Đc Tăng Thng ký tên và đưc đóng du Vin Tăng Thng. S dĩ con viết dài dòng như vy mà không tha nhn ĐTT ban hành là do bi con đã nhn đnh phía trên, ĐTT hin nay do bnh tt v trí não nên không còn đ minh mn và sáng sut đ nhn đnh tình hình na, ( tt c hot đng v tinh thn, th xác và các sinh hot khác đu b cô Thu Huyn và HT Nguyên Lý áp đt !), ch đng nói đến kh năng có ý tưng và viết ra mt bn Tâm Thư có tính văn chương cao, thm đm giáo lý Pht pháp, mang ti nhiu n ý và c tính ngy bin trong đó! Con nhn đnh rng văn bn này dt khoát đã đưc quý v nào đó chun b sn, tha hip vi HT Nguyên Lý đ đưa cho ĐTT ký tên ri đem đi đóng du. Đc văn bn này, cân nhc ging văn, mch văn, trình đ Pht pháp và c s khôn khéo n tàng ngy bin trong đó; tác gi ca nó s không phi là Hòa Thưng Nguyên Lý, không phi là GS Võ văn Ái, mà phi là ca quý v Tôn Túc thuc Bn Th Tăng Già ! Vi ý t đưc trình bày, Tâm thư 15 đã không che giu ý đ đây ch là bưc đm, mưn li ĐTT đ tiến hành mt Đi Hi Bt Thưng nhm tái thiết lp mt GHPGVNTN mi, vi đy đ các thành phn ca Hi Đng Lưng Vin bt chp Hiến Chương. Do bi ngưi viết Tâm Thư đã dn đến Gii Lut, đến pháp đ tht dit tránh “ Như tho phú đa , xem như tt c các bên đu có li, gi thì xí xóa b qua hết mi s đ đt đến cnh gii Tăng già hòa hp, bn th thng nht..và tiến hành Đi Hi Bt Thưng! Nhưng thế nào là tt c các bên đu có li? C gng kham nhn, hy hiến tt c, chp nhn mi nguy nan k c tính mng đ duy trì mng mch truyn tha ca Giáo Hi là có li sao? Quyết Đnh 12, ngày 25/11/2018 do GS Võ văn Ái son chuyn v, như li cô Kim Yến, đ t HT Nguyên Lý xác nhn, đưc n vào tay ĐTT đang mù m do bnh tt v trí não, buc Ngài ký tên vào, vi ni dung đình ch và bãi min chc v toàn th Hi Đng VHĐ; GHPGVNTN ch còn mt mình Đc Tăng Thng mà gi là “ …Tăng già có thi gian th hin bn th thanh tnh và hòa hp, làm nơi quy ngưng cho bn chúng hòa hp đng tu, cùng hòa hp trong lý tưng phng s dân tc và nhân loi..thc là tung hng ch nghĩa, khiên cưng và ngy bin hết ch nói ! Nhân đ cp đến mc đích chính yếu ca Tâm Thư 15 là Đi Hi Bt Thưng, con li nh đến li dy ca hai Ngài Đ TĐ Ngũ Tăng Thng trưc đây: “ GHPGVNTN không bao gi có th tiến hành Đi Hi đưc khi th chế chính tr ca quc gia vn như cũ, khi nhà nưc luôn ch trương Dân tc, Đo Pháp, Xã hi Ch Nghĩa..nghĩa là Pht Giáo s ch là mt Hi Đoàn như các Hi đoàn khác ( Hi Ph N, Hi Cu Chiến Binh, Hi Ch Thp Đ, Hi Nông Dân…v..v..) và đu là thành viên trong Mt Trn T Quc VN. Đương nhiên lúc đó GHPGVNTN s là mt công c ca chính quyn, phc v cho chế đ, cho Đng như GHPGVN hin ti. Vy Đi Hi Bt Thưng có th din ra hay không ? Kính thưa Chư Lit V : Con s rng Đi Hi vn có kh năng din ra, đương nhiên là s đưc s chp thun ca Nhà nưc, ca Công An ! Còn nh rng sau S Biến Lương Sơn vào tháng 10 năm 2003, các v Tôn Túc Lãnh Đo GHPGVNTN đã b biết bao gian kh: bt giam, tù đày, qun chế…cũng là do s lt lng ca Nhà Nưc sau cuc hi ng đy ha hn T Bi- H Xã ca Đ T Tăng Thng Thích Huyn Quang và Th Tưng Phan văn Khi. Mt thi gian sau, vi nhn thc là cn tha hip đ hot đng, mt s Danh Tăng ca VHĐ xin ch trương làm đơn đăng ký vi Nhà Nưc, chp nhn bt tay vi chính quyn. Rút kinh nghim nhiu ln trưc đây, Vin Trưng VHĐ Thích Qung Đ lúc đó đã không tán thành nên các v đó xin t chc, ra khi Hi Đng Vin Hóa Đo. Tháng 08/ 2012, T chc Bn Th Tăng Già đưc các v Tôn Túc này thành lp đng thi bo tr cho nhóm GĐPT t xưng là GĐPT Truyn Thng ca anh Nguyên Tín Nguyn Châu. Bao lâu nay, t chc Bn Th Tăng Già vn duy trì khuynh hưng tha hip vi Nhà Nưc. Nếu ti đây, Bn Th Tăng Già t chc đưc mt Đi Hi quy mô đ tái lp Giáo Hi mi thì chc chn đã có s tha hip có điu kin và có s ng h, s ch đo t Nhà Nưc. Giáo Hi mi này t chc đưc trong bi cnh xã hi bây gi thì không nói ra, ai cũng biết đưc rng Hi Đoàn Giáo Hi Pht Giáo này đưc ai sp xếp ?, Phc v cho ai ? Cho t chc thế quyn nào? Làm nhim v gì trong khi Đi đoàn kết dân tc ca Mt Trn Dân Tc Vit Nam thuc Đng CSVN ? Có còn gi đưc …bn th tăng già thanh tnh và hòa hp …hay không thì cũng d đoán đnh đưc ch không khó khăn gì ! Kính thưng trình Chư Lit V. Thôi thì đưng đi muôn vn no, ai cũng có quyn t quyết, chn ly con đưng cho chính mình, cho t chc mà mình đã chn đ tùy thuc vào. Nhưng Pht đo ch có mt, đó là con đưng đi đến Giác Ng, Gii Thoát, con đưng Đáo B Ngn mà Đc T Ph Thích Ca Mâu Ni hng mong mi cho tt c chúng sinh. Cũng như thế, con thiết nghĩ GHPGVNTN ch mong mi duy trì mng mch kế tha ca Chư Lch Đi T Sư đã trao truyn, ch đòi hi Pháp Lý sinh hot b tưc đot, đòi hi s đi x công bng trong công cuc Hong Pháp Li Sinh. Ch mong Chư Lit V, nht là Quý Tôn Túc Hòa Thưng, Thưng Ta, Đi Đc Tăng, Ni thương ly Đc Đ Ngũ Tăng Thng, đng li dng tui già, bnh tt ca Ngài na, đng buc Ngài phi ký vào nhng văn bn mình son ra, đ ri Ngài phi chu ti vi lch s Pht Giáo Vit Nam, đng ly Ngài làm biu tưng cho nhng mưu đ mang tính chính tr ca mình na ! Con kính xin cu mong Chư V biết bao nhiêu ! Nam Mô Hoan H Tng B Tát Ma Ha Tát !

5. Vi Hi Đng Vin Hóa Đo GHPGVNTN : Kính thưng trình Chư Lit V Qua nhiu biến đng, thăng trm k t lúc Hòa Thưng Vin Trưng VHĐ Thích Viên Đnh ra đi, ri c Hòa Thưng Vin Trưng VHĐ Thích Như Đt viên tch, c Hòa Thưng Viện Trưng Thích Thanh Quang gp chưng duyên ri khi, con thuyn Giáo Hi PGVNTN đã chìm trong phong ba bão táp tơi bi, hết đt sóng d này li đến cơn lc xoáy khác, tưng chng như có lúc sp v nát ti nơi; cho đến khi con khi đc thy Giáo Ch s18 , ngày 8/8/2018 ( 27/6 Mu Tut ), Đc Tăng Thng ký đ tn phong Tân Ban Ch Đo VHĐ vi đy đ thành phn các Tng V Trưng ph trách công vic, con mi th phào, an tâm phn nào cho tin đ ca Giáo Hi. Tuy nhiên, qua theo dõi, con li thy him nguy, ác kế vn còn trùng trùng, đip đip…bao nhiêu điu gian truân, tr ngi li khi phát trong hoàn cnh hết sc b đng ca quý Ngài ! T vic Đc Tăng Thng phát bnh v tâm trí và v quê an dưng ti Thái Bình ri đưc đưa tr li vào Nam, vic lng quyn tác quái ca GS Võ văn Ái, đến chuyn tr c ca Hòa Thưng Thích Nguyên Lý kết hp vi cô cháu gái Thu Huyn ca ĐTT, ri các văn bn, quyết đnh, tâm thư..v.v…mưn tay, mưn tên Đc Tăng Thng đã gây biết bao kh nn cho Hi Đng VHĐ. Du vy, qua theo dõi, con mng mà thy quý Ngài đã tng bưc kiên trì, kham nhn đ hóa gii tng vn nn, tng vn đ; gi gìn ging mi hot đng ca Giáo Hi, tuân th theo Hiến Chương GHPGVNTN. Hơn na, vic phc hot VP II VHĐ theo Hiến Chương 2011; vi s minh bch, tích cc, kiên cưng và trung kiên ca Hòa Thưng Thích Huyn Vit, Ch tch VP II VHĐ, Ch tch Hi Đng Điu Hành GHPGVNTN Hi Ngoi ti Hoa K đã tiếp thêm làn hơi sinh khí cho Giáo Hi ti quê nhà. Con kính nguyn cu Chư Pht, Chư B Tát, Chư Thin Thn H Pháp mưi phương h trì cho Chư Lit V thân tâm thưng an lc, b đ tâm kiên c và vưt qua cơn Pháp nn, luân him này.

Trên đây là nhng điu trăn tr, lo âu, nghĩ suy v vn mnh sinh tn GHPGVNTN ca con, mt Pht T có tâm thành lo nghĩ v Giáo Hi, đã trung thc nêu lên, cung kính thưng trình đến Chư Lit V Tôn Túc. Trong s hn hp ca mình, nếu có điu gì sơ tht không đưc va ý, con kính cu mong Chư Tôn Túc hoan h đi xá cho con.

Nam Mô Thưng Hoan H B Tát Ma Ha Tát.

Kính Thưng trình

Hà Túc Đo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.