Lê Xuân Nhuận: MA-THÁNH ĐẢO-CHÁNH MA-QUỶ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

I

Ma-Thánh

Theo Kinh Chúa, Thánh-Kinh cũng như Kinh-Thánh [Lời Chúa], thì Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi [Ba Ngôi Một Thể= Tam Vị Nhất Thể] — tiếng Anh là Trinity gồm có: Father (Chúa Cha), Son (Chúa Con), và Holy Ghost (Ma Thánh).

 Riêng về Holy Ghost (Ma Thánh), KiTô-Giáo La-Mã gọi là “Chúa Thánh Thần” trong lúc Cơ-Đốc-Giáo gọi là “Đức Thánh Linh.”

https://www.wordhippo.com/what-is/the/vietnamese-word-for-2ad55e67701c9b9aa102d7606b12b5e8bed4e4e7.html

 Kinh Chúa viết nhiều về Chúa Thánh Thần [Đức Thánh Linh], vài đoạn thí-dụ:

 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần [Thánh Linh] mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy [Đức Giê-Xu], Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Gio-An 14:26).

  Vậy, muốn làm một dân Chúa tốt, phải học, nhớ, và sống theo Lời Chúa, nhờ Thánh Thần [Thánh Linh].

 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần [Thánh Linh] mà Người ban cho chúng ta (Rô-Ma 5:5).

 Nhưng vẫn cùng một Thánh Thần [Thánh Linh] ấy vận dụng cả các ân tứ đó mà phân phát cho mỗi người tùy ý Ngài muốn (I Cô-Rin-Tô 12:11). 

Thế thì, linh-mục có các kiến-thức, kinh-nghiệm, tài-năng, quyền-phép… đều do Thánh Thần [Thánh Linh] ban cho.

Do đó, linh-mục làm gì cũng được sự hướng-dẫn, ban phép, và ủy-quyền của Chúa Thánh Thần [Đức Thánh Linh] tức Ma-Thánh

 Ma Thánh có một vị-trí quan-trọng về phần hồn, trong thế-giới Kitô cũng như Cơ-Đốc, được Chúa Cha sai đến, nhân danh Chúa Con [là Chúa Giê-Xu] mà bảo-trợ con/dân Chúa, đặc-biệt ban phát uy-quyền cho các mục-tử, nhất là các linh-mục là kẻ chăn chiên, người trực-tiếp coi-sóc đời sống vật-chất cũng như tinh-thần của giáo-dân.  Ma Thánh ở với linh-mục.

Vậy, linh-mục là phái-viên, hiện-thân của Ma-Thánh.

II

Ma-Quỷ

 Chúa Giê-Xu ví sự chết với giấc ngủ (Gio-An 11:11-14).

download (24).jpg

Sứ đồ Phao-Lô nói về một số tín đồ đạo Đấng Ki-Tô đã chết là “an nghỉ” (1 Cô-Rin-Tô 15:6).

 Như thế, theo Đạo Chúa, thì cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu chỉ nằm ngủ yên, đợi ngày Chúa Giê-Xu sống lại [xuống trần] lần thứ hai (tức “Ngày Tận-Thế”) để được “phán xét” [nếu thật công-chính thì sẽ được Chúa cất lên Thiên-Đường]

Tuy nhiên, theo Kinh Chúa thì “Satan là tên Ác-Thần, Chúa của đời này” (2 Cô-Rin-Tô 4:4).  Chính “Chúa Giê-Xu cũng gọi Quỷ Satan là vua, chúa (kẻ thống-trị, bá-chủ, thủ-lãnh) của thế-gian này” (Gio-An 12:31) và Kinh Chúa xác-nhận “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỷ, đều nằm trong tay ma quỷ (cả thế-giới đều ở dưới quyền thống-trị của Ác-thần, Quỷ-vương)” (1 Gio-An 5:19).  Với tư-cách chủ-nhân-ông của cả thế-giới loài người, “Satan đem Chúa Giê-Xu lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy các nước vinh-quang rực-rỡ khắp thế-giới, quyến-rũ Ngài rằng: Ngươi chỉ cần quỳ gối thờ lạy ta, là ta sẽ cho ngươi làm chủ tất cả thế-gian này!” (Mat-Thêu 4:8,9).  Đức Giê-Xu từ-chối; Ngài cầu-nguyện Đức Chúa Trời: “Con đã rao truyền lời Cha cho các tín-đồ, nên người đời thù ghét họ, vì họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (Gio-An 17:14).  Lời Đức Chúa Trời kể rằng: “Các vua thế-gian nổi dậy, các lãnh-tụ bàn nghị cùng nhau, âm-mưu đối đầu với Jehovah Đức Chúa Trời và nghịch với Đức Giê-Xu là Đấng chịu xức dầu của Ngài” (Thánh Vịnh 2:2).  Do đó, Chúa dạy: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu (quyền-hành, danh-vọng, lợi-lộcbất-cứ những gì thuộc về thế-gian” (1 Gio-An 2:15-17).  Thánh-Kinh giảng thêm: “Kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời; kẻ thù đó là thế-gian” (Gia-Cô-Bê 4:4).  Ngay chính trong giới tín-đồ của mình, khi “Đức Giê-Xu thấy họ sắp tạo áp-lực đưa Ngài lên làm vua, Ngài liền bỏ đi lên núi ở một mình” (Gio-An 6:15), không chịu làm vua ở thế-gian.  Nói chung, ngày nào mà Đấng Cứu-Thế chưa tái-lâm (chưa tận-thế), thì ngày đó “Cả thiên-hạ (toàn thể thế-giới loài người) còn bị Quỷ-vương hay Satan lừa dối, dỗ dành”(Khải Huyền 12:9), “làm mờ tối tâm trí (mù lòng)” (2 Cor 4:4), và “kẻ thù của Đức Chúa Trời” (Gia-Cô-Bê 4:4) là “các vua thế-gian” (Thánh Vịnh 2:2).

 Nói chung, tín-đồ Đạo Chúa là người không thuộc về thế-gian; mà, khi còn sống, cố Ngô Đình Diệm làm Tổng-Thống và cố Ngô Đình Nhu làm Cố-Vấn, tức là làm vua, làm quan ở thế-gian này, dưới quyền của Quỷ Satan, chống lại Đức Chúa Trời. 

Khi tín-đồ đã chết, thì xác nằm ở địa-ngục (mồ mả), và hồn thì trở về nguyên-cội bàng-bạc trong không-gian.  Nhưng như thế không phải là đã “hưởng nhan Thánh Chúa” tức lên Thiên-Đàng; vì hồn chỉ là một phần, chưa toàn-vẹn, không có xác, của một con người.  Chỉ đến khi nào Chúa Giê-Xu xuống thế lần thứ hai [vào Ngày Tận-Thế], phán-xét công/tội, nếu thấy quả là công-chính, thì mới cho hồi-phục lại xác, thành nguyên-vẹn một con ngườicả hồn lẫn xác, cho lên với Chúa, như Đức Giê-Xu, cả hồn lẫn xác trên Trời (Phi-Líp-Phê 3:20-21; 1 Cô-Rinh-Tô 15:48-49).

Trong lúc chờ-đợi [chưa biết đến bao giờ], chính Chúa Giê-Xu cũng không biết (Mát-Thêu 24:36-39), thì Quỷ Satan, trong nhiều trường-hợp, lấn-lướt Chúa Thánh Thần [Đức Thánh Linh] trên mặt địa-cầu.  Quỷ-Vương lôi-kéo được cả một số thiên-thần theo nó (Kinh Chúa viết: “Rồi Đức Vua (Chúa Giê-Xu)[trong tương-lai, lúc xuống trần lần thứ hai] sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia [Quỷ Satan], đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các [thiên thần] sứ thần của nó!”) (Mát-Thêu 25:41).

 Các thiên-thần mà còn bị Quỷ Satan điều-khiển, huống gì các hồn người đã chết, vất-vưởng trên thế-gian.

download (26) Dựa vào đó, Alexandre De Rhodes  (Cha Đạo nổi bật vào thuở đầu tiên truyền đạo của Chúa cho dân Việt-Nam) đã liệt linh-hồn người chết vào hàng Ma Quỷ, trong “Phép Giảng Tám Ngày”:

Ngày Thứ Tư” [bài-bác tam-giáo Nho+Thích+Lão], “đòi chém thằng Thích Ca cho ngả”, và “cấm thờ cúng Tổ Tiên Cha Mẹ, vì cho đó là dị-đoan mê-tín, là thờ ma quỷ.”

Phép giảng tám ngày – Wikisource tiếng Việ

download (25)Ngược lại, vào ngày 20-10-1939, Giáo-Hoàng Piô XII đã ra Sắc Lệnh Summi Porticicantus công-nhận những nghi-lễ thờ cúng [thờ, lạy, cúng, giỗ] tổ-tiên, và vào ngày 8-12-1939 đã chấp-thuận Huấn Dụ Plane Compertum est của Thánh Bộ Truyền Giáo La Mã, hủy-bỏ các quyết-định trước đó về việc cấm thờ giỗ tổ-tiên.

 Rồi vào ngày 20-10-1964, Tòa Thánh Vatican, qua Thánh Bộ Truyền Giáo, đã chấp thuận đề nghị của Hàng Giám Mục Việt Nam xin áp dụng Huấn Thị Plane compertum est (8-12-1939), về việc tôn kính tổ tiên cho giáo dân Việt Nam.

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/HonNhanGiaDinh/Phuluc1.htm

 Hơn nữa, trong suốt những năm 1962-1965, Tòa Thánh La Mã nhóm-họp “Công-Đồng Vatican II”, cởi-mở và cộng-tác với các tôn-giáo lớn trên thế-giới, cho phép dân Chúa cúng lạy trước bàn thờ gia-tiên và ăn cỗ cúng giỗ

 Từ đó, mỗi năm, nhất là kể từ sau năm 2000, vào ngày mồng 2 tháng 11 dương-lịch, có nhiều tín-đồ Đạo Chúa làm lễ tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, và hiển-nhiên có dâng nhang cúng lạy trước mồ-mả, bàn-thờ, và di-ảnh của các Ngài.

 Mà ma-quỷ thì cũng nhận hưởng đồ cúng (dù được có người thí cô-hồn cho chúng, hay tự chúng dựa hơi Satan lộng-quyền nhận hưởng ngang-nhiên).  Bởi thế Cha Đạo Alexandre De Rhodes mới vơ-đũa-cả-nắm gọi tổ-tiên cha+mẹ được thờ-cúng trên bàn thờ cũng là Ma-Quỷ.

 Nói riêng về cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, thì rõ-ràng hầu như mọi người đều tin rằng linh-hồn của cố Ngô Đình Nhu cũng có hiện về chứng nhận sự thờ lạy và lời cầu-nguyện, đồng-thời chấp hưởng đồ dâng cúng dù chỉ là nhang đèn hoa quả — (Nếu không hiện về thì cúng lạy làm gì?  Linh-hồn an nghỉ tại chốn Luyện Ngục (mồ mả), đâu có đến đây?)

Vậy linh-hồn của cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu   hiện về trên ảnh thờ, bàn thờ, mồ chôn của mình, thì cũng thuộc vào hàng Ma-Quỷ.

III

Ma-Thánh Đảo-Chánh Ma-Quỷ

 Năm ngoái, vào ngày Thứ Bảy, mồng 3 tháng 11 năm 2018, một buổi lễ tưởng niệm và tri ân vị tổng-thống khai-sáng nền Đệ-Nhất Cộng-Hòa đã được tổ-chức tại khuôn-viên Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt-Mỹ (Westminster, nam California, USA).

https://www.youtube.com/watch?v=sNTgw-gp6G0 (P1) Phút 0:06/13:23

 Diễn-giả chánh, trong buổi lễ này, là Linh-Mục Bùi Phong, đến từ Houston (Texas, USA).

https://youtu.be/V_Y7EYv3Qvs (P2) Phút 0:06/15:05

 Điểm đặc-biệt nổi bật trong buổi Lễ Tưởng-Niệm này là, ngoài bức ảnh to-lớn chân-dung cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm dựng ở lễ-đài chánh, còn có một bức ảnh to-lớn thứ hai, cũng là chân-dung tương-tự của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, dựng ở gần đó, cũng cùng trên bục lễ-đài, mà có những hàng chữ phía dưới như sau:

 

TỔNG THỐNG

NGÔ ĐÌNH DIỆM

VIỆT NAM

TRĂM PHẦN TRĂM

TƯỞNG NHỚ TỔNG THỐNG

NGÔ ĐÌNH DIỆM và BÀO HUYNH

Cùng CÁC CHIẾN SĨ – ĐỒNG BÀO

VỊ QUỐC VONG THÂN

 

Bức ảnh to-lớn thứ hai này, được trưng-bày long-trọng trong buổi lễ công-cộng có tính-cách lịch-sử, trước đông-đảo đồng-hương tham-dự ở “thủ đô tỵ nạn của Người Việt Hải Ngoại”, rõ-ràng đã nhấn mạnh ít nhất là hai (2) điểm quan-yếu mà người chủ-trương hẳn phải cố ý nêu lên:

 Thứ nhất:  Cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm là người Việt Nam TRĂM PHẦN TRĂM

Điều này hẳn được mỗi phía, tùy theo nhận-thức của mình, hiểu theo một nghĩa khác nhau.

 Thứ hai:  Tưởng nhớ “Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Huynh, cùng các chiến sĩ – đồng-bào vị quốc vong thân” – mà không đề-cập đến Bào-Đệ Ngô Đình Nhu, là người vốn ở bên cạnh, đi kèm, cặp đôi với anh mình từ ngày đầu tiên nhậm chức Thủ-Tướng Quốc-Gia Việt-Nam dưới quyền Quốc-Trưởng Bảo Đại, nhất là trước cuộc Cách-Mạng 1/11/1963 cho đến ngày vong-thân mồng 2 tháng 11 năm 1963, và sau khi được chôn đi chôn lại mấy lần, rồi được tưởng-niệm cả hai hằng năm, nhất là từ đầu năm 2000.

 Bức ảnh đặc-biệt này cũng được người chủ-trương thực-hiện hai (2) đoạn video ghi lại buổi lễ tưởng-niệm liên-hệ cố-ý sử-dụng kỹ-thuật lắp-ráp để nó hiện lên chiếm cả màn hình một cách bất-thườngđập mạnh vào mắt người xem, hẳn muốn nhắc-nhở khán-giả hãy tìm hiểu xem họ muốn nói gì – chứ không phải chỉ là một “sự cố” kỹ-thuật vô-tình vô-ý [mà họ lưu-trữ và bảo-tồn lâu dài]. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_Y7EYv3Qvs&feature=youtu.be (P2) Phút 0:06/15:05

 Về cái ý-nghĩa ngầm này, bức thông-điệp bí-ẩn này, đến nay chưa thấy có ai phát-biểu cảm+nghĩ thế nào.

Riêng tôi, như đã viết trên (I và II):

Linh-Mục có quyền+phép của Chúa Thánh-Thần [Đức Thánh Linh] tức là của Ma-Thánh; vậy LM. Bùi Phong có quyền+phép của Ma-Thánh; mà linh-hồn của cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu thì thuộc vào hàng Ma-Quỷ.

 LM Bùi Phong là diễn-giả chánh, là vai chánh, trong buổi lễ tưởng-niệm liên-hệ; mà chú-thích trong hình-ảnh to+lớn nổi bật trong buổi lễ ấy lại thiếu mất mấy chữ Bào-Đệ Ngô Đình Nhu, tức là Chúa Thánh Thần [Đức Thánh Linh] tức Ma-Thánh, đã công-khai làm một cuộc đảo-chánhlật đổ, xóa bỏ vị-trí, sự hiện-diện của cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, mà linh-hồn bị xem là Ma-Quỷ.

 Về một mặt đó, thì Ma-Thánh, qua linh-mục Bùi Phong, đã thắng Ma-Quỷ, trong lễ Tưởng Nhớ Tổng Thống Ngô Đình Diệm  Bào Huynh vào Tháng Cầu Hồn năm 2018.

 Nhưng về mặt khác, thì ẩn-ý ấy không chỉ nhắm riêng vào cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, mà còn gây thêm tổn-hại cho cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, vì ông bị xem như bị chặt đứt một cánh tay, tách rời một chí-hữu và quân-sư tài-ba thân-tín, từ nay cô-đơn và khiếm-lực mãi hoài.

 Tóm lại, trong buổi lễ tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm tại Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt+Mỹ ở Westminster vào ngày 3/11/2018, một biến-cố tâm-linh đã âm-thầm nhưng công-khai xảy ra: 

Ma-Thánh đã Đảo-Chánh Ma-Quỷ.

LÊ XUÂN NHUẬN

diem_nhu_1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.