CHÍN HẦM – Bằng chứng về sự đàn áp Phật giáo của Gia Đình trị Ngô Đình Diệm – CHIN HAM PRISON – HELL ON EARTH IN HUE

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Ý DÂN (NGUYÊN MÃN): Lúc nhỏ nghe Chín Hầm Ngô Đình Cẩn dùng để giam giữ Thầy tu, học sinh, sinh viên và Phật tử ở miền Trung là hồn phi phách tán. Chín Hầm nước ngập ngang tới ngực, tù nhân bị giam giữ chỉ đứng, không thể ngồi hoặc nằm được, Mủa đông ở Huế rất lạnh mưa dầm mưa dề, nhưng thân dưới của tù nhân vẫn bị chìm lơ lững ở dưới nước. hãy đọc CHÍN HẦM – THE HELL ON EARTH để biết Gia Đình họ Ngô đã đàn áp Phật giáo và các tôn giáo khác ngoại trừ Thiên Chúa giáo như thế nào!

Trong cuộc chiến 20 năm, tại Hà Nội có ngục tù Cộng sản tàn ác nổi tiếng mà thế giới đều biết đến, đó là HỎA LÒ nơi giam giữ các Phi công Hoa Kỳ bị bắn rơi và là nơi giam cầm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhảy toán ta Bắc bị bắt, HỎA LÒ mà quân đội Hoa Kỳ đã mỉa mai băng một từ ngữ “HILTON HOTEL”, thì tại Huế có HỎA NGỤC CHÍN HẦM” nơi giam giữ Tăng, Ni Phật tử, sinh viên, học sinh. Hỏa Lò của Cong sản Bắc Việt và Hỏa Ngục Chín Hầm của Gia Đình trị nhà Ngô đều là nơi đày đày ải gây đau thương khổ ải cho chúng sanh!

Suốt hơn 44 năm qua chúng ta chống Cọng để mang lại cơm no áo ấm, quyền làm người cho người dân và giữ gìn đất nước do cha ông để lại, thì dưới thời Pháp nạn 63 Phật giáo cũng thế, cũng  phải đấu tranh để đòi hỏi chế độ nhà Ngô phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và cũng để gìn giữ mạng mạch truyền thừa của nền Phật Giáo Việt Nam gần 2000 năm truyền giáo. Nếu không có của cuộc đấu tranh của Phật giáo vào mùa Pháp nạn 63, thì Phật giáo Việt Nam nay còn đâu!?  

https://hueprivatecartour.blogspot.com/2017/05/chin-ham-prison-hell-onearth-in-hue.html


CHIN HAM PRISON – HELL ON EARTH IN HUE – HIDDEN LAND TRAVEL

Chin Ham prison is a historical relic in Hue. The prison located on the foot of Thien Thai Mountain, Thuy An village. Chin Ham like as associated with the evil crimes that the Ngo fammily has caused to Vietnamese. Nowadays, the prison is still a popular tourist attraction in Hue. So, this is a place travelers can not explore if visitors are a person who likes to learn history.

Chin Ham historical relic

How Chin Ham prison was built

About 6 km southwest of the center in Hue CityChin Ham prison is located on the foot of Thien Thai Mountain. It was built in 1941 by French colonial. Previously, it used for storage of materials and weapons. In 1946, the French colonial returned and turned it into a prison. This area was left empty. After Ngo Dinh Diem as president of the Republic of Viet Nam formed a dictatorship family of the Ngo family. Representative of the Ngo family in the Central is Ngo Dinh Can. In 1954, Ngo Dinh Can turned this place into the detention of revolutionary soldiers, participants in the patriotic movement. The prison has called Chin Ham.

Model in Chin Ham prison

Why Chin Ham prison like as a hell on earth in Hue

The total area of the prison  is 4 ha. It has 8 tunnels and a watchtower. Each tunnels has 20 small room, each room measures 0,9m wide, 2m long and 2m hight. The largest tunnel is 85m2, the smallest is 41m2. The tunnels was built by reinforced concrete.  Each tunnel has a single vent. Chin Ham prison like as a grave which buried alive people.  Depending on the different criminals detained in different tunnels. Tunnels  1, 6, 7, 8 was used to detain communists and spies.  Tunnel 8 is the most terrible tunnel in Chin Ham prison. Tunnel 2 was for businessmen. Tunnels 3, 4 detained  activists who opposed Diem’s dictatorship of the Ngo family. Tunnel 5 imprisoned monks, students, women and workers and tunnel 9 was used as a watchtower. There are thousands of people who have died in prison.

Chin Ham prison has existed from 1954 to 1963. On the day that the Ngo Dinh Can was arrested, the Ngo family was attacked, the local people went to prison to break down it.

Nowadays, government and local people was built the indomitable memorial house at the entrance to the prison. Going to the prison, travelers will see many pictures, material in here. Specially, travelers can visit tunnel 8- the most terible in Chin Ham prison

Tunnel 8 – hell on the earth

The best way to discover Chin Ham prison

Chin Ham prison is near Huyen Tran Princess temple and the royal tomb. Therefore, travelers can explore the prison and many landscapes in Hue by Hue private cars. It is a good choice for visitors to enjoy a wonderful trip. Besides, if travelers want to have a cheap trip, riding a motorbike of cheapest Hue motorbike rental is never a bad idea to visit Hue City tour

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.