HT Thích Thiện Minh tuyên đọc điếu văn của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam trong ngày phụng tống Kim quan Cố HT Thích Thanh Tịnh.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, Videos

HT Thích Thiện Minh tuyên đọc điếu văn của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam trong ngày phụng tống Kim quan Cố HT Thích Thanh Tịnh.

Điếu văn của môn đồ Pháp quyến trong ngày phụng tống Kim quan cố HT Thích Thanh Tịnh.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.