ĐLHT Thích Huyền Tôn: Cung Tiễn Tưởng Niệm Giác Linh Thánh Huynh Cố ĐLHT Thích Quảng Độ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

2018-0204b-thichquangdo

Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng Bạch Giác Linh Thánh-huynh Thích Quảng-Độ Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống GHPGVNTN, Thánh huynh về Phật trong tuổi đời 93, Ngài để lại một GH so sánh là một rừng cây mà kẻ ác nhân đã và đang đốn phá. Ngài đã từng giử nó, đối diện với ác nhân Cọng Sản, Uy dũng của Ngài như Quan Vân Trường qua năm ải.

Thánh Huynh, Một bậc Thầy Tài Đức vẹn toàn, Thi Thơ hùng tráng, Anh ngữ Hán văn, Cổ ngữ nói viết như lưu thủy phong vân, Can đảm đối với cường địch xem việt cọng như trò ảo hóa. Dù bản thân đời cọng phỉ đã giết Cha hại mẹ! Sự đau đớn tận cùng mà Ngãi vẫn lấy đức TỪ nguyện cầu cho nó. Bản thân đạo, dụ việt cọng có bỏ tù, có quản thúc Ngài cũng vẫn lấy đưc BI mà tha thứ cho nó.

 Hôm nay, Trước Giác Linh đài, trước Di ảnh chân dung của Thánh huynh, pháp đệ và Chư tôn giáo phẩm và chư tăng, Ni hậu bối Cùng đảnh lễ tưởng niệm :

-Công đức bao năm lao khổ lãnh đạo con thuyền Giáo Hội suốt thời gian pháp nạn.  —-Công đức vì Giáo Hội mà chịu tù dày quản thúc thiếu ăn thiếu thuốc trăm bề lao nhọc. –Công đức dịch nhiều kinh sách, từ điển cho tăng ni và mọi giới đọc xem và tu học, —-Công đức thương dân lo cho dân oan, đi biểu tình chống ngụy quyền CS cướp đất phá nhà của dân.

Ngưởng bạch Thánh Huynh, công đức vô lượng vô biên của Thánh huynh Pháp đệ không sao nói hết, Pháp đệ cùng tôn môn tứ chúng tăng ni, phật tử nhất tâm đảnh lê nguyện cầu Giác Linh Ngài ngự tọa liên đài Cao dăng Phật Quốc! Sau khi đắc quả Vô Sanh, xin vì Phật Giáo, hồi nhập ta bà tiếp tục hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô Cố Thánh huynh TăngThống.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai,

Nam Mô A Di Đà Phật Tam Bái.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.