21 triệu người Trung Quốc đã chết vì coronavirus – Các quan chức tình báo Mỹ thâu thập dữ liệu (US intelligence officials intercept data)

TIN TỨC - THỜI SỰ

usint

Ý Dân chuyển ngữ

Một dữ liệu mới được Hoa Kỳ thâu thập lại cho thấy 21 triệu người đã chết ở Trung Cọng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, các quan chức tình báo Hoa Kỳ kết luận trong một báo cáo mật đến chính quyền Trump.

 Báo cáo Tình báo cho biết ít nhất 20,9 triệu ca tử vong có liên quan đến coronavirus.

 Theo Mỹ, dữ liệu thâu thập được cho thấy Trung Cọng đã báo cáo ít hơn về việc con số nhiễm coronavirus và tử vong đã được xác thực lần thứ hai khi họ kiểm tra dữ liệu do chính quyền Bắc Kinh công bố. Bắc Kinh đã tuyên bố vào ngày 19 tháng 3 rằng hơn 21 triệu tài khoản điện thoại di động ở Trung Cọng đã bị hủy bỏ trong ba tháng qua trong khi đã có 840.000 điện thoại tại gia bị đóng cửa.

 Trung Cọng đã báo một chút ít hơn 81.000 ca nhiễm với 3.300 ca tử vong.

 Một báo cáo tình báo trước đó được Mỹ công bố rằng Trung Cọng che giấu mức độ lây lan bệnh dịch. Báo cáo này đã nhanh chóng bị phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung cọng Hua Chunying bác bỏ. Hua nói rằng quốc gia này đã công khai và minh bạch về mức độ bùng phát trước khi cáo buộc Washington cố gắng chuyển hướng nhằm đổ lỗi cho Trung cọng.

 Nhưng các quan chức Mỹ nói rằng báo cáo đã được xác thực và đã được xác nhận rằng việc đóng số điện thoại là kết quả của những cái chết do coronavirus gây ra. Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở Trung Cọng và nó chỉ đóng cửa khi người dùng đã chết, báo cáo cho biết.

 Mức độ dùng kỹ thuật số ở Trung Cọng rất cao. Người dân khó có thể sống sót mà không có điện thoại di động, Tang Jingyuan, một nhà bình luận Trung Cọng có trụ sở tại Hoa Kỳ nói với Thời báo Epoch vào ngày 21 tháng 3. Đối phó với chính phủ về lương hưu và an sinh xã hội, mua vé tàu, mua sắm, hoặc bất kể muốn làm gì, bắt buộc họ phải sử dụng điện thoại di động.

 Tang nói: “Chế độ Trung Cọng yêu cầu tất cả người dân sử dụng điện thoại di động của họ để tạo mã sức khỏe. Chỉ với một mã sức khỏe xanh, người dân mới được phép di chuyển tại Trung Cọng,. Người ta không thể tự nhiên hủy bỏ điện thoại di động của mình được”.

 Trung Cọng đã bắt buộc chụp hình khuôn mặt vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 để xác nhận danh tính của người đã đăng ký điện thoại. Ngay từ ngày 1 tháng 9 năm 2010, Trung Cọng đã yêu cầu tất cả người dùng điện thoại di động phải đăng ký điện thoại với số căn cước (ID) (danh từ ở VN: Số chứng minh nhân dân) của họ, qua đó nhà nước có thể kiểm soát ngôn luận của người dân thông qua hệ thống giám sát rất quy mô.

 Hơn nữa, người dân Trung Cọng phải kết hợp tài khoản ngân hàng và tài khoản an sinh xã hội với điện thoại di động của họ vì tất cả các dịch vụ này đều có thể phát hiện thẻ SIM điện thoại và sau đó kiểm tra với cơ sở dữ liệu của nhà nước để đảm bảo số đó thuộc về người đó.

 Bắc Kinh lần đầu tiên ra mắt mã sức khỏe dựa trên điện thoại di động vào ngày 10 tháng 3. Tất cả mọi người ở Trung Cọng phải cài đặt ứng dụng điện thoại di động và đăng ký thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Sau đó, ứng dụng có thể tạo mã QR, có thể có ba màu, để phân loại mức độ sức khỏe của mọi người. Màu đỏ là mắc bệnh truyền nhiễm. Màu vàng, có thể bị bệnh truyền nhiễm. Màu xanh, không có bệnh truyền nhiễm.

 21 triệu tài khoản điện thoại di động đã đóng

 Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) của Trung Cọng đã công bố số lượng người dùng điện thoại ở mỗi tỉnh vào tháng 2 vào ngày 19 tháng 3. So với thông báo trước đó, được phát hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 cho dữ liệu vào tháng 11 năm 2019, cả hai con số người dùng điện thoại di động và người dùng điện thoại tại gia giảm đáng kể. Không như cùng kỳ năm trước, số lượng tài khoản đã tăng lên.

 Số người dùng điện thoại di động giảm từ 1.600957 tỷ xuống còn 1.579927 tỷ, tức là ít hơn 21,03 triệu. Người dùng điện thoại cố định giảm từ 190,83 triệu xuống còn 189,99 triệu, tức là giảm 0,84 triệu.

 Vào tháng 2 năm 2019, số lượng tăng lên. Theo thông báo của MIIT, vào ngày 26 tháng 3 năm 2019 và ngày 20 tháng 12 năm 2018, số người dùng điện thoại di động đã tăng trong tháng 2 năm 2019 từ 1,5591 tỷ lên 1,5835 tỷ, tăng thêm 24,37 triệu. Số người sử dụng điện thoại cố định đã tăng từ 183,477 triệu lên 190,125 triệu, tức là thêm 6,641 triệu.

 Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Cọng, dân số vào cuối năm 2019 tăng hơn 4,67 triệu so với năm 2018 và đạt 1,40005 tỷ cả nước.

 Việc giảm số người sử dụng điện thoại cố định năm 2020 có thể là do việc kiểm dịch trên toàn quốc vào tháng Hai, trong đó các doanh nghiệp nhỏ đã ngưng hoạt động. Nhưng việc giảm số người dùng điện thoại di động có thể được giải thích theo cách này.

 Theo dữ liệu hoạt động của cả ba nhà mạng điện thoại di động Trung Quốc, tài khoản điện thoại di động đã tăng vào tháng 12 năm 2019, nhưng đã giảm mạnh vào năm 2020.

 China Mobile là nhà mạng lớn nhất và nắm giữ khoảng 60% thị trường điện thoại di động Trung Quốc. Công ty này đã báo cáo rằng họ đã mất 7.254 triệu tài khoản điện thoại di động trong tháng hai và 0,862 triệu trong tháng một. Nhưng vào tháng 12 năm 2019, nó đã tăng thêm 3,732 triệu người dùng

\https://web.archive.org/web/20200406190917/https://n5ti.com/health/1233/

By James Alami 

A new data intercepted by the United States reveals that 21 million people died in China from December 2019 to March 2020, US intelligence officials conclude in a classified report for the Trump administration.

The Intelligence report stated that at least 20.9 million of the deaths were linked to coronavirus.

According to the US, the intercepted data that shows that China underreported its coronavirus infections and deaths was validated for a second time when it tallied with a data released by Beijing authorities. Beijing announced on March 19 that over 21 million cell phone accounts in China were canceled in the past three months while 840,000 landlines were closed.

China had reported little over 81,000 infections with 3,300 deaths.

An earlier intelligence report released by the US that China hid scale of the outbreak was quickly rejected by Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying. Hua said the country had been “open and transparent” about the extent of the outbreak before accusing Washington of trying to “shift the blame.”

But US officials say the report has been authenticated and has been confirmed that the closing of the phones numbers were as result of deaths caused by coronavirus. “Cell phones are an indispensable part of life in China and its only closed when the user is dead”, the report said.

The digitization level is very high in China. People can’t survive without a cell phone,” Tang Jingyuan, a U.S.-based China Affairs commentator told The Epoch Times on March 21. “Dealing with the government for pensions and social security, buying train tickets, shopping… no matter what people want to do, they are required to use cell phones.”

The Chinese regime requires all Chinese use their cell phones to generate a health code. Only with a green health code are Chinese allowed to move in China now,” Tang said. “It’s impossible for a person to cancel his cell phone.”

China introduced mandatory facial scans on Dec. 1, 2019 to confirm the identity of the person who registered the phone. As early as Sept. 1, 2010, China required all cell phone users to register the phone with their real identification (ID), by which the state can control people’s speech via its large-scale monitoring system.

Furthermore, Chinese people have to bundle their bank accounts and social security account with their cell phone because all these service’s Apps can detect the phone’s SIM card and then check with the state’s database to make sure the number belongs to the person.

Beijing first launched cell phone-based health codes on March 10. All people in China have to install a cell phone app and register their personal health information. Then the app can generate a QR code, which is possible in three colors, to classify people’s health level. Red means the person has an infectious disease. Yellow means the person might have an infectious disease. Green means the person doesn’t have an infectious disease.

21 Million Cell Phone Accounts Closed

China’s Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) announced the quantities of phone users in each province in February on March 19. Compared with the previous announcement, which was released on Dec. 18, 2019 for the data in November 2019, both cell phone users and landline users dropped dramatically. In the same period the year before, the number of accounts increased.

The number of cell phone users decreased from 1.600957 billion to 1.579927 billion, which is 21.03 million less. Landline users dropped from 190.83 million to 189.99 million, which is 0.84 million less.

In February 2019, the number increased. According to MIIT’s announcements on March 26, 2019 and Dec. 20, 2018, the cell phone users increased in February 2019 from 1.5591 billion to 1.5835 billion, which is 24.37 million more. The landline users raised from 183.477 million to 190.118 million, which is 6.641 million more.

According to China’s National Bureau of Statistics, the country’s population at the end of 2019 was 4.67 million larger than 2018, and reached 1.40005 billion.

The 2020 decrease in landline users may be due to the nationwide quarantine in February, during which small businesses were shut down. But the decrease in cell phone users can’t be explained in this way.

According to the operation data of all three Chinese cell phone carriers, cell phone accounts increased in December 2019, but dropped steeply in 2020.

China Mobile is the largest carrier, and holds about 60 percent of the Chinese cell phone market. It reported that it lost 7.254 million cell phone accounts in February, and 0.862 million in January. But in Dec. 2019, it gained 3.732 million more users.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.