Chánh Hồng: Trần thuyết về Giáo chỉ 19 và Quyết định 14 của Đức Tăng Thống T. Quảng Độ ban hành ở chùa Từ Hiếu trong tháng 5/2019

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Ban biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được tiếng lòng của một trong số Phật tử được nhiều người biết đến, có một chiều dài sinh hoạt và gắn bó với GHPGVNTN, đó là Đh Chánh Hồng Nguyễn Thanh Châu.

Sau khi nhận được điện thư của HT Thích Nguyên Lý gởi đến tất cả quý Phật tử trong và ngoài nước, công bố Giáo Chỉ Số 19, Quyết Định Ủy Thác Quyền Điều Hành Giáo Hội cho HT Thích Tuệ Sỹ, Đh Chánh Hồng xin được ngưỡng bạch dâng lên Chư tôn Đức Tăng, Ni về những văn bản cái gọi là công bố này.

Đây thực sự một vấn nạn bức thiết nhất xẩy ra cho GHPGVNTN, có thể nói rằng kể từ ngày thành lập Giáo Hội vào 1964, mà qua 5 đời Tăng Thống có lúc Giáo Hội phải trải qua biết bao phong ba bão táp, nhưng lần này thì khác, bản công bố của HT Thích Nguyên Lý đến với tứ chúng như một tấm thiệp tang. GHPGVNTN đã chìm sâu vào trong lòng biển cả!

Xin thành kính đốt nến hương dâng lên Giác linh liệt Tổ, liệt Tông, hương linh Chư Thánh Tử Đạo đã hy hiến thân mình cho sự sống còn của GHPGVNTN suốt gần 50 năm qua.

Và chúng tôi xin được phổ biến nỗi niềm xót xa trong tiếng lòng của Đh Chánh Hồng Nguyễn Thanh Châu.- TIẾNG LÒNG TA

2951124593_247154556d

230631-Tue-Sy-1-600

HT Thích Tuệ Sỹ thuộc Giáo Hội Tăng Già Bản Thệ, một vị Tăng đã tự ý ly khai ra khỏi GHPGVNTN sau vụ Biến Lương Sơn, bất ngờ được công bố Quyết Định Điều Hành GHPGVNTN

Ngưỡng bạch chư tôn Đức Trưởng Lão và chư Tôn Đức hiện tiền.

Con cung kính tác bạch đôi điều trong vấn nạn đương thời của GHPGVNTN, nhất là những phật sự quan thiết sau khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch.

Cho con được trần thuyết về Giáo chỉ 19 và Quyết định 14 của Đức Tăng Thống T. Quảng Độ ban hành ở chùa Từ Hiếu trong tháng 5/2019, thời gian này Đức Tăng Thống đã có nhiều biểu hiện của Trí tuệ cùng kiệt ,quên nhiều,nhớ ít ;đã bị thúc liểm và o ép để ấn ký nhiều văn kiện “chấm dứt” sự hành hoạt vì đạo pháp vì dân tộc của toàn bộ cơ chế Hội đồng Viện Hóa Đạo do Đại Lão HT Viện trưởng VHĐ Thích Tâm Liên điều hành.

Con xin lược sơ như vậy để nhận thức rằng những văn kiện sau đó của Đức Tăng Thống đều không có gía trị pháp qui,Hiến qui và hiển thực bản thể trí tụê thường minh của đương kiêm Đức Tăng Thống lúc đó.

-GIÁO CHỈ 19,ban hành ngày 12/05/2019.

Thời gian này Đức Tăng Thống đã quên hết tất cả những giáo chỉ,những quyết định,những lời kim khẩu phú chúc mà trước đó ngài đã ấn ký và truyền kim khẩu cho chư vị đại tăng và cư sĩ hữu công.Thí dụ gần nhất là Giáo chỉ 18 tấn phong HĐ VHĐ do Đức Viện trưởng VHĐ Đại lão HT T. Tâm Liên làm Viện trưởng ngày 8/8/2018 ;và sau đó 4 tháng thì Đức Tăng Thống ban hành Quyết định số 12 nhằm giải tán toàn bộ Hội đồng VHĐ ,nên chú ý là ĐTT không giải tán Hội đồng Giáo phẩm.

Có điều nghịch lý là trong GC 19 viết “chiếu “điều 13/chương thứ 4 thì theo Bản tu chính ngày 4/12/2015 ?Trong khi bên dưới ,chiếu điều 4/chương 1 thì lại căn cứ theo Bản Hiến chương tu chính năm 2011,ngày 12-11-2011 trong ĐH GHPGVNTN kỳ 9 tại chùa Giác Hoa.

*Điều 1 trong GC 19 viết :”Cung thỉnh HT T. Tụê Sĩ đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng Trưởng lão HĐGP TƯ VTT.”

Điều này sai với Hiến chương của GH vì điều 13 viết :” HĐGP TƯ gồm các vị Trưởng lão giới luật tinh nghiêm ,có thành tích phục vụ chánh pháp”.

.Thứ 1, vì thầy Tuệ Sĩ không là thành viên của GHPGVNTN vì thầy đã tự ý ly khai khỏi GH vì không cùng lý tưởng của GH là Đạo pháp và Dân tộc,mà có ý hướng hoà hợp hoà giải với cơ chế cầm quyền,thầy đã không lên tiếng đồng hành với sự lầm than,đau khổ ,điêu linh của toàn khối dân tộc trong chế độ và họa xâm lăng của Trung cộng.

.Thứ 2,Thầy đã không cùng “con thuyền” Hộ pháp,Hộ Dân và Hộ Quốc của toàn thể Tăng tín đồ GHPGVNTN,cùng lý tưởng và tâm nguyện của Đức TT. Nghiã là thầy là người NGOÀI GH ,không thể nào được Đức TT sủng ái chấp thuận mà phải thông qua HĐGP TƯ,chưa bị Đức TT giải tán.

.Thứ 3, HT Thích Chơn Tâm,đương kim Chánh Thư ký VTT trong HĐGP TƯ ,chưa hề được Đức TT bàn thảo theo hệ thống hành chánh GH. Nên nhớ HĐ Viện Tăng Thống chưa bị giải tán .Nên việc thỉnh cử của Đức TT là sai nguyên tắc,có tính chuyên quyền và áp đặt vì hệ lụy của não trạng.

.Thứ 4, HĐGP TƯ gồm những vị còn lại và nhiều vị đang hành đạo gần trú xứ chùa Từ Hiếu nơi Đức TT an nghĩ cũng không được thông báo và bàn bạc việc phật sự quan trọng này ,quan trọng vì thỉnh cử 1 vị đã ly khai Hiến chương của GH,ly khai mạng mạch và nhất là ly khai con đường mà Đức TT đang đi ,hộ quốc,hộ dân và hộ pháp.

Điều 3, trong GC 19 viết:”Văn phòng VTT và Hội viên HĐGP TƯ chiếu theo nhiệm vụ và thi hành giáo chỉ này.”

Đức TT đâu có thỉnh ý với chư vị trưởng lão thành viên VTT và HĐ GPTƯ,mà sao Đức TT lại yêu cầu “thi hành”. Có gì khuất tất và độc tài mâu thuẩn vì xung quanh Đức TT còn lại những thầy ngoài GH và thiếu chánh kiến ,ngày đêm luôn thúc liểm Đức TT hành xử những chuyện nghịch lý, vi phạm Hiến Chương của GH, vi phạm nội qui của VHĐ trước khi bị vô minh giải tán, vi phạm nguyên tắc dân chủ và hành chánh cơ bản của 1 tôn giáo hay GH, hay của 1 xã hội đa nguyên dân sự thế gian pháp.

Điều 1 và điều 3 của GC 19 này là nhằm mục đích và là tiền đề của Quyết định 14 ban hành sau đó 12 ngày, hợp thức hóa việc xóa bỏ cơ chế GHPGVNTN với Bản Hiến Chương tu chính và ban hành trong ĐH GHPGVNTN Kỳ 9 tại chùa Giác Hoa và được khai triển qua Đại hội Khoáng Đại GHPGVNTN Kỳ 9 tại chùa Điều Ngự,Hoa Kỳ ngày 20/11/2011.

-Quyết Định số 14, ban hành ngày 24-05-2019.

Trong phần mở đầu của bản Quyết định viết:” Căn cứ vào Hiến Chương của GHPGVNTN … Với lý tưởng hòa bình bất bạo động của giáo lý Đức Phật,GHPGVNTN ra đời năm 1964 với lập trường kiên định và thuần khiết là PHỤNG SỰ NHÂN SINH và DÂN TỘC….”

.Lời mở đầu này thiếu 1 từ là “CỨU KHỔ”, không biết có hậu ý hay không.

Lời mở đầu nguyên văn của HC là “Lý tưởng Hoà bình, Cứu khổ và Giác ngộ của Đức Phật…..”.

.Câu tiếp theo :”…với lập trường KIÊN ĐỊNH và THUẦN KHIẾT là để phụng sự nhân sinh và dân tộc.””

Kiên định và thuần khiết ,tác gỉa câu này chứa đựng nhiều mù mờ, lạc hướng đi, xa rời Hiến Chương của GH. Câu gốc của Bản Hiến Chương là 

“…tiếp nối sứ mệnh hoằng hóa và truyền thừa dựng văn,giữ nước,bảo vệ chủ quyền ,phục vụ nhân loại và dân tộc.”

.Tại sao trong Bản Quyết định 1, không dám nêu nguyên văn của chánh gốc Bản HC của GH ? Tại sao phải lẫn tránh câu văn quan trọng trong Lời Mở Đầu của Bản Hiến Chương của GH là “GIỮ NƯỚC, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN” ?

 Và câu gốc trong Bản HC của GH :” GHPGVNTN không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.”

.Câu kế tiếp Đức TT viết :”Căn cứ …..duy chỉ còn một mình tôi đứng đầu VTT….” Ngoài Đức TT, còn khoảng hơn 10 vị trong HĐGP TƯ xung quanh ngài và còn rất nhiều vị trưởng lão khác ở trong toàn quốc VN và các châu lục trên thế giới. Chứng tỏ Đức TT đã bị “quản thúc cả não trạng”, không vị nào thân cận để cho ngài biết thêm toàn thể tăng tín đồ trong và ngoài nước “bên ngoài cổng sắt của chùa Từ Hiếu”?

.Điều 1, “….Nhưng GH cần phải duy trì mạng mạch Phật pháp qua sự lãnh đạo của VTT”. VTT xuyên qua HĐ Trưởng Lão và HĐGPTƯ còn rất nhiều vị bên ngoài chùa Từ Hiếu và trên thế giới, nhưng Đức TT hoàn toàn không được trợ ý, khai tri; thật thảm thương cho ngài và cho mạng mạch của GH.

Mạng mạch của GH còn đầy đủ trong nước và khắp cùng thế giới qua các danh xưng “GHPGVNTN”, nhưng chĩ vì những nội trùng vô minh đã chia cắt thành từng nhóm nhỏ. Nhưng đàn con GHPGVNTN chắc chắn sẽ tái hợp khi chướng duyên nghịch cảnh bị tiêu trừ và được khai thông.

.Điều 2, “Thỉnh cử HT T. Tụê Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của VTT ….”

Điều này, chứng tỏ là Đức TT đã quên và hoàn toàn không biết gì vì có lẽ ngài chỉ biết có vài vị bên cạnh giường lúc đơn côi trong “4 bức tường thành” của chùa TH.

Không thể nào để lại “GIA TÀI,GIA BẢO” của Tổ tiên, của chư vị Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư cho ngoại nhân cai quản, cho vị thầy đã từng chống lại mình và GH, chống lại hướng đi hộ quốc, hộ dân tâm huyết của mình, chống lại toàn thể tăng tín đồ với lập trường Đạo pháp và Dân tộc, cản trở những hành hoạt vươn lên vì đạo pháp của GH, góp phần phân liệt GH trong thời gian qua, hoàn toàn không phản ứng với những việc làm phá đạo hại tăng, xâm phạm bản thể tăng già của nhà nước VN hiện nay. Hoàn toàn VÔ CẢM trước những thảm họa của Dân Tộc, Trung quốc đang xâm lăng VN, họa diệt chủng đã và đang xảy ra trước mắt của thầy Tuệ Sĩ, không những thế thầy cũng đã ngầm cản trở những tôn giáo khác chống ác trừ gian đảng, đạo Phật là đạo như thật, tứ chúng đồng tu và giới hạnh giới thể viên dung thì không sợ “bị thống trị,̣đàn áp” như xưa.Sợ là sợ qủy ma của độc tài,gian tham, ác đảng, bán nước. Khi ta đã có dân chủ pháp trị thì không thế lực tôn giáo nào có thể xâm hại được PG.

Khi Đức TT thỉnh cử thầy Tuệ Sĩ vào ngôi vị “Xử lý VTT”, dọn đường cho tương lai sẽ là tăng thống, như vậy có quá  bất công và đúng chánh kiến không? Khi còn đó HT Chánh Thư ký Thích Chơn Tâm và lớp lớp chư vị tiền bối trưởng lão đã hy hiến cả cuộc đời vào sanh ra tử với Đức TT, cùng cam chịu truy bức, trù dập, khó khăn trăm bề cũng vì 2 chữ GH, đã dày công xây đắp và giữ vững GHPGVNTN ngày nay.

.Giới thể, giới hạnh của thầy Tuệ Sĩ có nghiêm minh, viên dung từ khi nhập tự sa di đến khoảng giữa của cuộc đời ô trọc đầy chướng duyên khảo đảo hay không? Trên thầy còn có rất nhiều vị trưởng lão, đại lão HT hạ lạp nghiêm trì, giới thể thanh tịnh, giới pháp viên dung mà GH và tứ chúng cần tôn kính và suy tôn lên hàng tối cao hiện nay là Xử Lý Viện Tăng Thống.

.Điều 3, “….HT Tuệ Sĩ thay mặt VTT triệu tập Đại hội bất thường …”

Thầy Tuệ Sĩ có đủ giới đức để triệu tập 1 đại hội bất thường không? Khi mà bản thân thầy đã không cùng gánh vác việc của GH cả thập niên qua, không cùng đối mặt với những chướng duyên vô minh luôn phủ ập xuống GH và chư vị tôn đức khác từ bao năm qua.

Thầy đã không cùng con thuyền với GH, thầy đã bỏ thuyền, bỏ pháp lữ, bỏ đệ tử chúng sanh cho mặc bão táp phong ba của chê độ vô thần gian tham từ thập niên qua.

Thầy có tuân thủ Hiến Chương của GH không hay thầy sẽ “CANH TÂN” hiến chương cho phù hợp với tình hình “xóa sổ” GHPGVNTN, để hoà nhập vào thế giới đại đồng thiện ác đồng qui, cộng trừ chung lối, tả hữu đề huề, Đạo pháp và Dân tộc diệt vong dưới nanh vuốt của qủy dữ cs Bắc phương.

Ngưỡng bạch chư tôn đức trưởng lão HT và chư tôn đức, bao nhiêu ý dài ngôn từ con đã bộc bạch ra, chắc chắn có nhiều ngông ngôn, ý thiển mạo phạm đến qúi ngài ,xúc phạm đến giới pháp thanh nghiêm của chư tôn đức thánh tăng. Con Kính xin cúi đầu bái lạy và sám hối.

Cúi xin qúi ngài từ bi hoan hỷ và xả bỏ cho con.

Con kính bái qúi ngài.

Phật tử Chánh Hồng.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.