Video: Chó lạy Phật như người mà vô số lòng người ngày nay thì sao nhỉ?

Videos

LTS: Chó còn biết thành tâm lạy Phật cho kiếp sau được thành kiếp người. Ấy thế mà có vô số người không biết tàm quý, bất hiếu với đấng sanh thành, giết người, cướp của chạy theo ác Đảng, vì tư lợi riêng tư nhẫn tâm cấu kết, ủng hộ kẻ gian đầu phiếu gây điêu linh cho đất nước, cho dân tộc, thì hàng đêm có lạy Phật, hàng tuần có đến chùa và khi nhắm mắt lìa đời thân nhân có mời cả ngàn Chư Tăng, tụng vạn lời câu kinh, tiếng kệ cũng không được Chư Thiên độ trì, mà ngược lại còn phải đọa vào 3 đường ác hay đầu thai vào kiếp chó mèo. Nhân quả thật khó lường, sẽ theo như bóng với hình. – TIẾNG LÒNG TA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.