Tuyên Ngôn của Tổng Thống Trump ngày 7/11/2020 về Kết-Quả Cuộc Bầu-Cử 3/11/2020

TIN TỨC - THỜI SỰ
Tổng thống Donald Trump

Text of a statement from President Donald Trump on the election result:

https://apnews.com/article/transcript-statement-donald-trump-c809d17b5cd34048e1a5e9bbb4b73cb7

“We all know why Joe Biden is rushing to falsely pose as the winner, and why his media allies are trying so hard to help him: they don’t want the truth to be exposed. The simple fact is this election is far from over. Joe Biden has not been certified as the winner of any states, let alone any of the highly contested states headed for mandatory recounts, or states where our campaign has valid and legitimate legal challenges that could determine the ultimate victor. In Pennsylvania, for example, our legal observers were not permitted meaningful access to watch the counting process. Legal votes decide who is president, not the news media.

“Beginning Monday, our campaign will start prosecuting our case in court to ensure election laws are fully upheld and the rightful winner is seated. The American People are entitled to an honest election: that means counting all legal ballots, and not counting any illegal ballots. This is the only way to ensure the public has full confidence in our election. It remains shocking that the Biden campaign refuses to agree with this basic principle and wants ballots counted even if they are fraudulent, manufactured, or cast by ineligible or deceased voters. Only a party engaged in wrongdoing would unlawfully keep observers out of the count room – and then fight in court to block their access.

“So what is Biden hiding? I will not rest until the American People have the honest vote count they deserve and that Democracy demands.”

Donald J. Trump

Chuyển dịch Việt ngữ: Nguyễn Văn Thông

Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội cho mình là người chiến-thắng, và tại sao các đồng-minh truyền-thông của ông ta lại cố-gắng hết sức hỗ-trợ: Vì họ không muốn sự thật bị phơi-bày. Sự thật đơn-giản là cuộc bầu-cử này còn lâu mới kết-thúc. Joe Biden chưa được chứng-nhận là người chiến-thắng ở bất-kỳ tiểu-bang nào, nói gì đến các tiểu-bang có nhiều tranh-chấp buộc phải kiểm phiếu lại, hoặc các tiểu-bang mà chiến-dịch của chúng tôi có những thách-thức pháp-lý hợp-lệ và hợp-pháp có thể xác-định người chiến-thắng cuối cùng. Ví dụ, ở Pennsylvania, các quan-sát viên pháp-lý của chúng tôi không được phép tiếp-cận hợp-lý để theo dõi tiến-trình đếm phiếu. Các lá phiếu hợp-pháp quyết-định ai là tổng thống, chứ không phải giới truyền-thông quyết-định.

Bắt đầu từ Thứ Hai, chiến-dịch của chúng tôi sẽ bắt đầu khởi-tố vụ án để bảo-đảm luật bầu-cử được tuân-thủ đầy-đủ, và ai là người chiến-thắng hợp-pháp. Người dân Hoa Kỳ được quyền tham-gia một cuộc bầu-cử trung-thực: nghĩa là đếm tất cả các lá phiếu hợp-pháp, và không tính bất kỳ lá phiếu bất hợp-pháp nào. Đây là cách duy-nhất để bảo-đảm công-chúng hoàn-toàn tin-tưởng vào cuộc bầu-cử của chúng ta. Thật lạ-lùng khi chiến-dịch bên Biden từ-chối nguyên-tắc cơ-bản này, và muốn các lá phiếu được tính ngay cả khi chúng là phiếu gian, phiếu giả hoặc là phiếu của người không đủ điều-kiện hoặc đã qua đời. Chỉ bên có hành-vi sai trái mới cấm cách bất hợp-pháp quan-sát viên phải ở ngoài phòng kiểm phiếu – và sau đó đấu-tranh trước tòa để chặn quyền truy-cập của họ.

“Vậy Biden đang che-giấu điều gì? Tôi sẽ không nghỉ-ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung-thực mà họ xứng-đáng được hưởng, và nền Dân chủ đòi-buộc ”.

Donald J. Trump

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.