THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH 2020 CỦA TT DONALD TRUMP VÀ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MELANIA TRUMP

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

The president said the fast availability of the huge number of CCP virus vaccine doses is a “Christmas miracle.” – Tổng thống cho biết số lượng lớn thuốc chủng ngừa China Virus là một “phép màu Giáng sinh”.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.