Lá Thư Thế Kỷ Của Nancy Gởi Ted Wheeler

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

From: Truc Lam <thienbut01@yahoo.com>

To: Truc Lam <thienbut01@yahoo.com>

Sent: Monday, January 18, 2021, 06:59:45 AM PST

Subject: Fw: Fwd: Lá Thư Thế Kỷ Nancy Pelosi gửi Ted Wheeler

Lá Thư Thế Kỷ

Nancy Pelosi gửi  Ted Wheeler

https://www.youtube.com/embed/0-jojbdTz8E

https://www.youtube.com/watch?v=0-jojbdTz8E

Lá Thư của Đoàn Chuẩn & Từ Linh

(tiếng hát Lê Dung)

[Moderato – Bm, Em, D7, C, G]

…Nhớ tới ngày xưa Nancy gửi đi / phong thư đầy âm mưu / nét bút kinh hoàng còn đây… //

ART of WAR

We tried to play fair. We gave you all the chance to correct your misdeeds, but you continue to play dirty. You have no respect for The People and our Constitution. We are going to use the full extent of our Constitutional Power to demolish your stronghold. We know everything. We saw everything. We heard everything. You can run, but you cannot hide. The day of the reckoning is now. We are coming at you Constitutionally strong and mighty!!!

NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH

Chúng tôi đã cố gắng chơi công bằng. Chúng tôi đã cho quý vị tất cả mọi cơ hội để sửa chữa những hành vi sai lầm, nhưng quý vị tiếp tục chơi bẩn. Quý vị không tôn trọng Người Dân cùng Hiến Pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử dụng toàn lực sức mạnh Hiến Pháp để tiêu diệt thành trì của quý vị. Chúng tôi biết tất cả mọi thứ. Chúng tôi thấy tất cả mọi thứ. Chúng tôi nghe tất cả mọi thứ. Quý vị có thể chạy, nhưng quý vị không thể trốn. Bây giờ là ngày thanh toán dứt điểm. Chúng tôi đang truy đuổi quý vị với tất cả sức mạnh của Hiến Pháp và sự kiên cường hùng mạnh!!!

Xem phần dịch Lá Thư Trần Thế của bà đầm nước đục Nancy Pelosi

gửi ông thần nước mặn Ted Wheeler theo sau.

–––––––––– oOo –––––––––

Nancy Pelosi

Chủ Tịch Hạ Viện

Speaker of the House

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

August 27, 2020

Ông Ted Wheeler

Mr. Ted Wheeler

1221 SW 4th Ave

# 340

Portland, OR 97204

Chào Ông Wheeler:

Dear Mr. Wheeler:

Tôi đã nhìn thấy phản ứng của ông về các cuộc bạo loạn trong thành phố của ông và tôi

I have seen your response to the riots in you city and I am

khẩn thiết yêu cầu ông theo sát cuốn Cẩm Nang Hành Động chứng tỏ luôn hữu hiệu của phe Dân Chủ.

urging you to stick to the proven Democratic Play book.

Tôi muốn nhắc lại điều này với ông ở đây.

I would like to review this with you now.

1. Chối bỏ việc có Vấn Đề. (Báo chí sẽ yểm trợ điều này)

1. Deny there is a Problem. (Press will support this)

2. Cứ nói rằng mọi việc đều bình an và yên ổn. (Báo chí cũng sẽ giúp điều này)

2. Refer to everything as peaceful and calm. (Press will help here also)

3. Khi sự việc trở nên tồi tệ, ra trước máy quay phim tuyên bố cho thấy sự ủng hộ của ông

3. When all hell breaks loose, go on camera and show your support

đối với bất cứ ai vi phạm luật pháp. (Báo chí sẽ ca ngợi ông về điều này,

for anybody breaking the law. (Press will praise you for this,

ông sẽ là một vị anh hùng mới, tin tôi đi).

you will be a new hero, trust me).

4. Khi ông không còn giữ được trật tự nữa “ĐỔ LỖI CHO TRUMP!”

4. When you can no longer keep any order “BLAME TRUMP!”

(Tôi không thể nhấn mạnh hơn nữa về #4. Chiêu này luôn thành công mỗi lần chúng ta

(I cannot over emphasize #4. This has worked every time we have

xử dụng nó và một lần nữa Báo Chí đã nói với tôi họ sẽ yểm trợ và

used it and again the Press has told me they will support and

xác chứng bất cứ điều gì chúng ta làm!! ĐÂY LÀ CỤC VÀNG CHÍNH TRỊ!)

fact check any claim we make!! THIS IS POLITICAL GOLD!)

5. Lên Truyền Hình và Kết Án TRUMP cùng từ chối bất cứ sự trợ giúp nào!

5. Go on Television and Condemn TRUMP and refuse any assistance!

Chúng ta KHÔNG THỂ cho TRUMP bất cứ chiến thắng nào trước cuộc bầu cử!!!!!

We CANNOT give TRUMP any victory before the election!!!!!

                                                                chúc những điều may mắn nhất,

                                                                               best wishes,

                                                                                (ký tên)

                                                                                (signed)

                                                                         NANCY PELOSI

                                                                         Chủ Tịch Hạ Viện

                                                                       Speaker of the House

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.