SONIA OHLALA – CHUYỂN NGỮ TÓM TẮT BÀI DIỄN VĂN BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY CỦA TT.TRUMP TẠI PERRY, GEORGIA

Videos

SONIA OHLALA

CHUYỂN NGỮ TÓM TẮT BÀI DIỄN VĂN BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY CỦA TT.TRUMP TẠI PERRY, GEORGIA

Video chuyển sang dạng MP4 phòng khi Big Tech lấy xuỗng.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.