Bài Pháp đầu Xuân – LUẬN VỀ BỐN CHỮ ĐẠO

PHẬT PHÁP

Sakya TánhTuệ Như Nhiên

February 1, 2022.

Hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nghĩa lý của bốn chữ đạo, mà chúng ta cũng rất thường hay nghe nói đến trong tu hành.

Bốn chữ đạo gồm:

Một là:

ĐẠO TÂM

Đạo tâm nghĩa là gì ?

Đạo tâm chính là tấm lòng của một người đối với đạo. Cụ thể đó chính là lòng tin của họ đối với cái đạo mà họ đi theo có trung kiên, có bền bỉ hay không .

Do đó có thể nói, đạo tâm là khởi đầu của việc học đạo, tu đạo, nếu như anh không có niềm tin chánh kiến tuyệt đối vững chắc vào cái đạo anh đang theo, thì sao có thể thành tựu đạo hạnh, đạo lực hay đạo quả được.

Hai là:

ĐẠO HẠNH

Hạnh ở đây quý vị có thể hiểu nghĩa là việc làm, hành động, cũng chính là áp dụng những lời dạy lý thuyết của cái đạo mà mình đang theo vào việc thực hành, thì mới mong đem lại kết quả.

Dó đó, để có đạo hạnh, thì không còn cách nào khác là quý vị cần phải áp dụng giáo pháp vào trong việc tu hành.

Như muốn làm tăng trưởng phước báu thì quý vị phải nên tu pháp bố thí, muốn mình đức độ lớn thì phải cố gắng chuyển hóa được các tâm tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn,…

Muốn mình định tĩnh thì phải tập giữ giới, tập tu thiền, hay tập các pháp để phát triển sức định tâm.

Ba là:

ĐẠO LỰC

Và khi đạo hạnh được huân tập qua nhiều năm tháng, thì đến một lúc nào đó quý vị sẽ dần có được đạo lực.

Đạo lực chính là người có được sức mạnh , có khả năng trong đạo pháp.

Được biểu hiện ra bên ngoài như có khả năng lôi kéo, thuyết phục người khác nghe theo khi Vị ây thuyết giảng đạo lý.

Khi nhìn một Vị tu có đạo lực như vậy làm ta rất kính trọng, chứ không dám khởi tâm xem thường.

Hoặc đôi khi nhiều Vị còn xuất hiện một số loại thần thông, và Vị ấy giáo hóa chúng sinh có khi dung thần thông, nên lại càng làm cho nhiều người quy ngưỡng.

Bốn là:

ĐẠO QUẢ

Đạo lực tu hành đã có, nếu chúng được tích lũy và duy trì đều như thế thì không bao lâu Vị ấy sẽ có khả năng chứng ngộ được các tầng bậc đạo quả.

Mà ở đây Phật dạy là Vị tu ấy có thể đạt được bốn mức quả vị Thánh.

Đó là:

1. Sơ quả: Tu đà hoàn.

2. Nhị quả: Tư đà hàm.

3. Tam quả: A nam hàm.

4. Tứ quả: A la hán.

Qua phần tìm hiểu về bốn chữ đạo, thì hầu như đa phần chúng ta đều còn đang nằm ở hai chữ đạo đầu tiên, đó là Đạo tâm và Đạo hạnh, chứ rất hiếm ai có đạo lực hay đạt được đạo quả.

Nhưng cũng không vì thế mà các vị nản chí, hãy nên tiếp tục trưởng dưỡng đạo tâm cho kiên cố bất thoái chuyển trong đạo, và tiến hành các pháp thực hành tu để có được đạo hạnh, và rồi là đạo lực và đạo quả.

Chúc quý vị luôn tinh tấn trong tu hành.

Giới Định Tuệ

Namo Buddhaya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.