AUDIO NGÀY 3-10-2018 – BẰNG CHỨNG TRÍ NHỚ ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐÃ QUÁ YẾU KÉM – SƯ ÔNG THÍCH TUỆ SỸ ĐÃ VÀ ĐANG CHÍNH TRỊ HÓA GHPGVNTN ,

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.