One thought on “CNN: 76% NGƯỜI DÂN TIN CHÍNH TRỊ LÀ THEN CHỐT TRONG BẢN CÁO TRẠNG CỦA TRUMP – TT 45 DONALD TRUMP GỞI VIDEO ĐẾN QUỐC DÂN ĐỒNG BÀO TRƯỚC KHI RA TÒA ÁN. -TT 45 DONALD TRUMP RELEASES VIDEO BEFORE HIS ARRAIGNMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.