VUA A DỤC LÀ MỘT PHẬT TỬ HỘ PHÁP BẬC NHẤT

PHẬT PHÁP

Toàn Không

MỤC 1: VUA A DỤC CHO XÂY  VÔ SỐ THÁP THỜ XÁ LỢI PHẬT:

Vua A Dục muốn xây Tháp Xá Lợi Phật, Vua điều khiển bốn binh đến thành Vương Xá lấy Xá Lợi Phật trong tháp của vua A xà Thế xây dựng trước kia. Vua cũng đem quân đến bẩy nước kia và làm giống như thế, tất cả các nước đều thần phục Vua A Dục tiếng tăm lừng lẫy. Vua sai làm tám vạn bốn nghìn hộp trân qúy bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê để đựng Xá Lợi Phật, và làm tám vạn bốn nghìn bình tứ bảo để chứa hộp trân qúy này.

Vua cũng sai làm vô số cờ phướn, bảo cái, dù lọng để cắm treo tại các nơi bảo Tháp.

Rồi Vua A Dục đích thân đến tịnh xá Kê Tước của Thượng Tọa Da Xá để nói ý muốn xây tám vạn bốn nghìn Tháp xong trong một ngày, Thượng Tọa nói với Vua:

– Lành thay Đại Vương! Muốn vậy hãy ấn định sau mười lăm ngày nguyệt thực cho xây tất cả các Tháp tại Diêm phù Đề.

Vua A Dục bèn ra lệnh chỉ trong một ngày sau mười lăm ngày nguyệt thực, dựng xong tám vạn bốn nghìn Tháp thờ Xá Lợi Phật, cũng gọi là Tháp A Dục Vương. Mọi người đều vui mừng, Vua cũng lấy làm phấn khởi.

Tháp đã dựng xong, Vua A Dục cùng quần thần đến tịnh xá Kê Tước thưa với Thượng Tọa Da Xá:

– Có Tỳ kheo được Phật thọ ký làm Phật sự ngày nay chăng? Trẫm muốn đến vị ấy để cúng dàng cung kính, xin Thượng Tọa chỉ bảo.

Thượng Tọa nói với Vua:

– Lành thay Đại Vương!

Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, khi Ngài đi đến nước Thâu ma La, Ngài bảo Tôn giả A nan Đà rằng: “Này A Nan, sau khi Ta diệt độ khoảng sau một trăm năm, có Trưởng giả tên Cù Đà, con tên Ưu Ba Quật Đa sẽ xuất gia học đạo thành Vô tướng Phật, dạy dỗ người là bậc nhất sẽ làm Phật sự”; hiện tại vị ấy đã đắc qủa A la Hán, cùng một vạn tám nghìn đệ tử, đang trú tại A lan Nhã ở núi Ưu Lưu Man Trà.

Vua A Dục nghe xong vô cùng phấn khởi vui mừng, Vua liền ra lệnh cho quần thần sửa soạn xe giá để đến nơi ấy. Vua bèn sai sứ giả đem tin đến thưa với Tôn giả Ưu Ba Quật Đa rằng:

Ngày nào đó không xa, Vua A Dục sẽ đến lễ bái Tôn giả”.

Tôn giả Ưu Ba Quật Đa là Tổ thứ tư bên Tây Trúc, được tin ấy thì nghĩ:

Nếu Vua đến sẽ có rất nhiều người đi theo chịu bao mệt nhọc, lại sát hại côn trùng và tổn nhọc xóm làng”, nghĩ xong, Tôn giả trả lời sứ giả rằng:

– Tôi sẽ tự đi đến cung Vua, ông về thưa lại với Vua như thế.

Vua A Dục nghe tin Tôn giả Ưu Ba Quật Đa tự đến, vui mừng vô hạn. Tôn giả vì thương xót Vua, nên cùng rất nhiều A la Hán theo đường sông đến Kinh đô. Khi được tin thuyền đã cập bến, Vua cùng các quan Đại thần và quyến thuộc đến bến đò làm lễ trước Tôn giả và nói:

– Ngày nay Trẫm thống lãnh toàn cõi Diêm phù Đề rộng lớn này, tuy ngồi ở ngôi vua, mà không lấy làm vui, hôm nay thấy được Tôn giả, lòng Trẫm vui mừng khôn xiết, đệ tử Như Lai mới được như vậy, thấy Tôn giả như được thấy Phật.

Vua A Dục cho sứ giả loan truyền cả nước rằng: “Tôn giả Ưu Ba Quật Đa đến Kinh thành, Vua sai treo phướn, bảo cái, lọng, xông hương, rải hoa, tấu nhạc, nhân dân cả thành đều ra nghênh đón”, Tôn giả nói:

– Đại Vương nên cung kính, cúng dàng Tam Bảo là Phật, Pháp, và Tỳ kheo.

Vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thường ký thác rằng: “Chính Pháp của Ta đều gửi gấm nơi các Quốc Vương và các đệ tử của Ta”.

Vua A Dục thưa với Tôn giả:

– Trẫm đã tạo tám vạn bốn nghìn Tháp thờ Xá Lợi Phật, trang nghiêm cõi nước, cúng dàng đầy đủ, phân bố Xá Lợi Phật khắp cả Diêm phù Đề.

Tôn giả khen ngợi Vua đã làm được việc chưa ai làm được, Vua thỉnh Tôn giả vào thành, mời Tôn giả an tọa nơi tòa ngồi, còn chúng Tỳ kheo được mời tới tịnh xá Kê Tước.

Tôn giả khen ngợi Vua vì đời trước đem cát cúng dàng Phật, nên ngày nay được ruộng phúc, Vua bảo các quan Đại thần:

– Ta nhờ lấy nắm cát cúng dường Phật mà được qủa báo như vầy, làm sao chẳng tin kính đối với Đức Thế Tôn?

Vua A Dục lại thưa với Tôn giả:

– Xin Tôn giả chỉ cho, những nơi Phật du hành, để Trẫm đến cúng dường lễ bái, vì các chúng sinh đời sau nhiếp thọ căn lành.

Tôn giả nói:

– Lành thay! Đại Vương đã phát diệu nguyện như thế, tôi sẽ chỉ Đại Vương những nơi chỗ để vì chúng sinh đời sau thọ trì căn lành.

MỤC 2: VUA A DỤC HÀNH HƯƠNG, CHO XÂY THÁP LỚN  TẠI CÁC NƠI PHẬT TÍCH:

Vua A Dục đem bốn vạn binh cùng các thứ hương hoa, phướn, bảo cái, lọng, ban nhạc để cùng Tôn giả khởi hành đến các nơi:

THỨ NHẤT: CHỖ ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH:

Vua A Dục lễ lạy cúng dường, xong liền cho dựng tháp lớn thờ Phật.

THỨ HAI: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO:

Kế đó Tôn giả đưa Vua tới cội cây Bồ Đề nơi Phật thành đạo và bảo rằng:

– Tại gốc cây này, đại Bồ Tát do sức Từ Bi tam muội phá quân ma, đắc Vô thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Vua A Dục cúng dường vô số trân bảo và các thứ, cùng cho dựng Tháp lớn thờ Phật.

Trên đường đi ngang qua, Tôn giả dẫn Vua và chỉ 3 nơi:

1- Chỗ này Tứ Thiên Vương mỗi vị ôm một cái bát đem dâng cúng, Phật hợp lại thành một bát.

2- Tại đây Đức Như Lai nhận những bữa ăn cúng dàng của anh em khách lái buôn.

3- Nơi này khi Đức Phật đến nước Ba la Nại, có ngoại đạo Bà la Môn A thời Bà đến hỏi đạo.

Tại mỗi nơi, Vua đều cho xây tháp thờ Phật.

THỨ BA: NƠI CHUYỂN PHÁP LUÂN:

Nơi đây là vườn Lộc Uyển, chỗ ở của các Tiên nhân, Đức Phật đến vì năm vị Tỳ kheo đầu tiên, ba lần chuyển mười hai hành Pháp luân. Vua A Dục cúng dàng đủ thứ, và cho xây tháp lớn thờ Phật.

Rồi Tôn giả đưa Vua đi tiếp đến 5 nơi khác là:

1- Chỗ này Phật hóa độ cho Tiên nhân Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp.

2- Nơi đây Phật nói pháp cho Vua Bình Sa, Vua thấy được chân lý, cùng với vô số dân chúng và chư Thiên đắc đạo.

3- Chỗ này Thế Tôn thuyết Pháp cho Trời Đế Thích cùng với vô số chư Thiên.

4- Nơi đây Như Lai thị hiện thần lực biến hóa các thứ chưa từng thấy.

5- Chỗ này Thế Tôn lên cung Trời Đao Lợi vì Mẹ thuyết Pháp, khi trở lại đem vô lượng chư Thiên xuống nhân gian.

Mỗi nơi Vua A Dục đều cúng dàng và cho xây tháp thờ Phật.

THỨ TƯ: CHỖ PHẬT NHẬP NIẾT BÀN:

Khi đến nước Câu Thi La Kiệt, nơi đây Đức Thế Tôn làm xong Phật sự, nhập Niết Bàn, Vua nghe xong buồn bã, đau xót vô cùng đến ngất xỉu trên đất. Hồi lâu tỉnh lại, nước mắt ràn rụa.

Vua cúng dàng đủ thứ, và cho xây dựng Tháp lớn thờ Phật.

MỤC 3: VUA A DỤC HÀNH HƯƠNG, CÚNG DÀNG CÁC THÁP ĐỆ TỬ PHẬT:

Lúc ấy, Vua A Dục thưa với Tôn giả Ưu Ba Quật Đa:

– Ý tôi muốn được thấy các tháp thờ các đại đệ tử của Phật, muốn cúng dường xá lợi các Ngài, xin Tôn giả chỉ cho.

Tôn giả Ưu Ba Quật Đa khen ngợi Vua:

– Lành thay! Đại Vương phát được diệu tâm như thế.

Rồi Tôn giả dẫn Vua tới vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, đưa tay chỉ tháp nói:

– Đây là Tháp Tôn giả Xá lợi Phất, là vị Pháp Vương thứ nhì, tùy chuyển Pháp Luân, trừ trí tuệ của Như Lai ra, tất cả trí tuệ chúng sinh chỉ bằng một phần mười sáu trí tuệ của Tôn giả Xá lợi Phất mà thôi.

Nhà Vua vui mừng, đặt lên mười vạn lượng trân bảo cúng dường tháp Tôn giả Xá lợi Phất, và nói kệ:

Con lạy Xá lợi Phất,

Giải thoát mọi sợ hãi,

Danh đồn khắp thế gian,

Trí tuệ không ai bằng.

Kế tiếp, Tôn giả dẫn Vua và chỉ tháp Tôn giả Đại Mục kiền Liên và nói:

– Vị này thần túc bậc nhất, lấy ngón chân ấn trên đất, đất liền chuyển động; đến Long Cung hàng phục Long Vương; đến cung Trời Đế Thích dùng ngón chân đẩy nhẹ ngôi Đường Quán làm đảo lộn rung chuyển, khiến các Thiên nữ hoảng hốt sợ hãi.

Vua đặt lên mười vạn lượng trân bảo cúng dường tháp Tôn giả Đại Mục kiền Liên, và ca ngợi bậc thần túc bậc nhất.

Tiếp theo, Tôn giả đưa Vua đến núi Kê Túc nói:

– Tôn giả Đại Ca Diếp ít muốn, biết đủ, được Như Lai chia cho nửa tòa ngồi và tặng áo Tăng già Lê. Ngài được Phật trao truyền Chính pháp Nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm và làm Tổ thứ nhất, Ngài rất thương xót chúng sinh, lại có công hưng lập chính pháp kết tập kinh Phật. Ngài có đại nguyện ngồi nhập thiền định trong núi này để chờ ngày Đức Phật Di Lặc ra đời.

Nhà Vua cúng dường mười vạn lượng trân bảo, và cho lập tháp thờ.

Tôn giả Ưu Ba Quật Đa dẫn Vua đến tháp Tôn giả A nan Đà và nói:

– Tôn-giả này là Thị giả của Phật, đa văn bậc nhất, trí nhớ số một, biện tài như nước chảy, khéo biết tâm ý Đức Phật, được Phật khen ngợi là tối thắng, có công kết tập Kinh Phật, và là Tổ thứ hai lưu truyền Phật pháp.

Vua liền cúng dường một trăm vạn lượng trân bảo, vì cho là có công đức nhiều hơn các Tôn giả khác, và Vua nói kệ khen:

Đèn pháp còn ở đời,

Dứt lòng si tối này,

Đều nhờ nơi Tôn giả,

Vì thế cúng dường hơn.

Sau khi đã tham bái cúng dàng các vị đại đệ tử Phật xong, Vua A Dục hướng về Tôn giả Ưu Ba Quật Đa, chắp tay vái rồi nói kệ :

Vâng pháp đệ tử Phật,

Thực hành các lễ tiết,

Nay tôi đã làm hết,

Chóng được lợi lành lớn,

Sau khi dẫn Vua đi tham bái các nơi thắng tích như thế đã nhiều ngày trôi qua, Tôn-giả Ưu Ba Quật Đa từ biệt trở về núi.

MỤC 4: CÔNG ĐỨC CỦA VUA A DỤC:

Một hôm, Vua A Dục cho bày bốn bồn báu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê chứa đầy các thứ sữa thơm, nước thơm, thức ăn chay, cùng phướn, bảo cái, hương hoa. Vua thọ trì Bát Quan Trai Giới, ôm lò hương ở trên chính điện hướng bốn phương mà làm lễ, tâm nghĩ miệng nói: “- Đệ tử Hiền Thánh của Đức Như Lai ở các phương: xin thương xót con mà thụ nhận sự cúng dường của con, xin thương xót con mà nhóm lại nơi đây”.

Vua A Dục tâm niệm miệng nói như thế ba lần, cung kính vái lạy bốn phương; sau đó, liên tục trên hai mươi vạn Tỳ kheo từ bốn phương cùng đến, trong đại chúng ấy có mười vạn là bậc A la Hán, số còn lại đều là các vị hữu học Tỳ kheo, nhưng tòa của vị chủ tọa không có người ngồi, Vua thấy thế liền hỏi:

– Toà của vị chủ tọa sao không có ai ngồi?

Trong đại chúng có Thượng Tọa Da Xá là bậc A la Hán tâu Vua:

– Đại Vương: tòa của chủ tọa, trong đây không ai dám ngồi, Phật nói: “Tôn giả Tân đầu Lư đáng ngồi tòa này”, chẳng bao lâu nữa Tôn giả sẽ đến.

Vua vui vẻ nói kệ:

Sung sướng được lợi ích,

Vì nhiếp thọ cho con,

Khiến con tự mắt thấy,

Tôn giả Tân đầu Lư.

Bấy giờ Tôn giả Tân đầu Lư cùng vô số A la Hán thứ lớp đi theo, như nhạn chúa từ trên không đến hạ xuống, vào ngồi chỗ ghế chủ tọa, các Tỳ kheo đều kính lễ theo thứ lớp.

Nhà Vua trông thấy Tôn giả Tân đầu Lư như thân Phật Bích Chi, Vua sụp xuống đảnh lễ dưới chân Ngài, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Tôn giả mà nói kệ:

Con nay thấy Tôn giả,

Như thấy Phật tại thế,

Lòng con đầy phấn khởi,

Hơn hẳn thấy ngôi Vua.

Rồi Vua thưa với Tôn giả:

– Tôn giả đã từng thấy Đức Thế Tôn, bậc ba cõi kính ngưỡng chăng?

Lúc đó Tôn giả Tân đầu Lư (đã trên 200 tuổi) lấy ngón tay vén lông mày bạc trắng nhìn Vua và nói:

– Khi xưa, lúc Đức Thế Tôn cùng năm trăm vị A la Hán đến thành Vương Xá an cư lần đầu, lúc đó tôi cũng ở trong chúng ấy.

Lần khác, lúc Như Lai ở nước Xá Vệ, Ngài hiện thần lực lớn, hiện thân hình chư Phật khắp các phương, kéo cõi Trời A Ca Ni Tra đến gần cho đại chúng thấy, lúc ấy tôi cũng ở đó.

Lại nữa, khi Đức Thế Tôn từ tịnh xá Cấp Cô Độc lên cõi Trời Đao Lợi thuyết pháp cho Mẫu thân Ngài và chư Thiên, tôi cũng ở đó.

Khi Đức Phật trú tại vườn Ca lan Đà thuộc thành Vương Xá, nước Ma Kiêt Đà. Một hôm trong khi Ngài đi khất thực gặp em bé cúng dàng nắm cát.

Phật thọ ký em bé kiếp sau sẽ làm Vua thống lãnh thiên hạ, nay chính là Đại Vương, lúc đó tôi cũng ở vườn Ca Lan Đà.

Một lần khác, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, khi ấy con gái Trưởng giả Cấp Cô Độc lấy chồng về nước Mãn Phú. Hôm Cô ấy thỉnh Phật và chúng Tỳ kheo tới nhà để cúng dàng.

Các Tỳ kheo mỗi vị đều nương hư không mà đi để tới chỗ thỉnh. Riêng tôi lại dùng thần lực nhấc núi lên mà đi, vì vậy Đức Thế Tôn quở trách tôi rằng:

Thầy đâu được hiện thần túc như thế, bây giờ Ta phạt thầy phải sống ở thế gian này lâu dài không được vào Niết Bàn vội, mà phải hộ trì chánh Pháp của Ta chớ để cho diệt mất”, do đó ngày nay tôi vẫn còn sống đây là vì lẽ đó.

Bấy giờ Vua A Dục nghĩ nơi Phật giác ngộ nên nghĩ tới việc cúng dường cây Bồ Đề, sau đó là cúng dường đại chúng Tỳ kheo, nghĩ rồi Vua ban lệnh cho quần thần tuyên bố khắp cõi Diêm phù Đề rằng:

– Ngày nay Vua A Dục muốn xả mười vạn lượng vàng bố thí đại chúng Tỳ kheo, một nghìn bồn nước thơm tưới lên gốc cây Bồ Đề.

Kế đến Vua A Dục cúng dường đại chúng Tỳ kheo, nhà Vua tự tay cúng dường từ trên xuống dưới; cúng thực xong, Vua cúng áo Cà Sa bằng các thứ vải Ba la Nại rất qúy, tự tay dâng lên Tôn giả Tân đầu Lư và đại chúng Tỳ kheo. Sau cùng, Vua bố thí bốn trăm vạn lượng trân bảo cho người bần cùng bệnh khổ.

Đặc biệt, với sự trợ giúp của Vua A Dục, vào năm 307 trước Dương lịch, đã tập hợp 1000 A La Hán, với sự đứng đầu của Trưởng Lão Moggaputta Tissa (là Mục Kiền Liên Tu Đế) để kết tập Tam Tạng Kinh bằng tiếng Sanskrit (là tiếng Bắc Phạn) tại Lâm Viên thành Hoa Thị. Vua A Dục đã cai trị theo đường hướng Phật pháp, và còn cho khắc trên vô số trụ đá khắp Ấn Độ và Trung Đông về đường lối công bằng, nhân đạo, mà mọi người dân đều có đời sống yên vui thoải mái. Các trụ đá này đã bị các người ngoại đạo phá hủy, ngày nay chi còn lại một số nhỏ mà thôi. Vua A Dục đã tạo công đức lớn lao như thế. , .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.