NGHIỆP

NỀN TẢNG CỦA ÐẠO PHẬT -ooOoo- CHƯƠNG TÁM NGHIỆP NGUỒN: https://www.budsas.org/uni/u-caygn/cgn-1-2.htm Với chương này, chúng ta bắt đầu xét đến hai khái niệm liên quan rất quen thuộc trong Phật Giáo: […]