BÀI KỆ TẮM PHẬT

Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử. Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục […]

Bài Pháp đầu Xuân – LUẬN VỀ BỐN CHỮ ĐẠO

Sakya TánhTuệ Như Nhiên February 1, 2022. Hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nghĩa lý của bốn chữ đạo, mà chúng ta cũng rất thường hay nghe nói đến trong tu hành. Bốn chữ đạo gồm: Một là: ĐẠO TÂM Đạo tâm nghĩa là gì ? Đạo tâm chính là tấm lòng của một người đối với đạo. Cụ thể đó chính là lòng tin của họ đối với cái đạo mà họ đi theo có trung kiên, có bền bỉ hay không . Do đó có thể nói, đạo tâm là khởi đầu của việc học đạo, tu đạo, nếu như anh không có niềm tin chánh kiến tuyệt đối vững chắc vào cái đạo anh đang theo, thì sao có thể thành tựu đạo hạnh, đạo lực hay đạo quả được. Hai là: ĐẠO HẠNH Hạnh ở đây quý vị có thể hiểu nghĩa là việc làm, hành động, cũng chính là áp dụng những lời dạy lý thuyết của cái đạo mà mình đang theo vào việc thực hành, thì mới mong đem lại kết quả. Dó đó, để có đạo hạnh, thì không còn cách nào khác là quý vị cần phải áp dụng giáo pháp vào trong việc tu hành. Như muốn làm tăng trưởng phước báu thì quý vị phải nên tu pháp bố thí, muốn mình đức độ lớn thì phải cố gắng chuyển hóa được các tâm tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn,… Muốn mình định tĩnh thì phải tập giữ giới, tập tu thiền, hay tập các pháp để phát triển sức định tâm. Ba là: ĐẠO LỰC […]