PHỎNG VẤN BÀ NGUYỄN THỊ BÉ BẢY NGÀY 13-1-2023 VỀ: – Câu chuyện Joe Biden giữ hồ sơ mật bất hợp pháp trong 6 năm tại 3 nơi – Có 2 tiêu chuẩn khác nhau, 2 nền pháp luật khác nhau cho Cộng Hòa và Dân Chủ – Loại 3 dân biểu Dân Chủ ra khỏi Ủy Ban Tình Báo và Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện

Chương Trình “Những Điều Trông Thấy” với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy Anh Huy và Dũng Nghiêm phụ trách trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 […]

MỘT NỤ CƯỜI – MỘT MỐI TÌNH LY KỲ ÉO LE THẬT ĐẸP, THẬT CAO QUÝ GIỮA TÙ VC VỚI MỘT NỮ CÁN BỘ CS – MỘT CHUYỆN TÌNH NHƯ THẦM NHẮC NHỞ CHÚNG TA ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN THÂN PHẬN TỴ NẠN DO ÁCH NẠN CỘNG SẢN GÂY RA HƠN 47 NĂM QUA VẪN CÒN ĐÓ!

HOÀNG LAN CHI: khi đọc, tôi ít dám tin. Lý do CTT cũng sáng tác ra môt câu truyện cán bộ mê anh ta. Tôi đã mất công hỏi nhạc […]